Zavod za informacijske studije

Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti

 

Zavod za informacijske studije osnovan je 1989. godine u okviru Odsjeka za informacijske znanosti. Prvim predstojnikom imenovan je njegov idejni začetnik, prof. dr. sc. Miroslav Tuđman.

Od svog osnutka Zavod je okrenut poticanju i povećanju vidljivosti znanstvenih rezultata i istraživačkih dostignuća članova Odsjeka te pružanju potpore nastavi koja se izvodi na Odsjeku. Svoje poslanje Zavod ostvaruje prvenstveno kroz izdavačku djelatnost. Nizom od 22 objavljene knjige (razdoblje od 1990. do 2013.) Zavod prati intenzivni razvoj u području informacijskih i komunikacijskih znanosti, obrađujući širok raspon tema koje tradicionalno pripadaju ne samo informacijskim studijama u užem smislu, već zahvaća i novije, interdisciplinarne i multidisciplinarne sadržaje koji odražavaju nagle promjene uzrokovane informacijsko-komunikacijskom tehnologijom.

Uz redovna izdanja u nizu Radovi Zavoda, 2008. izlazi prvo izdanje u biblioteci Spomenice, a 2009. objavljeno je prvo elektroničko izdanje multimedijalni edukativni program na CD-u. U svom će se daljnjem radu Zavod, u nastojanju praćenja dinamike razvoja u području te uvažavajući potrebe i sklonosti čitatelja izdanja (studenata, nastavnika, znanstveno-istraživačke i stručne zajednice), usmjeravati prema e-izdanjima, kako bi što bolje ispunjavao svoju temeljnu funkciju: stvarati, prenositi i omogućiti primjenu znanja iz područja informacijskih i komunikacijskih znanosti.

 

Voditeljica Zavoda
dr.sc. Sonja Špiranec, red.prof.

 

 

Radovi Zavoda za informacijske studije


1. Informacijske znanosti i znanje / uredili Slavko Tkalac, Miroslav Tuđman, 1990. Str. 196. - dopunjeni digitalni pretisak; Damir Boras (ur.)

ISBN 86-80279-29-3
Naklada: 1.500 primjeraka
Kazalo imena
Sadržaj:

 • László, Bulcsú. Neka pitanja strojnog razumijevanja prirodnog jezika
 • Lopina, Vjera. Jezično znanje na primjeru tvorbe riječi
 • Kržak, Miroslav. Opisna, stohastička i relacijska gramatika na primjeru morfologije hrvatskog književnog jezika
 • Boras, Damir. Rječnička baza kao osnova za izradu automatskog detektora pogrešaka teksta na hrvatskom jeziku pisanog pomoću kompjutora
 • Dovedan, Zdravko. Jezici za programiranje sistema znanja
 • Tkalac, Slavko. Pregled grafičkih metoda za rad sa skupom funkcijskih ovi­snosti
 • Aparac-Gazivoda, Tatjana. Publikacija i znanje u bibliotekarstvu
 • Lasić-Lazić, Jadranka. Bibliotečna klasifikacija : organizacija spremanja i prezentacije znanja
 • Fruk, Marina. Znanje u povijesnom vremenu
 • Stipčević, Aleksandar. Cenzura kao ograničavajući faktor u širenju infor­macija
 • Vujić, Antun. Utemeljivanje enciklopedijske leksikografije kao informacij­ske znanosti
 • Šola, Tomislav. Muzeološki prilog teorijskim osnovama informacijskih znanosti
 • Maroević, Ivo. Muzejski predmet kao izvor znanja
 • Žugić, Zoran. Informacija kao masovno znanje
 • Tuđman, Miroslav. Vremenitost znanja : prilog teoriji o vremenskoj strukturi znanja

 

2. Tuđman, Miroslav. Obavijest i znanje : s rječnikom osnovnih pojmova, 1990. Str. 264.
ISBN 86-80279-37-4
Naklada: 1.500 primjeraka
Kazalo imena
Sadržaj:

 • Uvod; Obavijest i društvo; Prilog epistemologiji informacijske znanosti; Dokumentalistika; Literatura

 

3. Stipčević, Aleksandar. Cenzura u knjižnicama, 1992. Str. 170.
ISBN 86-80-279-78-1
Naklada: 1.500 primjeraka
Sadržaj:

 • Zadaci knjižnice u društvu; Knjižničar kao cenzor; Nabavna politika; Čiš­ćenje knjižnica od nepoželjnih knjiga; Zatvoreni fondovi; Uskraćivanje in­formacija o knjigama; Nadzor nad korisnicima; Zaključna razmatranja; Li­teratura


4. Jelušić, Srećko. Struktura i organizacija knjižničnih sustava, 1992. Str. 122.
ISBN 86-80-279-78-X
Naklada: 1.000 primjeraka
Sadržaj:

 • Uvod; Ishodišta za teoriju knjižničnih sustava; Planiranje i uspostava knjiž­ničnih sustava; Poredbeni pregled pristupa uspostavi knjižničnih sustava; Dosadašnji pristupi problematici uspostave knjižničnoga sustava u Hrvat­skoj; Model knjižničnoga sustava u Hrvatskoj; Zaključak; Literatura

 

5. Obrada jezika i prikaz znanja / uredili Slavko Tkalac, Miroslav Tuđman, 1993. Str. 247. - dopunjeni digitalni pretisak; Damir Boras (ur.)
Naklada: 1.500 primjeraka (rasprodano)
Kazalo imena
Sadržaj:

 • László, Bulcsú. Pabirci redničkoga i obavjèstničkoga pojmovlja oko razum­nih sustava
 • Lopina, Vjera. Dvorazinski model morfološkog opisa
 • Dovedan, Zdravko. Postupci sintaktičke analize prirodnih jezika
 • Kržak, Miroslav. Slučajna varijabla u leksikografiji i nova raspodjela riječi kao vezani ekstrem entropije
 • Boras, Damir. Strojna priprema rječnika sveukupnoga Gundulićeva djela
 • Aparac-Gazivoda, Tatjana. Prema teoriji bibliotekarstva : knjiga kao jedan od temeljnih elemenata bibliotečnog diskursa
 • Horvat, Aleksandra. O zadaćama i strukturi knjižničnoga kataloga
 • Popovič, Mirko. Iskanje informacij : statistični pristop
 • Lasić-Lazić, Jadranka. Interpretacija znanja?
 • Stipčević, Aleksandar. Uskraćena informacija
 • Fruk, Marina. Znanje o novinstvu
 • Pavičić, Leo; Ivas, Ivan; Žugić, Zoran. Prilog metodologiji istraživanja poli­tičkih poruka
 • Tuđman, Miroslav. Prikazalište znanja : prikaz znanja kao teorijski pro­blem informacijskih znanosti
 • Tkalac, Slavko. Pregled metoda za prikaz znanja
 • Rogić, Ivan. Tehničko znanje i znanje o tehnici
 • Vujić, Antun. Utemeljivanje enciklopedijske leksikografije
 • Maroević, Ivo. Muzejska izložba iskaz i prikaz znanja
 • Šola, Tomislav. Novi profesionalci u vremenu sinteze

 

6. Maroević, Ivo. Uvod u muzeologiju, 1993. Str. 286.
ISBN 978-935-175-001-7
Naklada: 1.000 primjeraka (rasprodano)
Kazalo imena
Sadržaj:

 • Uvod; Povijesni slijed muzeologije; Muzeografija i muzej; Teorija muzeolo­gije; Umjesto zaključka; Literatura

 

7. Aparac-Gazivoda, Tatjana. Teorijske osnove knjižnične znanosti, 1993. Str. 220.
ISBN 978-935-175-016-5
Naklada: 700 primjeraka (rasprodano)
Kazalo imena i pojmova
Sadržaj:

 • Predgovor; Uvod; Teorijske i metodološke dvojbe u dosadašnjemu prouča­vanju knjižničarstva; Ishodišta za teoriju knjižnične znanosti; Mogući teo­rijski sklop knjižnične znanosti; Zaključak; Literatura

 

8. Lasić-Lazić, Jadranka. Znanje o znanju, 1996. Str. 146.
ISBN 978-935-175-087-4
Naklada: 600 primjeraka (rasprodano)
Kazalo imena i pojmova
Sadržaj:

 • Uvod; Polazišta; Klasifikacija; Bibliotečna klasifikacija; Znanje; Jezici za oz­načivanje; Pretraživanje; Literatura

 

9. Tepeš, Božidar. Računarska lingvistika, 2001. Str. 214.
ISBN 953-175-136-6
Naklada: (rasprodano)
Kazalo pojmova
Sadržaj:

 • Uvod; Osnovni pojmovi; Regularni jezici; Bezokolinski jezici; Rekurzivni jezici; Generativna gramatika; Leksička funkcionalna gramatika; Gramatika glavnih kategorija

 

10. Dovedan, Zdravko. Formalni jezici : sintaksna analiza, 2003. Str. 181.
ISBN 978-935-175-184-6
Naklada: 300 primjeraka (rasprodano)
Kazalo pojmova
Sadržaj:

 • Predgovor; Osnove; Uvod u teoriju formalnih jezika; Gramatike; Izvođenje i transformiranje gramatika, Uvod u teoriju automata; Općeniti postupci sintaksne analize; Jednoprolazna sintaksna analiza; Jezici sa svojstvima; Li­teratura

 

11. Zbornik radova “Težakovi dani” / uredili Slavko Tkalac, Jadranka Lasić-La­zić, 2002. Str. 241.
ISBN 978-935-175-182-X
Naklada: 300 primjeraka
Sadržaj:

 • Afrić, Vjekoslav. Informacijske tehnologije i društvo
 • Mateljan, Vladimir; Tkalac, Slavko; Čubrilo, Mirko. Semantically Uncon­nected Relational Schemes
 • Tkalac, Slavko. Elements of Incongruity in a Joke : Distribution and Way of Definition
 • Radovan, Mario. Information Technology and Society
 • Panian, Željko. Informacijska ekonomija i računalom posredovana privi­dna stvarnost
 • Mateljan, Vladimir. Primjena računa funkcijskih zavisnosti u bazi znanja
 • Stančić, Hrvoje; Mrklić, Zoran. Data Mining in Document Management as a Form of Intelligent Decision Support
 • Lasić-Lazić, Jadranka; Seljan, Sanja; Stančić, Hrvoje. Advanced Methods for Web Information Mining
 • Tkalac, Slavko; Lasić-Lazić, Jadranka. Nasljeđivanje svojstava
 • Seljan, Sanja. Formal Description of Some Linguistic Phenomena in Croa­tian by Lexical-functional Grammar (LFG)
 • Stojanov, Tomislav. Formalna morfosintaktička i sintaktička obrada reče­nica hrvatskog jezika
 • Lasić-Lazić, Jadranka; Slavić, Aida. Obrazovanje informacijskih stručnjaka za globalni informacijski prostor
 • Petr, Kornelija; Aparac-Jelušić, Tatjana. Uloga sveučilišnih knjižnica u no­vim pristupima akademskom obrazovanju
 • Vrana, Radovan. Education of IT Professionals and Emerging New Tech­nologies : are We Capable of Keeping Pace with Technology and Educate Quality Content Builders at the Same Time?
 • Dovedan, Zdravko; Vučković, Kristina. Budućnost programiranja
 • Jelušić, Srećko; Badurina, Boris; Dragija-Ivanović, Martina. Pregled stanja obrazovnih potreba nakladnika u Hrvatskoj
 • Šola, Tomislav. The General Theory of Heritage
 • Maroević, Ivo. Što prezentiramo u muzeju – predmet ili ideje?

 

12. Modeli znanja i obrada prirodnog jezika / uredio Miroslav Tuđman, 2003. Str. 272.
ISBN 978-935-175-181-1
Naklada: 800 primjeraka
Sadržaj:

 • Tuđman, Miroslav. Informacijska znanost : znanost o obavijestima, pogre­šnim obavijestima i protuobavijestima
 • Stančić, Hrvoje. Upravljanje znanjem
 • Lauc, Davor. Logička analiza pojma relevantnosti
 • Maroević, Ivo. Muzeologija i znanosti
 • Vujić, Žarka. Povijesna muzeologija na početku 21. stoljeća : besplodno okretanje prošlosti ili suvremeno poimanje discipline
 • Lauc, Tomislava. Pretraživanje obavijesti : pristupi automatskom indeksi­ranju dokumenata
 • Lauc, Tomislava; Lopina, Vjera. Robusno prepoznavanje i izvođenje oblika riječi u hrvatskome jeziku
 • Boras, Damir; Mikelić, Nives; Lauc, Davor. Leksička flektivna baza poda­taka hrvatskih imena i prezimena
 • Boras, Damir; Mikelić, Nives. Rječnik Fausta Vrančića : temelj hrvatske rje­čničke baštine : (računalna obradba)


13. Kovačević, Dinka; Lasić-Lazić, Jadranka; Lovrinčević, Jasmina. Školska knji­žnica : korak dalje, 2004. Str. 172.
ISBN 978-953-175-203-6
Naklada: 600 primjeraka (rasprodano)
Sadržaj:

 • Riječ autorica; Uvod; Poslanje; Polazišta za rad školske knjižnice; Odgoj i obrazovanje; Obilježja i konteksti novina; Sredstva i financijski proračun za školsku knjižnicu; Strukturiranje programskih odrednica: kurikulum; Uče­nje u i sa školskom knjižnicom; Učenje u školskoj knjižnici; Školska knji­žnica: podrška nastavnom procesu; Suradnja i timski rad; Menadžment u školskom knjižničarstvu; Benchmarking u školskoj knjižnici; Školski knji­žničar; Vrednovanje rada; Zaključak; Literatura

 

14. Odabrana poglavlja iz organizacije znanja / uredila Jadranka Lasić-Lazić, 2004. Str. 141.
ISBN 978-953-175-222-2
Naklada: 300 primjeraka
Sadržaj:

 • Tuđman, Miroslav. Informacijska znanost : predmet, ishodišta, osnovni pojmovi
 • Lasić-Lazić, Jadranka; Slavić, Aida; Banek Zorica, Mihaela. Bibliotečna kla­sifikacija kao pomagalo u organizaciji znanja
 • Afrić, Vjekoslav; Lasić-Lazić, Jadranka, Banek Zorica, Mihaela. Znanje, učenje i upravljanje znanjem
 • Afrić, Vjekoslav. Upravljanje sadržajem učenja i znanja
 • Tuđman, Miroslav. Epistemologijski postavi informacijske znanosti
 • Kranjec, Irena. Online informacijski izvori i izvori na CD-ROM-ovima za područje društvenih znanosti i humanistike
 • Lasić-Lazić, Jadranka; Slavić, Aida; Banek Zorica, Mihaela. Razvoj kuriku­luma iz predmeta organizacije znanja

 

15. Informacijske znanosti u procesu promjena / uredila Jadranka Lasić-Lazić, 2005. Str. 179.
ISBN 978-953-175-221-4
Naklada: 300 primjeraka
Sadržaj:

 • Slavić, Aida. Semantički Web, sustavi za organizaciju znanja i mrežni stan­dardi
 • Seljan, Sanja. Tehnologija i jezik
 • Stančić, Hrvoje. Proces digitalizacije
 • Kranjec, Irena. Promjena paradigme u informacijskoj službi pod utjecajem novih tehnologija
 • Lauc, Tomislava; Mikelić, Nives. Multimedij i multimedijska instruktivna poruka
 • Mateljan, Vladimir; Lazić, Nikolaj; Pavlina, Krešimir. Određivanje stranog ključa relacijske sheme
 • Mateljan, Vladimir; Lazić, Nikolaj; Pavlina, Krešimir. Redundancija baze podataka
 • Mateljan, Vladimir; Lazić, Nikolaj; Pavlina, Krešimir. Referencijalni dija­gram relacijskog modela baze podataka
 • Dovedan, Zdravko; Paić, Gordana; Seljan, Sanja. Konačni automat i izvo­đenje gramatike linearne zdesna
 • Dovedan, Zdravko; Stojanov, Tomislav; Vučković, Kristina. Syntax Analysis Directed by Transition and Action Table

 

16. Lovrinčević, Jasmina; Kovačević, Dinka; Lasić-Lazić, Jadranka; Banek Zo­rica, Mihaela. Znanjem do znanja : prilog metodici rada školskog knjižni­čara, 2005. Str. 313.
ISBN 978-953-175-229-X
Naklada: 500 primjeraka (rasprodano)
Sadržaj:

 • Školskim knjižničarima; Uvod; Demokratizacija obrazovanja kroz dostup­nost novih izvora i mogućnosti nove informacijske tehnologije; Informacij­ska pismenost; Zašto školski knjižničar mora znati više?; Planiranje i pro­gramiranje rada u školskoj knjižnici; Didaktičko-metodičke odrednice od­gojno-obrazovnog rada školskog knjižničara; Edukacija korisnika školske knjižnice; Modeli učenja i poučavanja u školskoj knjižnici; Što očekujemo od školske knjižnice sutrašnjice?

 

17. Lasić-Lazić, Jadranka; László, Marija; Boras, Damir. Informacijsko čitanje, 2008. Str. 118.
ISBN 978-953-175-246-6
Naklada: 500 primjeraka
Kazalo pojmova
Sadržaj:

 • Predgovor; Riječ autora; Komu služi ovaj priručnik; Kako se služimo ovim priručnikom?; Čitati radi učenja: znanstveno i stručno štivo: postupci za čitanje znanstvenog i stručnog štiva: primjena postupaka za čitanje znan­stvenog i stručnog štiva; Knjižnični izvori i kako se njima koristiti; Litera­tura

 

18. Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela. Informacijska pismenost : teorijski okviri i polazišta, 2008., Str. 196.
ISBN 978-953-175-324-1
Naklada: 500 primjeraka
Kazalo pojmova
Sadržaj:

 • Zašto informacijska pismenost: evolucija koncepta, pojmovna određenja i relevantna istraživačka težišta; Modeli i standardi; Informacijska pismenost i pismenosti za 21. stoljeće; Uloga knjižnica u informacijskom opismenja­vanju; Korelacija informacijske pismenosti i obrazovanja; Informacijska pi­smenost na radnom mjestu; Informacijska pismenost i narodne knjižnice; Informacijska pismenost i web 2.0; Implementacija, primicanje i vrednova­nje informacijske pismenosti; Zaključne misli; Literatura

 

19. Stančić, Hrvoje. Digitalizacija, 2009. Str. 171.
ISBN 978-953-175-331-9
Naklada: 600 primjeraka
Sadržaj:

 • Predgovor; Uvod; Odabir gradiva za digitalizaciju; Digitalizacija gradiva; Obrada i kontrola kvalitete; Zaštita gradiva u elektroničkoj okolini; Poh­rana i prijenos digitalnoga gradiva; Pregled i korištenje digitalnoga gradiva; Održavanje digitalnoga gradiva; Zaključak; Literatura

 

20. Mikelić Preradović, Nives. Učenjem do društva znanja : teorija i praksa dru­štveno korisnog učenja, 2009. Str. 163.
ISBN 978-953-175-338-8
Naklada: 500 primjeraka
Kazalo pojmova
Sadržaj:

 • Predgovor; Zašto društveno korisno učenje; Nacrt kolegija s društveno ko­risnim učenjem; Savjeti i ideje za jednostavno uvođenje DKU-a u postojeći nastavni plan i program; Kritičko promišljanje i društveno korisno učenje; Vrednovanje društveno korisnog učenja; Očekivanja, odgovornosti i pita­nja o društveno korisnom učenju; Zaključne misli; Literatura

 

21. Kovačević, Dinka; Lovrinčević, Jasmina. Školski knjižničar, 2012. Str. 170.
ISBN 978-953-175-426-2
Naklada: 500 primjeraka
Sadržaj:

 • Kvalifikacijski okvir školske knjižnice; Formalno obrazovanje i cjeloživotno učenje; Uvođenje školskoga knjižničara u profesiju; Smjernice za rad škol­skoga knjižničara; Kompetencije školskoga knjižničara; Normiranje poslo­va u školskoj knjižnici; Školski knjižničar korak ili više koraka dalje?

 

22. Computational language analysis : computer-assisted translation (CAT) and e-language learning (eLL) / edited by Sanja Seljan, 2012. Str. 362.
ISBN 978-953-175-420-0
Naklada: 300 primjeraka
Sadržaj:

 • Seljan, Sanja. Information Technology in Machine Translation and in e-Language Learning of Croatian
 • Dalbelo Bašić, Bojana; Dovedan Han, Zdravko; Raffaelli, Ida; Seljan, Sanja; Tadić, Marko. Computational Linguistic Models and Language Tech­nolo­gies of Croatian
 • Seljan, Sanja; Pavuna, Damir. Why Machine-Assisted Translation (MAT) Tools for Croatian?
 • Stančić, Hrvoje; Seljan, Sanja; Lasić-Lazić, Jadranka. Digitisation and Lan­guage Technologies in the Learning Process of Information Sciences : Ap­proaching the EU Standards
 • Seljan, Sanja; Pavlović, Nataša. Integration of the Project “Information Technology in Computer-Assisted Translationof Croatian and in e-Lan­guage Learning” into Curriculum
 • Seljan, Sanja; Gašpar, Angelina; Pavuna, Damir. Sentence Alignment as the Basis for Translation Memory Database
 • Bekavac, Božo; Seljan, Sanja; Simeon, Ivana. Corpus-Based Comparison of Contemporary Croatian, Serbian and Bosnian
 • Brkić, Marija; Matetić, Maja; Seljan, Sanja. Towards Obtaining High Qual­ity Sentence-Aligned English-Croatian Parallel Corpus
 • Seljan, Sanja; Agić, Željko; Tadić, Marko. Evaluating Sentence Alignment on Croatian-English Parallel Corpora
 • Seljan, Sanja; Tadić, Marko; Agić, Željko; Šnajder, Jan; Balbelo Bašić, Bojana; Osmann, Vjekoslav. Corpus Aligner (CorAl) Evaluation on Eng­lish-Croatian Parallel Corpora
 • Seljan, Sanja; Pavuna, Damir. Translation Memory Database in the Trans­lation Process
 • Brkić, Marija; Seljan, Sanja; Bašić Mikulić, Božena. Using Translation Memory to Speed up Translation Process
 • Seljan, Sanja, Gašpar, Angelina. First Steps in Term and Collocation Ex­traction from English-Croatian Corpus
 • Seljan, Sanja; Dalbelo Bašić, Bojana; Šnajder, Jan; Delač, Davor; Šamec-Gjurin, Matija; Crnec, Dina. Comparative Analysis of Automatic Term and Collocation Extraction
 • Seljan, Sanja. Translation Technology as Challenge in Education and Busi­ness
 • Kučiš, Vlatka; Seljan, Sanja.Translator’s Educational Perspective in Acces­sion Country
 • Kučiš, Vlatka; Seljan, Sanja; Klasnić, Ksenija. Evalutation of Electronic Translation Tools through Yuality Parameters
 • Seljan, Sanja; Brkić, Marija; Kučiš, Vlatka. Evaluation of Free Online Ma­chine Translation for Croatian-English and English-Croatian Language Pairs
 • Brkić, Marija; Vičić, Tomislav; Seljan, Sanja. Evaluation of the Statistical Machine Translation Service for Croatian-English
 • Brkić, Marija; Seljan, Sanja; Matetić, Maja. Machine Translation Evaluation for Croatian-English and English-Croatian Language Pairs
 • Seljan, Sanja; Vičić, Tomislav; Brkić, Marija. BLEU Evaluation of Machine-Translated English-Croatian Legislation
 • Seljan, Sanja; Banek Zorica, Mihaela; Špiranec, Sonja; Lasić-Lazić, Jadran­ka. CALL (Computer-Assisted Language Learning) and Distance Learn­ing
 • Klasnić, Ksenija; Seljan, Sanja; Stančić, Hrvoje. Quality Parameters for the e-Learning Omega System
 • Fučkan Držić, Biserka; Seljan, Sanja; Mihaljević Džigunović, Jelena; Lasić-Lazić, Jadranka; Stančić, Hrvoje. Teaching English for Special Purposes Aided by e-Learning Platform
 • Cetinić, Ana; Seljan, Sanja. Evaluation of Classroom-Based Online Multi­media Language Assessment
 • Mitrović, Petra; Seljan, Sanja. Computer Learning of Small Math Using MATΣMATX in English Class
 • Vrhovac, Yvonne; Seljan, Sanja; Mencer Salluzzo, Martina; Prosenjak, Bojan. Une expérience interculturelle en tandem par Internet
 • Seljan, Sanja; Vrhovac, Yvonne; Mencer Salluzzo, Martina. L’enseignement hybride vers l’enseignement EAO en FLE dans le contexte croate

 

23. Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskoga fakulteta Sveučilišta u Zagrebu / uredila Jadranka Lasić Lazić, 2013. 249 str. 
ISBN: 9789531754767

 

24. Šola, Tomislav Šola. Javno pamćenje: čuvanje različitosti i mogući projekti, 2014. 189 str.

ISBN: 9789531754965

 

 

Biblioteka Spomenice

1. Aleksandru Stipčeviću s poštovanjem / uredio Miroslav Tuđman, 2008. Str. 287.
ISBN 987-953-175-310-4
Naklada: 1.000 primjeraka
Sadržaj:

 • Stipčević, Aleksandar. Autobiografski zapis
 • Mirdita, Zef. Začaran ilirologijom i albanologijom
 • Galić, Pavao. Pola stoljeća u službi knjige
 • Harni, Slavko. Bibliografije : dokument nacionalne kulture
 • Šonje, Jure. Leksikograf s najdužim radnim stažem
 • Murati, Tomislav. Socijalna sudbina knjige
 • Dokoza, Serđo. Korijeni kao usud
 • Lasić-Lazić, Jadranka. Od povijesti knjige i knjižnica do LIS-koncepta or­ganizacije informacijskih studija
 • Hebrang Grgić, Ivana. Cenzura : neizostavan čimbenik razvoja ljudske mi­sli i društva
 • Tepeš, Božidar. Kauzalni model cenzure i autocenzure
 • Tuđman, Miroslav. Svijet znanja i sudbina knjige
 • Čizmić Horvat, Marina. Vijesti za žene
 • Luić Vudrag, Dubravka. Zvonimirova “Zavjrenica”
 • Barbarić, Ana. Mentorski rad profesora Aleksandra Stipčevića
 • Barbarić, Ana. Bibliografija radova profesora Aleksandra Stipčevića
 • Biografija Aleksandra Stipčevića
 • Bilješka o autorima priloga

 

2. Ivi Maroeviću baštinici u spomen / uredili Žarka Vujić i Marko Špikić, 2009. Str. 433.
ISBN 978-953-175-357-9
Naklada: 1.000 primjeraka
Sadržaj:

 • Tepeš, Božidar; Mijić, Ivan. Kauzalna struktura znanstvenoga rada
 • Tuđman, Miroslav. Memorijalni spomenici i javno znanje
 • Schärer, Martin R. Nachruf auf Ivo Maroević
 • Babić, Darko. O muzeologiji, novoj muzeologiji i znanosti o baštini
 • Bulatović, Dragan. Museology and/as Hermeneutics
 • Vujić, Žarka. Korisnički aspekt u sustavu muzeologija Ive Maroevića : od pažljive analize do smjernica dopune
 • Zlodi, Goran. Promjena značenja i uloge medija u muzejskoj dokumenta­ciji
 • Šola, Tomislav. Baština kao poziv i društveno opredjeljenje
 • Müller-Straten, Christian. Deaccession : What is Allowed, What Forbid­den?
 • Premerl, Nada. Muzejska poruka s izložbe Potok u srcu Zagreba
 • Mandić, Davor. Doprinos Ive Maroevića kulturnoj povijesti Istre
 • Babić, Ivo. O akciji SOS za Trogir : tri desetljeća poslije
 • Bradanović, Marijan. Konzervatorske uspomene : jedan zaštitni zahvat na novigradskim zidinama
 • Karač, Zlatko. Izabrani primjeri sinagoga 20. stoljeća nastalih na tlu Hr­vatske : memento izgubljenoj baštini
 • Marasović, Tomislav. Primjena metode faksimilske rekonstrukcije na primjeru predložene rekonstrukcije splitske fontane
 • Piplović, Stanko. Novo uređenje splitske rive
 • Križaj, Lana. Tezaurus graditeljske baštine : podatkovni standard u inven­tarima kulturne baštine
 • Premerl, Tomislav. Zaštita arhitektonske baštine hrvatske moderne
 • Salopek, Davor. Prilog koncepciji obnove sakralnih spomenika
 • Ćorić, Franko. Kategorizacija dalmatinskih spomenika Aloisa Hausera : Prilog povijesti umjetničke topografije u Hrvatskoj
 • Jurić, Zlatko; Strugar, Martina. Viktor Kovačić i Milan Lenuci : predprojekt regulacije Dolca : (1911.-1912.)
 • Miletić, Drago. Garić grad : prvi pokušaj cjelovite prezentacije ruševina je­dnog plemićkog grada
 • Špikić, Marko. Antikvarno i konzervatorsko djelovanje Josipa Čobarnića

 


Multimedijalni edukativni program na CD-u

 

1. Vučković, Kristina; Družijanić Hajdarević, Ela; Ujdur, Ante. Putovanje kroz znanje, 2009.
ISBN 978-953-175-346-3