Naslovnica

Naziv kolegija: Mobilne aplikacije

Nastavnik: prof. dr. sc. Vladimir Mateljan, dr.sc. Vedran Juričić

ECTS-bodovi: 6

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar, zimski, 3. semestar

Status: izborni

Oblik nastave: 2 sata predavanja i 1 sata vježbi (2+1+0)

Uvjeti za upis kolegija: nema

 

Cilj kolegija: Upoznati studente s najvažnijim konceptima projektiranja i razvoja aplikacija za mobilne uređaje. 

 

Sadržaj kolegija: Osnove objektno orjentiranog programiranja. Arhitektura mobilnih uređaja, ograničenja, problemi i njihovo rješavanje. Razvoj aplikacija za mobilne uređaje. Rad s bazom podataka. Korištenje postojećih tehnologija i usluga za komunikaciju i pozicioniranje. Sinkronizacija između klijenta i servera. Sinkronizacija s mobilnim uređajem.
Na vježbama se obrađuju primjeri koji prate predavanja.

Sadržaj (podjela po tjednima):

1.    Uvodno predavanje
2.    Programiranje uz pomoć vizualnih alata
3.    App Inventor
4.    App Inventor
5.    Java programski jezik. Osnove. Objektno-orijentirano programiranje
6.    Java programski jezik

7.    KOLOKVIJ
8.    Mobilni operacijski sustavi.
9.    Mobilni operacijski sustavi..
10.    Rad s Eclipse razvojnim alatom
11.    Senzori
12.    Zaštita
13.    Izrada projekta
14.    PROJEKTI
15.    KOLOKVIJ

 

Literatura:

 • Annuzi, J. Darcey, L. Conder, S. Introduction to Android Application Development: Android Essentials (4th Edition). Addison-Wesley Professional, 2013
 • Meier, R. Professional Android 4 Application Development. Wrox, 2012
 • Nudelman, G. Android Design Patterns: Interaction Design Solutions for Developers. Wiley, 2013

 

Način polaganja ispita: pismeni i usmeni

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

Naziv kolegija: Teorija prevođenja i primjene

Nastavnik: prof. dr. sc. Zdravko Dovedan Han

ECTS-bodovi: 6

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar (9.)

Status: izborni za studente jednopredmetnog i dvopredmetnog diplomskog studija informatike, istraživački smjer, izborni za ostale studije

Oblik nastave: 1 sat predavanja - 2 sata seminara - 1 sat vježbi

Uvjeti: Teorija sintaksne analize i primjene

Ispit: pismeni i usmeni

 

Sadržaj

Uvod u teoriju prevođenja: prevođenje i semantika, sintaksno-upravljano prevođenje, konačni pretvarač, stogovni pretvarač. Jezici za programiranje: generacije jezika za programiranje, definiranje jezika za programiranje, leksička struktura, sintaksna struktura, hijerarhijska struktura jezika, tipovi i strukture podataka. Prevodioci: vrste prevodilaca, faze prevođenja, jednoprolazno prevođenje. Leksička analiza:  neizravna leksička analiza, izravna leksička analiza. Sintaksna analiza:  rekurzivni spust, prepoznavač jezika sa svojstvima. Generiranje koda: interpretiranje, predprocesiranje. Interpretator jezika PL/0: jezik PL/0, leksička struktura, osnovna sintaksna struktura, prevođenje, interpretator. Jezik DDH: osnovne definicije, definicija semantike, izvođenje naredbi jezika DDH, varijable,  naredbe za unos i ispis. Predprocesor jezika DDH:  uvod, opis jezika DDH, izbor ciljnog jezika, struktura predprocesora, predprocesor.

 

Sadržaj vježbi

Vježbe slijede predavanja. Sva teorijska razmatranja i definicije upotpunjavaju se odgovarajućim primjerima. Svi se algoritmi implementiraju u jeziku Python.

 

Sadržaj seminara

Rješavanje individualnog projektnog zadatka izradom praktičnog programskog rješenja (interpretatora ili predprocesora) u jeziku Python, a za izabrani mini programski jezik. Student predstavlja svoj rad u pisanom obliku i brani ga usmeno pred predmetnim nastavnikom.

 

Opće i specifične kompetencije

Student će dobiti temeljna znanja iz discipline formalnih jezika, posebno iz teorije leksičke i sintaksne analize jezika za programiranje te teorije prevođenja i bit će osposobljen da može samostalno definirati jezik i po potrebi projektirati odgovarajući prevodilac (interpretator ili predprocesor).

 

Ishodi učenja

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1) Definirati formalizme prevođenja formalnih jezika.
2) Opisati leksička, sintaksna i semantička svojstva programskog jezika.
3) Modelirati optimalan postupak leksičke analize jezika za programiranje.
4) Izabrati postupak parsiranja ili prepoznavanja optimalne složenosti za potrebe prevođenja programskog
jezika.
5) Oblikovati i realizirati vlastiti prevodilac (interpretator ili predprocesor) za potrebe krajnjih korisnika.

 

Način održavanja nastave

 • Predavanja: kombinirano, klasično (ploča) i prikazom primjera izvedbom na PCu i projiciranjem uz istodobno pisanje primjera programa od strane studenata na svojim računalima.
 • Vježbe: rješavanje postavljenih zadataka i pisanje programa na računalu.
 • Seminar: rješavanje zadanog projektnog (seminarskog) rada uz konzultiranje s predmetnim nastavnikom.

 

Obveze studenata i uvjeti

Obvezno pohađanje nastave (predavanja i vježbi).

 

Način provjere znanja

Praćenje rada i aktivnosti studenata tijekom semestra:

 • pohađanje predavanja – 10 bodova,
 • posebna isticanja na vježbama – do 10 bodova.

Seminarski rad:

 • Obrana seminarskog rada – 80 bodova

Skala ocjena: 
dovoljno (2) 50% - 59%
dobro (3) 60% - 69%
vrlo dobro (4) 70% - 79%
izvrsno (5) 80% - 100%

 

Obavezna literatura

 1. Dovedan Han, Z.: FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI  • prevođenje i primjene, Element,  Zagreb, 2013.

 

Preporučena literatura

 1. Aho, V. A.; Ullman, D. J.: The Theory of Parsing, Translation, and Compiling, vol. I: Parsing, 
  Prentice-Hall, 1972.

 2. Aho, V. A.; Ullman, D. J.: The Theory of Parsing, Translation, and Compiling, vol. II: Compiling, Prentice-Hall, 1973.
 3. Dijkstra, E.W.: A Discipline of Programming, Prentice-Hall, 1976.
 4. Dovedan Han, Z.: Pascal s tehnikama programiranja (1), VVG, Velika Gorica, 2011.
 5. Dovedan Han, Z.: FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI  • regularni izrazi, gramatike, automati, Element,  Zagreb, 2012.
 6. Dovedan Han, Z.: FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI  • sintaksna analiza i primjene, Element,  Zagreb, 2012.
 7. Wirth, N.: Algorithms + Data Structures = Programs, Prentice-Hall, 1976.

Naziv kolegija: Računarska lingvistika

Nastavnik: izv.prof. dr. sc. Kristina Kocijan

ECTS-bodovi: 6

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar (7. | 9.)

Status: obavezni za studente jednopredmetnog diplomskog studija informatike, istraživački smjer, izborni za ostale studije

Oblik nastave: 2 sata predavanja - 2 sata seminara

Ispit: pismeni i praktični

 

Sadržaj

Pregled naredbi, struktura podataka i standardnih modula alata za obradu prirodnih jezika - NooJ. Uvod u obradu prirodnih jezika: token, leksičke kategorije, rečenica, korpusi. Pretraživanje teksta: tekst kao lista riječi, tokenizacija, parovi riječi (bigrams), kolekcije. Pristupanje tekstualnim korpusima i leksički resursi. Semantičke mreže riječi. Komadanje (chunking) uz pomoć regularnih izraza. Prikaz osnovne sintaksne strukture prirodnog jezika beskontekstnom gramatikom. Sintaksna analiza rečenica prirodnog jezika: parsiranjem (rekurzivni spust) i prepoznavanjem (prepoznavač jezika sa svojstvima).

 

Sadržaj seminara

Rješavanje individualnog projektnog zadatka izradom praktičnog programskog rješenja u NooJ okruženju.

 

Opće i specifične kompetencije

Student će dobiti temeljna znanja iz discipline obrade prirodnih jezika i bit će osposobljen da može samostalno modelirati postupke leksičke i sintaksne analize prirodnih jezika. Također će znati koristiti alate za ekstrahiranje informacija iz tekstova rečenica napisanih u prirodnom jeziku.

 

Ishodi učenja

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1) Opisati leksička, sintaksna i semantička svojstva prirodnih jezika.
2) Modelirati beskontekstnu gramatiku osnovne strukture rečenica prirodnog jezika.
3) Izabrati postupak parsiranja ili prepoznavanja rečenica prirodnog jezika.
4) Oblikovati i realizirati vlastite algoritme za leksičku i sintaktsnu analizu tekstova rečenica napisanih u prirodnom jeziku.

 

Način održavanja nastave

 • Predavanja: kombinirano, klasično (ploča) i prikazom primjera izvedbom na PCu i projiciranjem uz istodobno pisanje primjera programa od strane studenata na svojim računalima.
 • Seminar: rješavanje zadanog projektnog (seminarskog) rada uz konzultiranje s predmetnim nastavnikom.

 

Obveze studenata i uvjeti

Obvezno pohađanje nastave.

 

Način provjere znanja

Praćenje rada i aktivnosti studenata tijekom semestra:

 • pohađanje predavanja
 • sudjelovanje na nastavi
 • izrada projekta

Skala ocjena: 
dovoljno (2) 60% - 69%
dobro (3) 70% - 79%
vrlo dobro (4) 80% - 89%
izvrsno (5) 90% - 100%

 

Obavezna literatura

 1. Jurafsky, D.; Martin, J.H.: Speech and language processing: an introduction to natural language processing, computational linguistics, and speech recognition, 2009. [u knjižnici: 2000, 2009 (poglavlja 1-6; 12-16)]
 2. Silberztein, M.: Formalizing Natural Languages: The NooJ Approach, Wiley, 2016. [u knjižnici]

 

Preporučena literatura

 1. Bird, S.; Klein, E.; Loper, E.: Natural Language Processing with Python, O’Reilly Media, 2009.
 2. Clark, A.; Fox, C.; Lappin, S. (eds.): The handbook of computational linguistics and natural language processing, 2010. [u knjižnici]
 3. Dovedan Han, Z.: FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI  • prevođenje i primjene, Element,  Zagreb, 2013.
 4. Dovedan Han, Z.: FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI  • regularni izrazi, gramatike, automati, Element,  Zagreb, 2012. [u knjižnici]
 5. Dovedan Han, Z.: FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI  • sintaksna analiza i primjene, Element,  Zagreb, 2012.
 6. Grishman, R.: Computational linguistics: an introduction, Cambridge University Press, 1986. [u knjižnici]
 7. Harris, M.D.: Introduction to Natural Language Processing. Prentice Hall, 1985.
 8. Lawer, J.M.;  Dry, H.A. (eds.): Using computers in linguistics: a practical guide, 1998. [u knjižnici]

Seminarska literatura

 1. Proceedings of the 2007 International Nooj Conference
 2. Applications of finite-state language processing : selected papers from the 2008 International NooJ Conference
 3. Proceedings of the Nooj 2010 International Conference and Workshop
 4. Automatic processing of various levels of linguistic phenomena : selected papers from the NooJ 2011 International Conference
 5. Formalising natural languages with NooJ
 6. Formalising natural languages with NooJ 2013 : selected papers from the NooJ 2013 International Conference