Naslovnica

Naziv kolegija: Digitalni arhivi

 

Osnovni cilj ovog predmeta je stjecanje znanja o problematici i temeljnim principima organizacije i funkcioniranja digitalnih arhiva. Razumijevanje načela i metodologije zaprimanja sadržaja u digitalni arhiv, organizacije sadržaja i postupaka dugoročnog čuvanja. Poznavanje zahtjeva u upravljanju informacijskim objektima u digitalnim arhivima (spremištima, repozitorijima).

Naziv kolegija: Arhivsko zakonodavstvo

 

Sadržaj:
Uvodne napomene: definicija i sadržaj predmeta, kultura i kulturne djelatnosti, zakonski propisi u kulturnim djelatnostima, kulturna baština i kulturna politika (zaštita spomenika kulture i prirode, biblioteke, muzeji, arhivi), kinematografija, mnogoznačni pojam tisak i informiranje, posebno radio difuzija i televizija, organizacije i udruživanja, kazalište i glazbene djelatnosti, savezna i federalna pravna regulacija.
Međunarodno arhivsko zakonodavstvo. Međunarodni arhivski sporazumi: povijest i suvremene tendencije.
Međunarodne konvencije o zaštiti kulturnih dobara u slučaju ratnih opasnosti ili elementarnih nepogoda (Haška konvencija, Unidroit konvencija). UNESCO i arhivi. Međunarodni arhivski sporovi.
Razvitak arhivskog zakonodavstva u Hrvatskoj. Zakoni, provedbeni propisi, deklaracije, zakoni, odluke, ukazi, naredbe, pravilnici, uputstva, rješenja i interni propisi.
Preporuke. Obrada načela zakona i elemenata načela. Obrada nekoliko najznačajnijih provedbenih propisa. Propisi o radu i nadležnostima arhiva. Propisi o slobodnom pristupu informacijama, tajnost podataka, zaštita osobnosti, prava i interesa pojedinaca i kolektiva.
Autorska prava. Pravna valjanost zapisa na nekonvencionalnim medijima, strojno čitljivi zapisi.
Arhivi i javnost: upoznavanje s ulogom arhiva u društvu i s organizacijom rada s korisnicima.

Naziv kolegija: Društveno-humanistička informatika

Nositelj: prof.dr.sc. Damir Boras

Izvođač: prof. dr. sc. Tomislava Lauc, dr. sc. Sanja Kišiček

ECTS-bodovi: 3

Jezik: Hrvatski

Trajanje: jedan semestar (7. semestar, diplomski studij)

Status: izborni kolegij

Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat vježbi

Uvjeti za upis kolegija: nema

 

Sadržaj: U teorijskom dijelu definira se područje društveno-humanističke infromatike u okviru kojeg se daje naglasak na pregled osnovnih koncepata i tehnika za obradu teksta i jezika. U praktičnom dijelu se kroz niz zadataka koji se izvode u programskom paketu MS Office usvajaju odabrane tehnike obrade teksta i jezika. Ovo uključuje napredno uređivanje i oblikovanje teksta, uporabu regularnih izraza i makro naredbi za obradu tekstualnih podataka u Wordu te ispitivanje statističkih osobina teksta i jezika u Excelu.

 

Cilj – opće i specifične kompetencije: Usvojiti temeljna znanja obrade teksta i jezika uz korištenje odabranih naprednih tehnika u radu s programskim paketom MS Office - Wordom i Excelom, na način da se na primjeru odabranog teksta usvoje vještine formalne i sadržajne obrade teksta primjenom odabranih alata.

 

Obveze studenata: izraditi sve zadatke tijekom semestra.

 

Ispit: nema

 

Obavezna literatura:


Informacijske znanosti: Društveno-humanistička informatika. https://omega.ffzg.hr/course/

Nositelj: ime nastavnika naknadno


Izvoditelji: ime nastavnika naknadno


ECTS-bodovi: 3


Status: Izborni predmet u 9. semestru


Oblik: 1 sat predavanja i 1 sat seminara


Uvjeti za upis: Nema


Provjera znanja: Pismeni rad na odabranu i s nastavnikom dogovorenu temu; javno izlaganje na seminaru

Cilj: osposobiti studenta da razumije odnos između zakonskih propisa kojima se uređuje društvo i djelovanja knjižnica i drugih informacijskih ustanova i pružiti uvid u međunarodne dokumente koji utječu na nacionalne zakonske propise. Student će nakon odslušanog predmeta moći prepoznati etičke dileme u informacijskom području, imat će osjećaj odgovornosti za posljedice uvjetovane određenim postupcima i ponašanjem u informacijskoj i knjižničarskoj struci, steći će osnovno znanje o etičkim pojmovima i teorijama i njihovoj relevantnosti za svakodnevni posao u knjižnici/informacijskoj ustanovi i moći će razmišljati etički i kritički o poslu koji radi.

Sadržaj: Europske smjernice za knjižnično zakonodavstvo i politiku. Međunarodni dokumenti o knjižnicama (IFLA, Vijeće Europe, EBLIDA). Domaći zakonski propisi relevantni za knjižnice. Autorsko i srodna prava, zaštita osobnih podataka, zaštita tajnosti podataka, pravo na pristup informacijama, čuvanje i zaštita kulturne baštine. Profesionalna etika i etički kodeksi. Profesionalna odgovornost.

Predavanje: Pregled literature, objašnjenje načina rada i provjere naučenoga.

Odnos međunarodnih dokumenata o knjižnicama i nacionalnog

zakonodavstva. Uređenje knjižničarstva kao područja.

Seminar: Društvena sredina, organizacije, ustanove i zavodi od važnosti za

knjižničarstvo i knjižnice. Pregled ustanova na webu.

 

Predavanje: Međunarodni dokumenti o knjižnicama.

Seminar: Razgovor o odabranom dokumentu. Dogovor o studentskim

izlaganjima.

 

Predavanje: Informacijska etika, nastanak naziva, razlozi nastanka i cilj

infoetike; profesionalna etika i vrijednosti; vrijednosti knjižničarske

profesije. Slobodan pristup informacijama kao osnovna vrijednost.

Jednakost u pristupu.

Seminar: Razgovor o temi

 

Predavanje: Autorsko pravo, temeljni pojmovi i nazivlje. Načini ostvarivanja

prava.

Seminar: Studentsko izlaganje; razgovor o temi.

 

Predavanje: Autorsko pravo i knjižnice.

Seminar: Studentsko izlaganje; razgovor o primjeni autorskog prava u

knjižnicama.

 

Predavanje: Zaštita intelektualnog vlasništva kao etičko pitanje. Plagiranje i

plagijat.

Seminar: Studentsko izlaganje; razgovor o temi

 

Predavanje: Pravo na pristup informacijama i tajnost podataka.

Seminar: Studentsko izlaganje; razgovor o pravu na pristup informacijama i

tajnosti podataka u knjižnicama.

 

Predavanje: Zaštita osobnih podataka

Seminar: Studentsko izlaganje; razgovor o zaštiti osobnih podataka u

knjižnicama.

Predavanje: Zaštita osobnih podataka i privatnosti. Informacijska privatnost.

Povjerljivost podataka i profesionalna tajna.

Seminar: Studentsko izlaganje; razgovor o temi.

 
Predavanje: Zakonski propisi o knjižnoj baštini

Seminar: Studentsko izlaganje; razgovor o knjižnoj baštini u knjižnicama.

 
Predavanje: Etika prikupljanja baštine. Uništavanje kulturnih dobara i

posljedice. Plavi križ.

Seminar: Studentsko izlaganje; razgovor o temi

 

Predavanje: Odnos prema kolegama i profesiji. Osobna odgovornost knjižničara,

odgovornost prema građi i korisnicima. Društvena odgovornost.

Seminar: Studentsko izlaganje; razgovor o temi.

 

Predavanje: Dokumenti IFLA-e, CILIP-a i ALA-e o profesionalnoj etici.

Seminar: Razgovor o dokumentima.

 

Predavanje: Usporedba kodeksa knjižničara, arhivista i muzealaca. Sličnosti i

razlike.

Seminar: Razgovor o temi.

 Literatura

 

Obvezna:

 

    Etički kodeks arhivista. Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 1997.
    Etički kodeks Hrvatskoga knjižničarskog društva. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 45, 3/4(2002), str. 322 ili http://www.hkdrustvo.hr/eticki_kodeks/
    Horvat, A. Javno i tajno u knjižničarskoj struci. // 5. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002. Str. 8-15.
    Horvat, A.; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Str. 11-24; 62-69; 73-77.
    The IFLA licensing principles. // Na: http://www.ifla.org/V/ebpb/copy.htm.
    The IFLA position on copyright in the digital environment : (2000). Na: http://www.ifla.org/III/clm/p1/pos-dig.htm
    Statut & Kodeks profesionalne etike. Zagreb : Nacionalni komitet ICOM-a, 1991.

 

Izborna:

 

    Gorman, M. Poglavlja: Intellectual freedom i Privacy. // Gorman, M. Our enduring values. Chicago ; London : American Library Association, 2000. Str. 88-101; 144-157.
    Guidelines on library legislation and policy in Europe. // Library legislation in Europe : discussion papers and country reports / edited by Christiane Bohrer. Bad Honnef : Bock+Herchen, 2000. Str. 27-34. Ili na: http://culture.coe.fr/books/eng/ecubook/20r.3.htm
    Jones, B. Libraries, access, and intellectual freedom : developing policies for public and academic libraries. Chicago : ALA, 1999.
    Slobodan pristup informacijama. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43,

3(2000). (Članci po izboru.)

Naziv kolegija: Baze podataka u internetskom okruženju

Nastavnik: prof. dr. sc. Vladimir Mateljan, dr.sc. Vedran Juričić

ECTS-bodovi: 6

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar, zimski, 1. semestar

Status: obvezan, izborni

Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata vježbi (2+2+0)

Uvjeti za upis kolegija: nema

 

Cilj kolegija: Student treba upoznati načine izrade baze podataka u Internet okruženju. Treba se upoznati s mogućnostima izrade Web aplikacija za pretraživanje i ažuriranje baze podataka u Internet okruženju. Student se treba upoznati i sa izradom Web servisa te njihovom publikacijom i korištenjem. Praktičan rad na konkretnim projektima omogućit će studentu da se upozna i ovlada različitim vještinama programiranja baze podataka u Internet okruženju, te da ovlada s tehnikama izrade aktivnih serverskih Web stranica za komunikaciju s bazom podataka. U tu svrhu koristit će se neki od poznatih SQL servera i neki od poznatih vizualnih programskih alata za programiranje ASP stranica i WEB servisa. 

 

Sadržaj kolegija: Infrastruktura Interneta. Podešavanje servera. ADO.net objekti. Web Kontrole za prikaz podataka. Izrada Web obrasca za komunikaciju s bazom podataka. HTML server kontrole. Kontrola ispravnosti podataka. Upravljanje stanjem ASP.net aplikacije. Sigurnost. Uvod u Web servise. Osnovni elementi web servisa. XML shema. SOAP specifikacija. Elementi SOAP poruke. SOAP omotač. SOAP zaglavlje. Tijelo SOAP poruke. Primjena XML-a sa SOAPom. Razmjena poruka pomoću protokola HTTP-post i HTTP-get. Razmjena poruka pomoću protokola SOAP. Infrastruktura za Web servise. Pronalaženje dostupnih Web servisa. Formati razmjene podataka s Web servisima. Prenošenje poruka. Pravljenje Web servisa. Postavljanje i objavljivanje Web servisa. Pronalaženje Web servisa. Korištenje Web servisa.
Vježbe se izvode na računalu, a sastoje se od izrade konkretnih projekata.
Na vježbama se obrađuju primjeri koji prate predavanja.

Sadržaj (podjela po tjednima):

1.    Uvodno predavanje
2.    Osnove relacijskih baza podataka
3.    SQL
4.    SQL
5.    C#
6.    ASP.Net
7.    ASP.Net – SQL Server Express
8.    KOLOKVIJ
9.    ASP.Net – SQL Server Express
10.    ASP.Net – SQL Server Express
11.    XML, Web servisi
12.    Sigurnost i zaštita
13.    Izrada projekta
14.    PROJEKTI
15.    KOLOKVIJ

 

Literatura:

1. Radovan, M.: Baza podataka, Informator, Zagreb, 1993.
2. Duthie, G., A.: ASP.net, Microsoft Press, 2002.
3. Esposito, D.: ASP.net and ADO.net, Microsoft Press, 2002.
4. Short, S. XML WEB Services, Microsoft Press, 2002.

 

Način polaganja ispita: pismeni i usmeni 

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.