Naslovnica

Naziv kolegija: Baština i razvoj

Ime nastavnika: dr.sc. Darko Babić

Broj ECTS bodova: 6

Jezik: hrvatski
Status kolegija: obvezatni - izborni
Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sat seminara tjedno (2+2+0)

Uvjeti za upis kolegija: nema uvjeta

Cilj kolegija: Spoznati i razumjeti odnose unutar suvremenog društva te ulogu baštine u istom; spoznati izvore, ulogu, i mogućnosti upotrebe baštine, te postojeće i moguće načine njene praktične primjene u funkcioniranju društva i razvojnoj strategiji

 

Sadržaj kolegija: (po tjednima)
1. Uvodno predavanje
2. Koncept baštine u suvremenom svijetu
3. Ideja održivog razvoja
4. Reprezentacija i identitet 
5. Kolektivno pamćenje
6. Društvena etika baštine
7. Društveno odgovorno upravljanje baštinom
8. Kritika muzejske prakse
9. Muzeji u 21. stoljeću
10. Eko-muzeji i muzeji društva
11. Održivi razvoj i baština
12. Kulturne industrije, industrija baštine, kreativne industrije
13. Primjeri dobre prakse I
14. Primjeri dobre prakse II

15. Zaključno predavanje

 

Obvezna literatura:

  1. Zbirka odabranih tekstova (dostupni na Omegi)
  2. Davis, Peter. Ecomuseums - sense of place. London; New York : Leicester University Press, 1999. (ili 2nd Edition, 2011.)
  3. Sørensen, M.L.S. & Carman, J. (ur.). Heritage Studies: Methods and Approaches. London : Routledge, 2009.
  4. Harrison, Rodney. Heritage: Critical Approaches. Abingdon and New York : Routledge, 2013.

 

Preporučena:

  1. Barnes, Julian. Engleska, Engleska. Zagreb. Celeber. 2000.

 

Način polaganja ispita: pismeni

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

Naziv kolegija:Osnove muzejske komunikacije

Nastavnik: prof. dr. sc. Žarka Vujić
Opis kolegija: 3 ECTS boda (zajedno s kolegijem Muzejske izložbe 6 bodova)

Trajanje: 1 (zimski) semestar

Status: obvezni kolegij struke

Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat seminara tjedno

Ispit: seminarski rad + usmena provjera

Sadržaj:
Komunikacijski proces općenito; Javno komuniciranje - verbalno i neverbalno komuniciranje - suvremeno govorništvo; Komunikacija u baštinskom okolišu - muzeološka funkcija komunikacije; Baštinske profesije koje sudjeluju u oblikovanju i organiziranju komunikacije u muzeju; Kodeks etike u odnosu na komuniciranje; Oblici komunikacije u muzeju - od općih i zajedničkih svim kulturnim ustanovama do izložbe kao najimanentnijeg oblika; Komunikacija edicijom i svi njeni oblici u muzeju (publikacije muzeja); Publiciranje kao postupak; Komuniciranje izložbom: definicija i tipologija izložaba - stalni postav: koncepcija/sinopsis vs. scenarij - povremena izložba – putujuća izložba; Interpretacija kao najznačajnije komunikacijsko oruđe muzeja

Cilj:
Razumjeti proces komunikacije općenito, u baštinskim ustanovama i napose u muzejima; usvojiti dosege znanja u okviru muzeološke funkcije komunikacije, osobito sve oblike komuniciranja u muzejima, a koje koriste i ostale baštinske ustanove;  razumjeti i ovladati postupkom interpretacije

Obvezna literatura:
1.    Maroević, I. Komunikacija. u: Uvod u muzeologiju. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1993, str. 199-259.
2.    Muzejske publikacije. Muzejska publikacija i novi mediji /Tema broja/ Informatica museologica, br. 3-4, 2001, str. 6-116.
* ostali materijal pripremljen tijekom izvođenja nastave

 

 

Naziv kolegija: Dokumentacija u muzejima II
Nastavnik: Dr. sc. Goran Zlodi, docent
ECTS-bodovi: 3
Jezik: hrvatski
Trajanje: 1 semestar (zimski)
Status: obvezatni kolegij struke
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat vježbi na tjedan
Uvjeti: bez uvjeta
Ispit: usmeni
Ocjena: Završna ocjena temelji se na radu tijekom semestra, uspješnosti i zalaganju studenta na predavanjima i vježbama te uspjehu na kolokviju i usmenom ispitu.

 

Ciljevi kolegija: Osposobljavanje studenata za kvalitetno dokumentiranje u muzejima u računalnom okruženju, te praktično usvajanje ključnih dokumentacijskih principa. Napredno poznavanje postupaka strukturiranja nazivlja putem klasifikacija i tezaurusa. Razumijevanje opisa na razini zbirke.
Praćenje kvalitete i uspješnosti predmeta: Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra.
    
Sadržaj kolegija:
1.    Uvodno predavanje
2.    Dokumentacijsko nazivlje – uvodne teme
3.    Dokumentacijsko nazivlje – tezaurusi
4.    Dokumentacijsko nazivlje – klasifikacije
5.    Upravljanje nazivljem u globalnom internetskom okruženju (Linked Data)
6.    Primarna muzejska dokumentacija i projekti digitalizacije – 1. dio
7.    Primarna muzejska dokumentacija i projekti digitalizacije – 2. dio
8.    Sekundarna muzejska dokumentacija i projekti digitalizacije
9.    Opis na razini zbirke
10.    Opis na razini zbirke u internetskom okružju
11.    Prilagodba primarne muzejske dokumentacije za komunikaciju u internetskom okružju
12.    Prilagodba sekundarne muzejske dokumentacije za komunikaciju u internetskom okružju
13.    Muzejska dokumentacija i pripadajuće sheme metapodataka
14.    Muzejska dokumentacija i formalne ontologije
15.    Kolokvij
    
Obvezna literatura:    

1.    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02) [Dostupno na: http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2002/1751.htm]
2.    Vujić, Žarka. Što je ICONCLASS i možemo li ga primijeniti u našim muzejima i galerijama? // MDC - Bilten o informatizaciji muzejske djelatnosti. 1-4, (1998).
3.    Vujić, Žarka; Zlodi, Goran. Opis na razini zbirke na primjeru Strossmayerove galerije u Zagrebu. // 7. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnost suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004. 69-79 [Dostupno na: http://dzs.ffzg.hr/text/Vujic_Zlodi_2003.htm]
4.    Poglavlje „Podatkovni standardi za sadržaj i vrijednost podataka“ str. 55-68. iz Zlodi, Goran. Muzejska vizualna dokumentacija u digitalnom obliku. Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 2004, 105 str.
[Dostupno na: http://www.mdc.hr/UserFiles/File/Muzeologija/muzeologija_40.pdf ]

Dopunska literatura:    
1.    Aitchison, Jean; Gilchrist, Alan; Bawden, David. Thesaurus construction and use : a practical manual. 4th ed. London : Aslib, 2000.
2.    Vujić, Žarka; Zlodi, Goran. Nova tehnologija i pristup muzejskim zbirkama: iskustvo zagrebačkih umjetničkih muzeja i galerija. // Informatica museologica. 31 (2000), 1-2; 25-31.
3.    Dokumentacija i klasifikacija muzejskih i galerijskih predmeta. //
Muzeologija. 25(1987). Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, str 3-117.

Naziv kolegija: Muzejske zbirke

Nastavnik: prof. dr.sc. Žarka Vujić
Opis kolegija: 3 ECTS boda

Trajanje: 1 (zimski) semestar

Status: obvezatan kolegij struke

Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 seminara tjedno

Ispit: seminarski rad i usmeni razgovor
(DODATNE OBAVEZE STUDENATA: nazočnost 75%predavanjima i seminarima koji će se događati i izvan zgrade PA)

Sadržaj:
Teorije sabiranja. Sinkronijski pristup sabiranju:  stavovi sociologije i psihologije, karakteristike ponašanja privatnih sabirača, muški i ženski obrazac sabiranja itd;
Upravljanje muzejskim zbirkama: fizički i intelektualni dio zbirke, osobit muzejski materijal (ljudski ostaci u muzeju), problem originala kao muzejskog materijala, pojam i tipologija  falsifikata, sabiranje i dokumentacija suvremenog života i predmeta - ideja i kriteriji SAMDOK-a, filozofija Collectingneta;
Istraživanje i dokumentiranje predmeta zbirke: Odnos muzeologije prema temeljnim znanstvenim disciplinama - identiteti muzejskog predmeta; Modeli istraživanja predmeta baštine; Pojam connoisseura i njegova znanja nasuprot kustosovu; Dokumentiranje muzejskih predmeta kao dio postupka istraživanja; Dokumentiranje zbirke
Prezentiranje rezultata istraživanja.

Cilj:
Proširiti saznanja i praktične vještine savladane u okviru kolegija Osnove upravljanja muzejskim zbirkama: spoznati složenost fenomena sabiranja i stvaranja zbirki kako izvan baštinskih ustanova tako i u njima; naučiti oblikovati politiku i plan sabiranja; osposobiti studente za samostalno istraživanje predmeta zbirke, kao i za kreativno prezentiranje rezultata tih istraživanja.

Obvezna literatura:
1. Cannon-Brooks, P. Nature of the collection. u: Thompson, J.M.A. (Ed.). Manual of Curatorship. Butterworths: The Museum Association, str. 115-123.
2. Cedrenius, G; Johnsdotter, M. Suvremena dokumentacija - ne samo predmeti već i ljudska bića. Informatica museologica, vol. 25, 1994, 63-68.
3. Maroević, I. Uvod u muzeologiju. Poglavlja: Zaštita i istraživanje /proučavanje. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1993, 169-199.
4. Ritzenthaler, M.L. i ostali. Upravljanje zbirkama fotografija. Poglavlja: 1, 3, 4. Zagreb: Hrvatski državni arhiv, 2004.
5. Vujić, Žarka; Zlodi, Goran. Nova tehnologija i pristup muzejskim zbirkama: iskustvo zagrebačkih umjetničkih muzeja i galerija. Informatica museologica. 31, 2000, str. 25-31.