Naslovnica

Naziv kolegija: Prikaz rječničkoga znanja

Nastavnik: dr. sc. Petra Bago, doc.

ECTS-bodovi: 3

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar (1. i 3. semestar diplomskog studija)

Oblik nastave: 1P + 1S

Ostalo: http://theta.ffzg.hr/ECTS/Predmet/Index/4974

Naziv kolegija: Hrvatska rječnička baština

ECTS-bodovi: 3

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status: obvezan za informatologiju, izborni za ostale smjerove na Odsjeku i FF-u

Oblik nastave: 1p + 1s

Uvjeti: nema

Ispit: Izrada seminarskog rada.

 

Sadržaj:

Hrvatska rječnička baština u strojno čitljivom obliku. Bibliografija hrvatske rječničke baštine od prvih početaka do 1918. te odabranih rječnika iz kasnijega razdoblja – struktura opisa i načela izrade. Opći, enciklopedički i specijalni jednojezični, dvojezični i višejezični rječnici. Računalna baza tekstova najvažnijih starijih hrvatskih dvojezičnih i višejezičnih rječnika – struktura i načela oblikovanja. Načela digitalizacije, upisa, transkripcije i prijevoda na današnji hrvatski jezik obrađene rječničke građe. Mogućnosti prikaza u višejezičnom www-okruženju.

 

Cilj – opće i specifične kompetencije:

Studente treba upoznati s cjelokupnom hrvatskom rječničkom baštinom i načelima pripreme računalne baze tekstova hrvatskih rječnika te ih osposobiti za praktičan rad u tom području.

 

Praćenje kvalitete i uspješnosti predmeta: Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

Obvezna literatura:

  1. Bibliografska i rječnička baza znanstveno-istraživačkog projekta "Hrvatska rječnička baština i prikaz rječničkoga znanja" , Odsjek za informacijske znanosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu, Zagreb, 2004 (računalno dostupna)

2. Boras, Damir; Mikelić, Nives. Rječnik Fausta Vrančića - temelj hrvatske rječničke baštine (računalna obradba). U: Modeli znanja i obrada prirodnoga jezika, Zavod za informacijske studije, Zagreb, 2003, str. 237-272.

  1. Leksikografija . U: Enciklopedija Jugoslavije, Jugoslavenski leksikografski zavod, Zagreb 1964.

 

Dopunska literatura:

  1. Franolić, Branko, A bibliography of Croatian dictionaries, Pariz, Nouvelles Editions Latines, 1985
  2. Jakobović, Zvonimir: Mjeriteljski pojmovi u najstarijim hrvatskim rječ­nicima, magistarski rad, Zagreb, 2002. (mentor prof. dr. sc. Damir Boras), Filozofski fakultet sveučilišta u Zagrebu (obrana: 3. 10. 2002)., str 88, lit 41, dodatak


 

Naziv kolegija: Dvojezična i višejezična leksikografija

ECTS-bodovi: 3

Jezik: hrvatski (engleski)

Trajanje: 1 semestar (9. semestar)

Status: obvezan za informatologiju, izborni za ostale smjerove na Odsjeku i FF-u

Oblik nastave: 2 sata seminara na tjedan

Uvjeti: Uvod u leksikografiju

Ispit: seminarski rad

 

Sadržaj:

Na seminaru se raspravlja o osobitostima dvojezičnih i višejezičnih rječnika, njihovoj makro- i mikrostrukturi i načinu prezentacije različitih podataka s osobitim obzirom na korisnika (dob, opseg rječnika, izbor natuknica, je li rječnik pasivni ili aktivni, opći ili specijalni itd.). Na konkretnim se primjerima za sve tipove leksičkih jedinica uvježbava vještina sastavljanja natuknica, a potkrepe se crpe iz različitih izvora, osobito iz dostupnih korpusa.

 

Cilj – opće i specifične kompetencije:

Studenti će upoznati specifične stilove leksikografske obrade s obzirom na tip, veličinu, namjenu i orijentaciju rječnika, broj jezika i sl., te u određenoj mjeri razviti i vještinu sastavljanja natuknica i uspostavljanja ekvivalencije, odnosno formuliranja definicija u dvojezičnim i višejezičnim rječnicima. U radu će se služiti potvrdama dobivenim istraživanjem uzoraka korpusa različitih jezika.

 

Praćenje kvalitete i uspješnosti predmeta: Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

Obvezatna literatura:

1. Atkins, B.T. (1985) Monolingual and bilingual learners' dictionaries: A comparison, u R. Ilson (ed.). Dictionaries, lexicography and language learning, Pergamon Press

2. Sinclair, J. (2003) Reading Concordances - an introduction. Pearson Education

3. Svensen, B. (1993) Practical Lexicography, Oxford: OUP

 

Dodatna literatura:

  1. Atkins, B. T. S., Bilingual Dictionaries. Past, present and future, u M.H. Corréard, (ed.), Lexicography and natural language processing. A Festschrift in honour of B. T. S. Atkins, Euralex, Stuttgart, 2002.
  2. Ooi, V. B.Y. (1998). Computer Corpus Lexicography, Edinburgh: Edinburgh University Press.

 


 

Naziv kolegija: Osnove upravljanja muzejskim zbirkama

Nastavnik: prof.dr. sc. Žarka Vujić

ECTS-bodovi: 6

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar, zimski, 5. semestar

Status: obvezan izborni

Oblik nastave: 2 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno (2+1+0)

Uvjeti za upis kolegija: nema

 

Cilj kolegija: Steći osnovna znanja o temeljnim postupcima rada s muzejskim zbirkama i savladati osnovne vještine upravljanja predmetima baštine.

 

Sadržaj kolegija: Sabiranje u okružju muzeja; Pojam i tipologija muzejskih zbirki; Tipologija muzejskog materijala; Nematerijalna muzejska baština; Pojam i načela upravljanja muzejskom zbirkom i ostali potrebni dokumenti u radu sa zbirkama; Politika sabiranja muzeja; Kodeks profesionalne etike u području aktivnosti rada na zbirkama; Osnovni postupci rada s predmetima zbirke : nabava, izlučivanje, posudba; Pristup muzejskim predmetima i informacijama o predmetima; Dokumentiranje predmeta zbirke; Standardi potrebni za dokumentacijsku obradu; Zaključak

 

Literatura:

 

Obvezna literatura:

1. Ambrose, T; Paine, C. Museum Basics. Units: 34-43. London, N.Y: Routledge, 1993, str.124-158.
2. Kodeks profesionalne etike. u: Statut & Kodeks profesionalne etike. Zagreb: HNK ICOM-a, 1991, 21-33. / novo izdanje iz Vijesti muzealaca i konzervatora...

Zakon o muzejima, Pravilnici o vođenju muzejske dokumentacije i uvidu u muzejsku dokumentaciju i građu (www.min-kulture.hr ... PROPISI-MUZEJI)

Preporučena (obvezna) literatura:

1. Malaro, M. Collection management policies. u: Collections Management. London, N.Y: Routledge, 1995, 11-28.
2. Vujić, Ž. Izlučiti ili ne izlučiti predmete iz zbirke? Informatica museologica, vol. 27, 1996,5-10.

Način polaganja ispita: usmeni