Naslovnica

Naziv kolegija: Projektiranje informacijskih sustava

ECTS bodovi: 6
Jezik: hrvatski jezik

Trajanje: 1 semestar

Status: TIP A - izborni kolegiji namijenjeni samo studentima matičnog studija

Oblici nastave s brojem sati semestralno (predavanja+seminari+vježbe): 30+30+0

Način provjere znanja: pismeni i usmeni ispit

 

Okvirni sadržaj kolegija:
1. Uvodno predavanje
2. Osnove upravljanja projektima
3. Arhitektura sustava
4. Mrežna infrastruktura
5. Sigurnost računalnih sustava
6. Baze podataka
7. KOLOKVIJ
8. Prikupljanje zahtjeva i analiza
9. Oblikovanje funkcija i procesa
10. Razvoj softvera
11. Testiranje
12. Uvođenje u primjenu i održavanje sustava
13. Projektni rad
14. Projektni rad
15. KOLOKVIJ

Cilj kolegija (očekivane kompetencije):


Kolegij će upoznati studente sa različitim konceptima, principima i fazama projektiranja i analiziranja informacijskih sustava. Studenti će naučiti definirati zahtjev, odrediti granice informacijskog podsustava. Upoznat će ulogu različitih korisnika u projektiranju informacijskog sustava, osnove modeliranja procesa i logičkog oblikovanja baza podataka. Bit će prikazani životni ciklusi i faze razvitka informacijskog sustava. Posebna pozornost posvetit će se upoznavanju studenata sa pisanjem dokumentacije. Studenti će upoznati različite metode, alate i tehnike koje se koriste pri sistemskoj analizi i dizajniranju.

Obvezna literatura:
1. J. A. Hoffer, J. F. George, J. S. Valacich: Modern Systems Analysis and Design, 3/e, Prentice Hall College Div, 2001
2. Martin, J.: Information Engineering II - Planning and Analisys, Prentice Hall, Englewood Cliffs, NY 1990.
3. J. L. Whitten, L. D. Bentley, K. C. Dittman: Systems Analysis & Design Methods, 5/e, McGraw-Hill Higher Education, 2000
4. Zwass, V. Foundations of Information systems, McGraw-Hill, Boston, 1998.

 

Naziv kolegija: Epistemologija informacijske znanosti

Nositelj: izv.prof.dr.sc. Sonja Špiranec

Izvođaći: izv. prof. dr. sc. Sonja Špiranec; Denis Kos

ECTS-bodovi: 5

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni za sve studije na Odsjeku i FF-u

Oblik nastave: 1 sat predavanja, 2 sat seminara

Ispit: usmeni i seminarski rad

Uvjeti: Položen ispit iz Uvoda u teoriju / informacijske znanosti / bibliotekarstva / muzeologije / arhivistike /

Nastava u ak. godini 2016./2017. počine 14. ožujka uvodnim predstavljanjem kolegija i rasporeda

 

Cilj kolegija:

Cilj kolegija je da studenti spoznaju utjecaj različitih epistemoloških i intelektualnih tradicija u informacijskoj znanosti, razumiju ključne epistemološke probleme informacijske znanosti i informacijskih djelatnosti te razviju sposobnost kritičkog promišljanja i vrednovanja novih informacijskih prostora s epistemoloških pozicija.

Literatura - obavezna:

Tuđman, M.: Prikazalište znanja, Hrvatska sveučilišna naklada, Zagreb, 2003

Fallis, D. (2006). Social epistemology and information science. Annual Review of Information Science & Technology (ARIST), 40, 475-519.

Floridi, L. (2002). On defining library and information science as applied philosophy of information. Social Epistemology, 16(1), 37-49.

Literatura - preporučena:

Ashley Mcdowell (2002) Trust and information: The role of trust in the social epistemology of information science, Social Epistemology, 16:1, 51-63.

Budd, John M. (2002). Jesse Shera, Sociologist of Knowledge? The Library Quarterly, 72 (4:2002):423-440.

Cronin, B. (2008). The sociological turn in information science. Journal of Information Science.

Damien Smith Pfister (2011) Networked Expertise in the Era of Many-tomany Communication: On Wikipedia and Invention, Social Epistemology, 25:3, 217-231,

de Laat, P. B. (2012). Open source production of encyclopedias: Editorial policies at the intersection of organizational and epistemological trust. Social Epistemology, 26(1), 71-103.

Dick, A.L. (1999). Epistemological positions and library and information science. Library Quarterly 69(3), 305-323.

Epistemology, Theory, and Methodology in Knowledge Organization: Toward a Classification, Metatheory, and Research Framework." (2008). In Knowledge Organization. 35(2/3): 102-112.

Fallis, D. (2008). Toward an epistemology of Wikipedia. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 59(10), 1662-1674.

Fyffe, R. (2015). The Value of Information: Normativity, Epistemology, and LIS in Luciano Floridportal: Libraries and the Academy, Vol. 15, No. 2, 267–286.

Goldman, Alvin. "Social Epistemology." http://plato.stanford.edu/entries/epistemology-social/

Justine Pila (2009). Authorship and e‐Science: Balancing Epistemological Trust and Skepticism in the Digital Environment, Social Epistemology, 23:1, 1-24

Leah A. Lievrouw (2010) Social Media and the Production of Knowledge: A Return to Little Science?, Social Epistemology, 24:3, 219-237

Schiltz, M., Truyen, F. i Coppens, H. (2007). Cutting the Trees of Knowledge: Social Software, Information Architecture, and Their Epistemic Consequences. Thesis Eleven, 89, 1, str. 94-114.

Špiranec, S., Zorica, M. B., & Kos, D. (2016). Information Literacy in participatory environments: the turn towards a critical literacy perspective. Journal of documentation, 72(2), 247-264.

Wilkinson, L. (2015). Theories of knowledge in library and information science. // Swanson, T. (ed.) Not just where to click: teaching students how to think about information. Chicago: ACRL. Str. 13-36.

 

 

Naziv kolegija: Sustavi za organizaciju znanja
Nastavnici: prof. dr. Jadranka Lasić Lazić, Tomislav Ivanjko
ECTS-bodovi: 3
Jezik: hrvatski
Trajanje: 1 semestar (8. semestar)
Status: izborni za sve studije na Odsjeku i FF-u
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat seminara (1+0+1)
Uvjeti za upis kolegija: nema
Načini ocjenjivanja: Seminar 40%
Pismeni ispit 40%
Usmeni ispit 20%

Cilj kolegija
Pružiti studentima temeljna znanja iz područja organizacije znanja. Definirati svrhu, načela i porijeklo sustava za organizaciju znanja. Definirati intelektualnu, povijesnu i filozofsku osnovu organizacije znanja. Pokriti osnovne tipove sustava za organizaciju znanja: popisi pojmova, klasifikacije i kategorizacije, relacijski popisi. Pružiti pregled i razvoj osnovnih sustava za organizaciju znanja: tezaurusi, klasifikacije, ontologije, Semantički web, društveno označivanje.

Ishodi učenja predmeta
Nakon odslušanih predavanja i rada u seminaru studenti će razumjeti osnovne pojmove teorije organizacije znanja, znati definirati porijeklo i filozofsku osnovu sustava za organizaciju znanja te usvojiti osnovne tipove sustava za organizaciju znanja, znati ih razlikovati i primijeniti u informacijskom okruženju.

Sadržaj kolegija
1. Polazišta i problemi sustava za organizaciju znanja
2. Intelektualna osnova organizacije znanja
3. Povijesna i filozofska osnova organizacije znanja
3. Osnovni pojmovi organizacije znanja
4. Prirodni i kontrolirani jezik u organizaciji znanja
5. Dokumentacijski jezici
5. Tezaurusi kao sustav organizacije znanja6. Klasifikacije kao sustav organizacije znanja
7. Bibliotečno-bibliografske klasifikacije
8. Sustavi za organizaciju znanja baštinskom okruženju
9. Sustavi za organizaciju znanja u obrazovnom okruženju
10. Sustavi za organizaciju znanja u elektroničkom okruženju
11. Sustavi za organizaciju znanja u poslovnom okruženju (Intranet)
12. Ontologije kao podloga sustava za organizaciju znanja
13. Semantički Web
14. SKOS (Simple Knowledge Organization System)
15. Društveno označivanje i folksonomije kao metoda organizacije znanja

Literatura
Osnovna
1. Rowley, J and Hartley, R. Organizing knowledge : an introduction to managing access to information. Aldershot, England ; Burlington, VT : Ashgate, 2008.
2. Odabrana poglavlja iz organizacije znanja / urednica Jadranka Lasić-Lazić.Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2004
Dopunska
1. Popper, K. R. Objective knowledge. Oxford : Oxford University Press, 1979.
2. Svenonious. E. Intelektualne osnove organizacije informacija / prevela Mirna Willer. Lokve : Benja, 2005
3. Špiranec, Sonja; Ivanjko, Tomislav. Predmetni jezici s korisničkim jamstvom: što možemo naučiti od folksonomija? // 15. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / Hassenay, Damir. ; Krtalić, Maja (ur.). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2012.