Reformirani studij

Prva godina reformiranog prijediplomskog jednopredmetnog studijskog programa Informacijske znanosti uvodi se akademske godine 2024./2025., druga godina 2025./2026., a treća 2026./2027. Studenti koji su studij Informacijske znanosti upisali do 2023./2024. nastavljaju studirati po uvjetima koji su vrijedili prilikom upisa. Nastavak studija za studente koji nisu odslušali potrebne kolegije, a oni se više ne izvode, ili nisu izvršili neku drugu obavezu predviđenu studijskim programom, definirat će se izlaznom, odnosno prijelaznom strategijom. Dokument će se objaviti na webu nakon odobravanja na sjednici Odsjeka i Fakultetskog vijeća.

 

Osnovne informacije

Vrsta i razina  sveučilišni prijediplomski studij
Naziv studijskog programa  Informacijske znanosti
Akademski naziv  sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica informacijskih znanosti (univ. bacc. inf.)
Opseg i trajanje  180 ECTS, 6 semestara 
Ishodi učenja  1. Opisati povijesni razvoj informacijskih i komunikacijskih znanosti te definirati njihove temeljne koncepte
 2. Usporediti različite teorijske i istraživačke pristupe osnovnim predmetima informacijskih i komunikacijskih znanosti
 3. Objasniti informacijske struke i pripadajuće skupove znanja i vještina
 4. Osmisliti i provesti jednostavno istraživanje u polju informacijskih i komunikacijskih znanosti
 5. Prepoznati, odabrati i primijeniti adekvatne informacijske i komunikacijske tehnologije za pretraživanje, organizaciju, analizu, stvaranje i prezentaciju podataka
 6. Pronaći, vrednovati i koristiti informacije i informacijske izvore
 7. Primijeniti načela i metode organizacije i zaštite dokumenata, podataka i informacija
 8. Primijeniti spoznaje teorijskih i metodoloških znanja informacijskih i komunikacijskih znanosti u rješavanju problema na stručnoj razini
 9. Kritički interpretirati i argumentirano raspravljati o suvremenoj znanstvenoj i stručnoj literaturi iz područja vlastite struke i ostalih društveno-humanističkih znanosti
 10. Samostalno oblikovati stručne tekstove u različitim akademskim formama u skladu s načelima akademske etike te usmeno izložiti stručne spoznaje i rezultate znanstveno-istraživačkog rada na hrvatskom i stranom jeziku
 11. Identificirati i usporediti vodeće trendove i razvoj računalnih tehnologija te tehnologije naprednog pretraživanja
 12. Upotrijebiti funkcije zaštite, istraživanja i komunikacije u informacijskim ustanovama i izvan njih
 13. Vrednovati i odabrati najprikladnija informacijska rješenja za zahtjeve struke
 14. Prepoznati, odabrati i predložiti adekvatne informacijske i komunikacijske tehnologije nužne za rad informacijskih institucija
 15. Kritički analizirati teorije i paradigme informacijskih znanost

 

Struktura studija

Kolegiji na studiju su podijeljeni na kolegije jezgre, izbornost struke i slobodnu izbornost.

Jezgra  78 ECTS
Izbornost struke 74 ECTS
Slobodna izbornost   28 ECTS 
Ukupno 180 ECTS

 

Struktura jezgre

Jezgra je jednaka za jednopredmetni i dvopredmetni studijski program, a sastoji se od obavezenih kolegija, jezičnih kompetencija i generičkih vještina i izbornosti jezgre (zatvoreni i otvoreni izbor)

Obavezni kolegiji  28 ECTS
Jezične kompetencije i generičke vještine 4 ECTS
Izbornost jezgre - zatvoreni izbor  32 ECTS 
Izbornost jezgre - otvoreni izbor  14 ECTS
Ukupno 78 ECTS

 

Detaljan prikaz strukture

Detaljan prikaz strukture dostupan je ovdje. Izvedbeni plan i kolegiji koje studenti mogu upisati mogu biti drugačiji od navedenog jer Odsjek svake godine ima pravo promijeniti ponudu izbornih kolegija i silabe. Stvarni izvedbeni plan bit će vidljiv u ECTS paketu, neposredno prije upisa.