Doktorske disertacije
Br. Ime i prezime Naslov disertacije Godina
1 Mira Mikačić Teorijske osnove sustava za izradbu predmetnog kataloga 1990.
2 Tatjana Aparac-Gazivoda Mogućnost teorije bibliotekarstva 1991.
3 Zdravko Dovedan Jedan model sintaktičke analize jezika za programiranje 1992.
4 Peter Jan Abraham Van Mensch Towards a methodology of museology 1993.
5 Maja-Marija Jokić Interakcija korisnika i elektroničkih baza podataka u knjižnicama: na primjeru korištenja CD ROM tehnike 1995.
6 Marina Fruk (Čizmić Horvat) Županova Croatia u kulturnom životu Hrvatske 1996.
7 Vladimir Mateljan Utjecaj redundancije u bazi podataka na brzinu obrade 1996.
8 Lajos Szirovicza Statistička analiza populacijske strukture primjenom lingvističkih i kontinuiranih morfoloških svojstava: prilog antropološkim istraživanjima istočnog Jadrana 1997.
9 Branko Bubenik Arhiviranje audiovizualnih dokumenata i promjena televizijskih tehnologija 1997.
10 Zvjezdana Dukić Komunikacijska struktura u hrvatskoj znanosti 1997.
11 Žarka Vujić Pojam muzeja i oblici sabiranja u Hrvatskoj u 17. stoljeću 1998.
12 Azem Kožar Spoznaje o zaštiti arhivske građe u ratnim okolnostima 1998.
13 Damir Boras Teorija i pravila segmentacije teksta na hrvatskom jeziku 1998.
14 Jelka Petrak Vrednovanje znanstvenih postignuća Sveučilišta u Zagrebu (1986.-1994.) temeljem science citation indeksa: jesu li takve analize dijelom knjižničnog diskursa? 1998.
15 Dora Sečić Kraljevska sveučilišna knjižnica u Zagrebu 1874-1918.: prinosi proučavanju i vrednovanju razvoja srednoeuropske knjižnice s dvojnom funkcijom 1998.
16 Irena Sapač Vrednovanje informacijskih izvora u sveučilišnom knjižničnom sustavu 1998.
17 Maja Žumer Elektroničke nacionalne bibliografije: načela odabira građe i oblikovanja sučelja 1999.
18 Vesna Oluić-Vuković Vremenska komponenta u informetrijskim razdiobama 1999.
19 Melita Ambrožič Utvrđivanje uspješnosti poslovanja visokoškolskih knjižnica: od kvantitativnih do kvalitativnih pokazatelja 1999.
20 Mirna Willer Zadaci kataloških jedinica u strojno čitljivom abecednom katalogu 2000.
21 Daniela Živković Suvremeni oblici knjige: doprinos znanosti o knjizi 2000.
22 Tomislava Lauc Problemi obrade prirodnog jezika u sustavima za pretraživanje obavijesti putem pretraživanja punoga teksta na hrvatskome književnom jeziku 2001.
23 Aleksandra Uzelac Utjecaj novih informacijskih tehnologija na kulturni razvoj: uloga virtualnih mreža 2003.
24 Ljubica Bakić-Tomić Komunikološko-menadžerski profil rukovoditelja u hrvatskoj policiji 2003.
25 Radovan Vrana Utjecaj mrežnih izvora informacija na razvoj znanstvene komunikacije u društvenim znanostima u Hrvatskoj 2003.
26 Sanja Seljan Leksičko-funkcionalna gramatika hrvatskog jezika: teorijski i praktični modeli 2003.
27 Slavica Nikolovska Integrirani arhivski informacijski sustavi Republike Makedonije 2004.
28 Marija Putica Dizajniranje alata za učenje na www i pretraživanje informacija 2004.
29 Mile Bakić Razvoj arhivske službe u Crnoj Gori 2004.
30 Kornelija Petr Kvalitativni pokazatelji uspješnosti akademskih knjižnica 2004.
31 Zvonimir Jakobović Razvoj hrvatskog tehničkog i prirodoznanstvenog nazivlja 2005.
32 Renata Šolar Digitalni katalog izabranih zemljovida kartografske zbirke Narodne i univerzitetne knjižnice, Ljubljana 2006.
33 Đani Bunja Upravljanje informacijama kao sredstvo kvalitativnog unapređenja hrvatskog turizma 2006.
34 Nikolaj Lazić Modeliranje strojnih postupaka za izgovaranje teksta pisanoga hrvatskim jezikom 2006.
35 Mladen Tomorad Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj 2006.
36 Jasminka Lovrinčević Školska knjižnica u diskursu informacijskog obrazovanja 2006.
37 Ivan Mrakovčić Vrednovanje informatičkog obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi 2006.
38 Ivanka Stričević Utvrđivanje informacijskih potreba i čitateljskih interesa mladeži u narodnoj knjižnici 2006.
39 Mato Brautović Karakteristike novih medija u funkciji online novinarstva 2006.
40 Hrvoje Stančić Teorijski model postojanog očuvanja autentičnosti elektroničkih informacijskih objekata 2006.
41 Nikša Sviličić Model prikazivanja vrednovanja sadržaja online muzeja u Hrvatskoj 2006.
42 Alenka Kavčič-Čolić Arhiviranje Slovenika na internetu: metodološki pristup 2007.
43 Živana Heđbeli Institucije državne uprave Republike Hrvatske od 1990. do 2004. godine 2007.
44 Nina Gazivoda Vila Frangeš na Rokovu perivoju u Zagrebu: suodnos arhitekture i ambijentalne zbirke Frangeš-Mihanović 2007.
45 Dinka Kovačević Vrednovanje rezultata poučavanja korisnika školske knjižnice 2007.
46 Sonja Špiranec Model organizacije informacija u elektroničkoj obrazovnoj okolini 2007.
47 Mihaela Banek Zorica Sustavi za upravljanje obrazovnim materijalom u elektroničkom okruženju 2007.
48 Vladimir Žumer Vrednovanje zapisa javne uprave u Republici Sloveniji 2007.
49 Goran Zlodi Mogućnosti uspostavljanja interoperabilnosti među shemama metapodataka u muzejskom okruženju 2007.
50 Nadiljko Matić Razvoj kulture korištenja e-distribucijskog kanala u modernom bankarstvu 2008.
51 Ivana Tanta Posredni komunikacijski kanal: glasnogovorništvo u suvremenom kontekstu na području Hrvatske 2008.
52 Franjo Maletić Informacijsko modeliranje razvoja novinske industrije u digitalnoj eri 2008.
53 Siniša Lajnert Arhivistički prikaz sustava bankovno - novčarskih institucija u Hrvatskoj do likvidacije privatnih kreditnih poduzeća (1846.-1949.) 2008.
54 Nives Mikelić Preradović Pristupi izradi strojnog tezaurusa za hrvatski jezik 2008.
55 Irena Vuksanović Mogućnosti digitalnih radiofuznih multimedijskih informacija za modernizaciju obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj 2008.
56 Mario Dumančić Razvoj analitičkog modela cjeloživotnog učenja 2008.
57 Ivana Ogrizek Razvoj informacijsko-analitičkog modela za vrednovanje vizualnih informacija u elektroničkim edukacijskim sustavima 2008.
58 Vatroslav Zovko Razvoj informacijsko-analitičkog modela korištenja sustavnog pristupa u projektnom menadžmentu 2008.
59 Tomislav Kosić Razvoj analitičkog modela korištenja multimedije i tiskovina u cjeloživotnom učenju 2008.
60 Krešimir Pavlina Interoperabilnost sustava za elektroničko obrazovanje 2008.
61 Zdenko Jecić Virtualna enciklopedija: redefiniranje zadaće enciklopedijske djelatnosti 2009.
62 Ana Barbarić Zadaci suvremenoga knjižničnog kataloga 2009.
63 Vesna Radičević Pravo javne posudbe u knjižnicama u Hrvatskoj 2009.
64 Daniela Sraga Katalog informacija u tijelima javne vlasti kao preduvjet ostvarivanja prava na pristup informacijama 2009.
65 Maja Ružić Baf Učinkovitost prezentiranja multimedijskih sadržaja u nastavi informatike u visokom obrazovanju 2009.
66 Nikola Ljubešić Pronalaženje događaja u višestrukim izvorima informacija 2009.
67 Ljerka Luić Strateško planiranje integriranog poslovno-informacijskog sustava: dizajn modela na primjeru visokog obrazovanja 2009.
68 Domagoj Bebić Uloga interneta u političkoj komunikaciji i poticaju političke uključenosti građana u Hrvatskoj 2009.
69 Ivana Hebrang Grgić Otvoreni pristup znanstvenim informacijama u hrvatskim znanstvenim časopisima i digitalnim repozitorijima 2009.
70 Andrej Rodinis Institucije javne uprave u Bosni i Hercegovini (1918.-1945.): funkcije i upravljanje zapisima 2009.
71 Zagorka Majstorović Razvoj zbirki u sveučilišnom knjižničnom sustavu primjenom Conspectus modela 2009.
72 Svjetlana Mokriš Marendić Novinske zbirke u regionalnom knjižničnom sustavu na primjeru Slavonije i Baranje: tehnički aspekti knjižničnog poslovanja i načini međusobnog povezivanja knjižnica u uvjetima suvremenog elektroničkog okruženja 2009.
73 Branko Hebrang Politička propaganda kao negativna paradigma: crna politička promidžba u prikazu sudbine Andrije Hebranga i povezanih žrtava i stradalnika 2009.
74 Sanjica Faletar Tanacković Modeli suradnje hrvatskih baštinskih ustanova 2009.
75 Kristina Vučković Model parsera za hrvatski jezik 2009.
76 Winton Afrić Temeljna načela izgradnje virtualne realnosti u RPG sustavima 2010.
77 Zoran Bekić Strategije uvođenja i modeli potpore e-učenju u visokom obrazovanju 2010.
78 Tina Tomažić Prikriveno oglašavanje kao zakonski i etički nedopustiva prezentacija informacija 2010.
79 Andrija Nenadić Simulacijski model obrazovanja na daljinu za pomorce 2010.
80 Ivica Voloder Strategija razvoja geoweb-a s informacijskog, tehnološkog, kulturološkog i poslovnog stanovišta 2010.
81 Mladen Tušek Očuvanje arhivskih podataka na optičkim medijima 2010.
82 Arian Rajh Teorijski model digitalnog arhivskog sustava u domeni regulacije tržišta lijekova 2010.
83 Lejla Kodrić Model digitalnih informacijskih usluga u baštinskim ustanovama 2010.
84 Franjo Pehar Komunikacijska uloga hrvatskih časopisa u polju informacijskih znanosti: bibliometrijska analiza Vjesnika bibliotekara Hrvatske i Informatologije 2010.
85 Silvija Babić Arhivi i arhivsko gradivo znanstvenih institucija 2010.
86 Josip Ostojić Usporedba i integracija modela informacijskoga sustava prodaje neživotnih osiguranja 2010.
87 Alen Jakupović Model odnosa poslovne djelatnosti, poslovne organizacije i poslovne aplikativne programske podrške 2010.
88 Đilda Pečarić Razvoj informacijskih znanosti u Hrvatskoj: bibliometrijska analiza doktorskih disertacija iz informacijskih znanosti 1978.-2007. 2010.
89 Boris Badurina Model prihvaćanja novih tehnologija za učenje na daljinu na hrvatskim sveučilištima 2010.
90 Jadran Perinić Javno mnijenje kao subjektivna značajka krizne situacije: utjecaj medija i službi za odnose s javnošću na javno mnijenje 2010.
91 Marko Tomašević Modeliranje informacije u funkciji optimaliziranja učinkovitosti procesa obrazovanja 2010.
92 Irides Zović Model razvoja narodnih knjižnica u kulturnom turizmu istarske županije 2011.
93 Ivan Mijić Kauzalnost razvoja informacijskog društva u Hrvatskoj 2011.
94 Petar Jandrić Kritička analiza e-obrazovanja 2011.
95 Marina Mihalić Vrednovanje digitalnih informacijskih usluga i izvora u knjižnicama 2011.
96 Tomislav Tepeš Sustavi za organizaciju i upravljanje informacijama u zrakoplovnoj kompaniji 2011.
97 Vesna Kalajžić Zadarske novine i kulturni život Zadra od 1990. do 2000. godine 2011.
98 Tinka Katić Model organizacije infromacija o europskoj tiskanoj baštini (1455.-1850.) u hrvatskim knjižničnim zbirkama 2011.
99 Gordan Akrap Informacijske strategije i operacije u oblikovanju javnog znanja 2011.
100 Meri Maretić Uloga medija u izbornom procesu: utjecaj medija i odnosa s javnošću u prvim neposrednim izborima čelnika lokalne samouprave 2011.
101 Anita Jeličić Utjecaj vizualnog koda na percepciju dizajnirane poruke na primjeru plakata kao komunikacijskog medija 2011.
102 Jadranka Stojanovski Analiza sadržaja web stranica visokoškolskih knjižnica s pokazateljima razvoja digitalne knjižnice 2011.
103 Darko Babić Koncept upravljanja baštinom unutar teorijskog okvira informacijskih i komunikacijskih znanosti: baštinska pismenost 2011.
104 Verena Vidrih Perko Muzeologija in arheologija za javnost: muzej Krasa 2011.
105 Goran Đambić Optimizacija baze podataka u višekorisničkom okruženju 2011.
106 Ljiljana Zekanović-Korona Model evaluacije sustava za e-učenje 2011.
107 Krunoslav Peter Prilagodljivost mrežnih servisa u informacijskom društvu Europe 2011.
108 Dražen Kušen Arhivi vjerskih zajednica u Sjevernoj Hrvatskoj. Razvoj, tipologija, sadržajni značaj. 2011.
109 Predrag Oreški Utjecaj slobodnog softvera otvorenog izvornoga koda na izvođenje nastave informatike u osnovnom obrazovanju u Republici Hrvatskoj 2011.
110 Vjera Lopina Računalna obrada jezika i stila u pjesništvu A. B. Šimića 2012.
111 Bruno Dobrić Nakladništvo, tiskarstvo i novinarstvo na njemačkome jeziku u Puli od druge polovine 19. stoljeća do 1918. godine 2012.
112 Marica Šapro-Ficović Djelovanje knjižnica pod opsadom u ratu. Studija slučaja: Hrvatska 1991./1995. godine 2012.
113 Mira Miletić Drder Kartografske zbirke u Hrvatskoj: model virtualnog povezivanja 2012.
114 Sofija Klarin Zadravec Koncept funkcijonalne granularnosti u organizaciji informacija digitalne knjižnice 2012.
115 Samanta Matejčić Čotar Program cjeloživotnog učenja za korisnike narodnih knjižnica u Hrvatskoj 2012.
116 Mario Hibert Kritičko bibliotekarstvo: moguća paradigma informacijskog društva 2012.
117 Dijana Machala Knjižničarske kompetencije u Hrvatskoj u kontekstu cjeloživotnog učenja 2012.
118 Vesna Špac Znanstveno komuniciranje hrvatske šumarske zajednice 1995.-2004. 2012.
119 Maja Šojat-Bikić Modeliranje digitalnih zbirki i digitalnih proizvoda: sadržajno-korisnički aspekt komuniciranja kulturne baštine u digitalnom obliku 2012.
120 Vladimir Špišić Nenadzirana klasifikacija dokumenata prema jeziku 2012.
121 Tatjana Mihalić Model izgradnje digitalne glazbene zbirke 2012.
122 Lobel Machala Nacionalne bibliografije na mreži: model Hrvatske nacionalne bibliografije knjiga 2012.
123 Goran Pavelin Promjena uloge arhiva u komunikaciji s korisnicima na primjeru Državnog arhiva Zadar 2012.
124 Milka Tica Model komunikacije izložbom u knjižnici i njeno dokumentiranje 2012.
125 Dragica Krstić Razvoj modela zaštite knjižnične građe u Nacionalnoj i sveučilištnoj knjižnici u Zagrebu 2012.
126 Grozdana Sirotić Razvoj bioloških znanosti u Hrvatskoj praćen kroz časopis “Periodicum biologorum” 2012.
127 Helena Markulin Uloga medicinskog knjižničara u postupku pronalaženja znanstveno utemeljenih dokaza potrebnih u medicinskoj praksi 2012.
128 Melina Lučić Osobni arhivski fond (arhivistička teorija i hrvatska arhivska praksa) 2012.
129 Tamara Krajna Znanstvena komunikacija u području tehničkih znanosti na primjeru Sveučilišta u Zagrebu 2012.
130 Rajka Bućin Klasifikacijski sustavi u spisovodstvu uprave u Hrvatskoj: povijesni razvoj i suvremene tendencije 2012.
131 Vida Pavliček Arhivsko gradivo terezijanske urbarijalne regulacije Varaždinske županije 2012.
132 Anja Habus-Korbar Usporedna analiza nekih metoda za otkrivanje znanja iz podataka na skupu kvantitativnih i kvalitativnih varijabli 2012.
133 Nataša Jermen Analiza znanstvenih aktivnosti na području prirodnih znanosti u Hrvatskoj u razdoblju od 1991. do 2005. godine 2012.
134 Ksenija Švenda-Radeljak Obrazovanje i status knjižničara u Hrvatskoj do uvođenja studija bibliotekarstva 2012.
135 Karmen Delač Petković Razvoj knjižnica Gorskoga Kotara 2012.
136 Sanja Čandrlić Model sustava za timski razvoj i održavanje softvera 2012.
137 Marija Boban Sigurnost i zaštita osobnih podataka: pravni i kulturološki aspekti 2012.
138 Bernard Miočić Čimbenici odabira modela odnosa s javnošću na internetu 2012.
139 Gabrijela Gavran Hrvatske novinske dokumentacije od 1990. do 2010. godine 2012.
140 Danko Šaurek Mramorna skulptura i altaristika 17. i 18. stoljeća na području Rijeke i Hrvatskoga primorja 2012.
141 Ivanka Kuić Recepcija knjige u Splitu za vrijeme Druge austrijske uprave (1814.-1918.) 2012.
142 Tena Čačić Stranice društvenih mreža i kultura net-generacije 2012.
143 Sanja Pavlaković Primjena Hayesova modela knjižničnoga planiranja u narodnoj knjižnici 2012.
144 Zvjezdana Antoš Uloga europskih etnografskih muzeja u suvremenim procesima globalizacije 2012.
145 Tvrtko Ujević Model specijalne knjižnice u procesu upravljanja znanjem 2012.
146 Vedran Juričić Detekcija plagijata u višejezičnom okruženju 2012.
147 Siniša Pavlović Sustav za razvoj aplikacija usmjerenih na baze podataka 2012.
148 Željko Širanović Model oblikovanja multimedijskih obrazovnih web sadržaja 2012.
149 Leo Mršić Prijedlog izgradnje modela za podršku odlučivanju u trgovini korištenjem metode transformacije vremenske serije (REFII) i Bayesove logike 2012.
150 Ivan Pogarčić Metodološki aspekti migracije informacijskih sustava 2012.
151 Dubravka Mandušić Model vrednovanja sustava za elektroničko učenje 2012.
152 Vinko Morović Razvoj informacijsko-analitičkoga modela suvremene turističke ponude grada 2012.
153 Katarina Šiber Makar Informacijsko-analitički modeli upravljanja znanjem u suvremenim gospodarskim tvrtkama i konkurentska prednost 2012.
154 Željko Agić Pristupi ovisnosnom parsanju hrvatskih tekstova 2012.
155 Tina Pleško Skulptura kao muzejski predmet i njezini mogući oblici komuniciranja u odnosu na muzejsku publiku 2012.
156 Marina Vinaj Knjižna zbirka Prandau-Normann kao muzeološki fenomen 2012.
157 Mikica Maštrović Korisnički aspekti uporabe kontroliranog rječnika i važnost njegove sindetičke strukture 2012.
158 Marija Valčić Komunikacijske strategije u upravljanju umjetničkim proizvodima 2012.
159 Alen Šimec Mogućnosti upotrebe RSS tehnologije u oglašavanju 2013.
160 Angelina Gašpar Računalno potpomognuta provjera terminološke dosljednosti prijevoda hrvatskoga zakonodavstva na engleski jezik 2013.
161 Jasna Požgan Arhivistički prikaz sustava upravnih institucija u gradu Čakovcu od 1945. do 1974. godine 2013.
162 Marija Erl Šafar Razvoj pokretnih knjižnica u Republici Hrvatskoj 2013.
163 Marijana Ražnjević Zdrilić Demokratizacija zadarskog novinskog prostora 1989. i 1990. godine na primjeru Fokusa i Narodnog lista 2013.
164 Stela Prislan Fujs Stvaranje imidža Republike Hrvatske putem poštanskih maraka 2013. 
165 Ivana Čerkez Britvić Stvaranje imidža Hrvatskog sabora putem medija i odnosa s javnošću 2011. 2013.
166 Lea Škorić Tezaurus MeSH kao okvir za analizu predmetnih odrednica u sadržajnoj obradi hrvatske medicinske literature 2013.
167 Vlatka Lemić Informacijski sustav u arhivima : povijesni razvoj i perspektive 2013.
168 Dunja Majstorović Etičnost naslovnica nacionalnih dnevnika : analiza sadržaja Jutarnjeg lista i Večernjeg lista 2013.
169 Željka Bagarić Model suradnje narodnih knjižnica i zatvorskog sustava u Republici Hrvatskoj 2013.
170 Zdravko Palavra Virtualna kultura i lokalni identitet - novi mediji u komuniciranju tradicionalnih poruka 2013.
171 Josipa Caktaš Komunikacijski procesi između medija i škola na primjeru grada Splita 2013.
172 Siniša Grgić Pretkazivanje nepoznatih poveznica u mrežnom prostoru na primjeru hrvatskog internetskog prostora 2013.
173 Dunja Zvonarek Interkulturalne i komunikacijske kompetencije učitelja 2013.
174 Ozren Kubelka Komparativni model utvrđivanja kvalitete enciklopedijskoga sadržaja 2013.
175 Danijela Unić Model multimedijskoga opismenjavanja u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj 2013.
176 Marija Brkić Podešavanje parametara i statističko strojno prevođenje za hrvatsko-engleski jezični par 2013.
177 Sanja Kišiček Multimedijski instrukcijski dizajn : multimodalni pristup računalnom opismenjavaju u virtualnom okruženju 2013.
178 Lejla Hajdarpašić Oblici nacionalne bibliografske kontrole u digitalnom okruženju 2014.
179 Mandi Orlić Eksperimentalna i multivarijatna analiza u istraživanju materijalne kulturne baštine  2014. 
180 Jasna Milički Model informacijskoga opismenjavanja u osnovnoškolskim knjižnicama 2014.
181 Krešimir Zauder Razvoj scientometrije praćen kroz časopis Scientometrics od početka izlaženja 1978. do 2010. godine 2014.
182 Gordana Lešin Implementacija informacijske i komunikacijske tehnologije u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2014.
183 Martina Fabris Model izgradnje repouitorija u znanstvenim ustanovama u Hrvatskoj 2014.
184 Tatijana Petrić Primjena modela bibliografske organizacije na hrvatski korpus meomeđene građe 2014.
185 Tamara Horvat Službeni informacijski izvori u kontekstu e-demokracije 2014.
186 Matija Varga Unaprjeđenje upravljanja informacijskim sustavima u javnom sektoru 2014.
187 Željka Tapalović Eksternalizacija znanja i obavještajna paradigma 2014.
188 Željka Radovinović Zaštita zvučnih zapisa hrvatske glazbene baštine postupkom digitalizacije 2014.
189 Ljiljana Miletić Istraživanje i vrednovanje učinkovitosti e-učenja na primjeru linearnoga programiranja 2014.
190 Vilko Klasan Učinci strategija informacijskoga ratovanja na donošenje odluka i oblikovanje javnoga znanja 2014.
191 Marin Kaluža Metoda za procjenu složenosti poslovnog informacijskog sustava 2014.
192 Aleksandar Skendžić Model vrednovanja sigurnosti lokalnih bežičnih mreža u obrazovnim ustanovama 2014.
193 Helena Stublić Interpretacijske strategije stalnih postava umjetničkih muzeja 2014.
194 Željka Miklošević Muzej kao multimodalan komunikacijski sustav 2014.
195 Petra Bago Model višerazinske prezentacije tekstova starijih hrvatskih rječnika 2014.
196 Tomislav Ivanjko Pristup analizi i primjeni korisničkog označivanja u predmetnom opisu baštinske građe 2015.
197 Vlatko Dolančić Središnja biskupijska uprava u Đakovu 2015.
198 Ivan Dunđer Sustav za statističko strojno prevođenje i računalna adaptacija domene 2015.
199 Sonja Tošić-Grlač Model digitalne zavičajne zbirke za lokalnu zajednicu 2015.
200 Lucija Blašković Uloga sustava za elektroničko učenje u osiguravanju kvalitete obrazovanja 2015.
201 Davor Mezulić Model poslovnoga informacijskoga sustava javnoga servisa u suvremenom medijskom okruženju 2015.
202 Denis Vokić Model konzervatorsko-restauratorske dokumentacije štafeljanskih slika 2015.
203 Bojan Macan Model sustava informacija o znanstvenoj djelatnosti za hrvatsku akademsku zajednicu 2015.
204 Maja Lončar Ustroj terminološke baze za pravno nazivlje Europske unije 2015.
205 Hrvoje Jakopović Povezanost imidža organizacije s medijskim objavama na internetu 2015.
206 Ksenija Tokić Uloga knjižnica u hrvatskom turizmu 2015.
207 Mira Pavlinović Modeliranje sustava jezične tehnologije kao podrška komunikaciji kontroli letenja 2015.
208 Merica Pletikosić Vrednovanje javnih rasprava u studijma utjecaja na okoliš 2015.
209 Aleksandra Pikić Kvaliteta knjižnične usluge u visokoškolskoj knjižnici iz korisničke perspektive 2015.
210 Ana Žunac Globočnik Model koorijentirane komunikacije na primjeru obrazovanja 2015.
211 Marina Smiljanec Krpan Komunikacija zavičajnih sadržaja u digitalnoj sredini 2015.
212 Dunja Holcer Hrvatske narodne knjižnice i društvene mreže 2015.
213 Roman Domović Informacijske operacije u medijskom prikazu Domovinskog rata 2015.
214 Martina Sertić Učinkovitost elektroničkoga učenja u nastavi informatike 2015.
215 Dijana Sabolović-Krajina Narodna knjižnica kao središte lokalne zajednice u suvremenom društvu 2016.
216 Tanja Grmuša Analiza medijskoga izvještavanja u hrvatskim dnevnim novinama na primjeru kampanje za izbore za Europski parlament 2014. 2016.
217 Ivor Milošević Modeliranje implementacije i održivoga razvoja centralizirane i modularne računalne infrastrukture u sveučilišnom okruženju 2016.
218 Marko Odak Model stimuliranja i vrednovanja izrade materijala i uporabe sustava za e-učenje 2016.
219 Lucijana Leoni Model izrade višejezičnoga multimedijskoga tezaurusa u području konzerviranja i restauriranja 2016.
220 Lucia Prskalo Načinović Automatsko predviđanje i modeliranje hrvatskih prozodijskih obilježja na temelju teksta 2016.
221 Vesna  Crnogorac Uloga knjižnica u procesu demokratizacije društva na primjeru prava javnosti na pristup informacijama 2016.
222 Lidija Golubić Tepeš Germanizmi u digitalnim novinskim korpusima hrvatskoga jezika 2016.
223 Martina Sušec Poljičak Koncept razvoja usluga službene statistike namijenjenih očuvanja digitalnih zapisa na dulji vremenski rok 2016.
224 Mislav Balković Upravljanje znanjem pri priznavanju i vrjednovanju neformalnoga i informalnoga učenja 2016.
225 Dario Ogrizović Visokoučinkovite znanstvene aplikacije u okružju heterogenih računalnih oblaka 2016.
226 Ivana  Krišto Preinaka Gartnerova pristupa za poboljšanje kvalitete upravljanja informacijama i komunikacijama 2017.
227 Ana Marija Boljanović Komunikacijska uloga norma i normizacije u suvremenom društvu 2017.
228 Andrea Miljko Informatička pismenost na društveno-humanističkim studijima : sadržajne značajke kolegija i modeli integracije 2017.
229 Ivana Dević Razvoj ontologije iz enciklopedički organiziranog znanja 2017.
230 Kristina Posavec Uloga računalnih korpusa u poučavanju hrvatskoga kao drugoga i stranoga jezika 2017.
231 Beatrice Züll Social media activity in the context of free-to-air broadcast television 2017.
232 Kruno Golubić Uloga društvenih mreža u predstavljanju hrvatskih visokoškolskih ustanova 2017.
233 Irena Petrušić Razvoj metodologije i modela rangiranja visokih učilišta u Hrvatskoj 2017.
234 Tea Zajec Pavičić Učinkovitost korištenja informacijsko-komunikacijske tehnologije u nastavi matematike nižih razreda osnovne škole 2017.
235 Debora Radolović Obrazovna uloga školskih knjižnica u školama nacionalnih manjina 2017.
236 Darija Pešut Hrvatski elektronički udžbenik za učenje engleskoga kao stranoga jezika u visokoškolskom obrazovanju  2017.
237 Elena Kurelović Krelja Prihvaćanje otvorenoga pristupa znanstvenim informacijama i obrazovnim sadržajima u hrvatskoj akademskoj zajednici 2017.
238 Vesna Golubović Upravljanje izvorima informacija kroz sveučilišne zbirke 2017.
239 Mijo Šarčević Komunikacijska uloga i kompetencije IT menadžera 2017.
240 Breza Šalamon-Cindor Odjek kulturne baštine nacionalne knjižnice u digitalnom okruženju 2017.
241 Marija Stanojević Utjecaj grafičkih elemenata, sadržajnih elemenata i opreme na senzacionalizam novinskih natpisa 2017.
242 Hrvoje Gržina Utvrđivanje izvornika analognih i digitalnih fotografija 2017.
243 Jozo Ivanović Koncepti provencijacije dokumenata u arhivskoj teoriji i njihov utjecaj na pojmove vrednovanja i organizacija arhiva 2017.
244 Jelena Bistrović Razvoj i provjera modela motivacijske i multimedijske instruktivne poruke 2017.
245 Marijana Mišetić Vrednovanje filološke knjižnične zbirke u visokoškolskoj knjižnici 2017.
246 Jasmina Dvorski Odrednice inovativne komunikacije u poslovnom okruženju 2017.
247 Natalija Tutek Upravljanje informacijama i znanjem u funkciji marketinga financijskih institucija 2018.
248 Lana Ciboci Vrjednovanje programa medijske kulture u medijskom opismenjavanju učenika osnovnih škola 2018.
249 Nataša Rogulja Razvoj multimedijske instruktivne poruke za programski jezik logo 2018.
250 Željana Ivanuš Mehanizmi medijske samoregulacije u Republici Hrvatskoj 2018.
251 Ljiljana Sabljak Utvrđivanje potreba i uspješnost provođenja posebnih programa poticanja čitanja u narodnim knjižnicama 2018.
252 Lana Domšić Participativna interpretacija baštine i društveni učinci na mlade 2018.
253 Kristian Đokić Informacijska gustoća i vizualna aktivnost u dinamičnim slikama 2018.
254 Ana Pongrac Pavlina Učinkovitost softverske simulacije u nastavi informatike 2018.
255 Ida Panev Signalizacija i interaktivnost u videonaputcima za računalno opismenjivanje 2018.
256 Irena Štancl Oroz Organizacijska semiotika na primjeru hrvatskih logističkih poduzeća 2018.
257 Mile Čolić Uloga otvorenih inovacija u procesu prijenosa znanja 2018.
258 Giovanna Kirinić Vijednosno orijentirana komunikacija 2018.
259. Marin Galić Tranzicija dnevnih tiskovina u e-publikacije 2018.
260. Hrvoje Brzica Koncept uspostave elektroničkoga arhiva u javnoj upravi 2018.
261. Ida Panev Signalizacija i interaktivnost u videonaputcima za računalno opismenjivanje 2018.
261. Ljiljana Sabljak Utvrđivanje potreba i uspješnosti provođenja posebnih programa poticanja čitanja u narodnim knjižnicama 2018.
262. Natalia Tutek Upravljanje informacijama i znanjem u funkciji marketinga financijskih institutcija 2018.
263. Nataša Rogulja Razvoj multimedijske instruktivne poruke za programski jezik Logo 2018.
264. Mateja Plenković Studentske navike korištenja dnevnoinformativnih portala i sklonost prihvaćanju populizma 2019.
265. Edita Rogulj Digitalne tehnologije u komunikaciji odgajatelja i roditelja 2019.
266. Ivana Miloloža Komunikacijsko-informacijska obilježja šutnje u digitalno posredovanoj komunikaciji 2019.
267. Aleksandar Stojanović Metoda automatske detekcije naglašenih riječi u zvučnom zapisu 2019.
268. Ivana Pažur Komunikacijski model korištenja mobilnih knjižničnih usluga u visokoškolskim knjižnicama 2019.
269. Andreja Zubac Model knjižničnih usluga za nezaposlene osobe 2019.
270. Martina Topalović Medijske kompetencije studenata učiteljskih fakulteta 2019.
271. Žanina Žigo Krizno komuniciranje hrvatskih poslovnih organizacija putem društvenih medija 2019.
272. Sandra Kučina Softić Digitalne kompetencije nastavnika za primjenu e-učenja u visokom obrazovanju 2020.

Kontakt


Sveučilište u Zagrebu
Filozofski fakultet
Odsjek za informacijske i komunikacijske znanosti
Ivana Lučića 3, 10000 Zagreb
Tel: 01/4092302, primanje poziva 14.00-15.30
Fax: 01/4092438
Fax Filozofskog fakulteta: 01/6156879