Naslovnica

Naziv kolegija: Jezične baze podataka

Nastavnik: dr. sc. Petra Bago, doc.

ECTS bodovi: 3

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar (5. semestar preddiplomskog studija)

Oblik nastave: 1P + 1V

Ostalo: http://theta.ffzg.hr/ECTS/Predmet/Index/2250

Naziv kolegija : Strojno prevođenje

Nastavnik : prof. dr. sc. Sanja Seljan

Izvođači: Sanja Seljan, Ivan Dunđer

ECTS-bodovi : 6

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status: obavezni za jednopredmetnu informatiku, izborni za ostale

Oblik nastave : 2 sata predavanja, 2 sata seminara

Uvjeti: nema uvjeta

Ispit: pismeni/usmeni + seminar + vježbe


Sadržaj:
Kolegij "Strojno prevođenje traje 1 semestar (2P, 2S) te uključuje teorijski i praktičan rad vezan uz prevođenje s jednog pisanog jezika na drugi uz primjenu računala (od standarnih alata za obradu teksta, do prijevodnih memorija, programa za prevođenje, elektronskih rječnika, terminoloških baza, tezaurusa). Nastava uključuje teorijski dio, praktičan rad koji prati nastavu i seminarski rad koji se izlaže na satu.

Razvoj strojnog prevođenja: ciljevi, potrebe, sadašnje stanje, zablude, ograničenja, stvarne mogućnosti, dosadašnja primjena – Vrsta teksta, kvaliteta i volumen teksta koji se prevodi – Strategije prevođenja – Primjena i analiza različitih vrsta programa u strojnom prevođenju – Računalna lingvistika – Statistička analiza - Elektronski rječnici – Hrvatski jezik u strojnom prevođenju – Prijevodna memorija – Integrirani sustavi - Prevođenje u EU -Zahtjevi za školovanjem prevoditelja-Evaluacija – Suradnja s komapnijama - Strojno prevođenje na drugim sveučilištima -Aktualna događanja (konferencije, istraživanja, projekti)

Izvođenje praktičnih vježbi koje prate predavanja, kao upotreba različitih programa i izvora za automatsko prevođenje i  računalno potpomognuto prevođenje (prijevodnih memorija, terminoloških baza, elektronskih rječnika, tezaurusa).
Seminarski rad prezentira se na nastavi. Literatura je dostupna u knjižnici Odsjeka za informacijske znanosti i na Omegi, kao i sve prezentacije i relevantni radovi.

 

Način izvođenja nastave

- klasično i primjenom sustava za e-učenje

 • Predavanja – teorijski dio
 • Vježbe – kroz samostalne zadatke
 • Seminar – kroz samostalni ili timski rad

 

Ocjenjivanje

Pohađanje nastave

Izvršeni zadaci na vježbama

Seminarski rad

Pismeni/ usmeni

 

Praćenje kvalitete i uspješnosti predmeta

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnja evaluacija se može provesti metodom ankete na kraju semestra, kroz interes studenata za dodatni angažman (sudjelovanje u istraživanjima, završni rad, praksa). Vanjska evaluacija može se provesti prisustvovanjem kolega s drugih odsjeka ili institucija/kompanija, sudjelovanjem na skupovima/ kongresima, mišljenjem djelatnika kompanija kod kojih se provodi praksa te sveukupnom ocjenom predmeta i nastavnika.

 

Obvezna literatura: (na Omegi, u knjižnici Odsjeka, u Zavodu)

1.Sanja Seljan et al. Computational Language Analysis: Computer-Assisted Translation and e-Language Learning . Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2012. V+360 str. (odabrana poglavlja)
2. European Commission, DGT. Translation Tools and Workflow, 2012.

3. Introduction to Machine Translation: An Online Tutorial, 2008.
4. Arnold, Doug. Machine Translation: An Introductory Guide . University of Essex, 2008.
5. Seljan, Sanja. Translation Technology as Challenge in Education and Business // Informatologia 44 (2011), 4, 279-286

6. Dovedan, Zdravko; Seljan, Sanja; Vučković, Kristina. Strojno prevođenje kao pomoć u procesu komunikacije. Str. 283-291. Informatologia 35 (4), 2002.

7. Seljan, Sanja; Gašpar, Angelina. Primjena prevoditeljskih alata u EU i potreba za hrvatskim tehnologijama // Jezična politika i jezična stvarnost / Granić, Jagoda (ur.). Zagreb : HDPL, 2009, 617-625.

8. Kučiš, Vlasta; Seljan, Sanja; Klasnić, Ksenija. Evaluation of Electronic Translation Tools Through Quality Parameters // The Future of Information Sciences: INFuture2009 - Digital Resources and Knowledge Sharing . Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, 2009, 341-351

9. Seljan, Sanja; Vičić, Tomislav; Brkić, Marija. BLEU Evaluation of Machine-Translated English- Croatian Legislation // Proceedings of LREC'12. Istanbul, Turkey : European Language Resources Association (ELRA), 2012
10. Praktičan rad na nekoliko različitih softvera za automatsko prevođenje, rad s jezičnim resursima (online terminološke baze, rječnici višejezični i jednojezični), integracija s prijevodnom memorijom

 

Dopunska literatura:

1. Zetzshe, Jost: A Translator's Tool Box - A Computer Primer. International Writer's Group, 2014.
2. Nirenburg, S; Somers, H; Wilks, Y. Readings in Machine Translation. MIT, 2003.
3. Maegaard, Bente, ed. MT Summit VIII: Machine Translation in the Information Age. Proceedings, Santiago de Compsotela, Spain, 2001.
4. Richardon, S. D. Machine Translation: From Research to Real Users. 5th Conference of the AMTA, 2002.

5. Seljan, Sanja. Tehnologija i jezik // Informacijske znanosti u procesu promjena / Lasić-Lazić, Jadranka (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije, Odsjek za informacijske znanosti, 2005. Str. 24-44
6. Wong, Sylvia: Machine Translation Techniques
7. MT 2000. Machine Translation and Multilingual Applications in the New Millenium. British Computer Society, 2000.
8. Trujillo, A.: Translation Engines: Techniques for MT , Springer, London (Ch. 6 ), 1999.
9. Allen, James. Natural Language Understanding (Knjižnica Odsjeka za informacijske znanosti
10. Balkan, L; Arnold, D; Sadler, L. Tools and Techniques for Machine Translation Teaching: A Survey
11.Cole, R., J. Mariani, H. Uszkoreit, A. Zaenen and V. Zue (eds.) Survey of the State of the Art in Human Language Technology Computer-Aided Translation, 1996.
12. Schmidt Rio-Valle, Regina.Machine Translation today - An evaluation, 1999.
13. Seljan, Sanja. Sublanguage in Machine Translation. Proceedings of 23rd International Convention MIRO 2000: Computers in Intelligent Systems CIS + CTS . Str.17-20. Rijeka: Liniavera, 2000.

14. Prikaz istraživanja/ projekata na pojedinim aktualnim konferencijama

 

Internet izvori:
EAMT European Association for Machine Translation (Archive)
AMTA The Association for Machine Translation in the Americas
BCS The British Computer Society- Natural Language Translation Specialist Group-Publications
ELSNET European Network of Exellence in Human Language Technologies
MT Archive
International Writer's group - The Tool Kit
ASLIB

Naziv kolegija: Jezični inženjering

Nastavnik: prof. dr. sc. Nives Mikelić Preradović

ECTS-bodovi: 6

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status: obvezan za jednopredmetni studij, izborni za dvopredmetni studij

Oblik nastave: 1 sat predavanja, 1 sat seminara i 2 sata vježbi

Uvjeti: NEMA

Ispit: pismeni


Sadržaj:
Cilj predmeta je podučiti studente razlikovanju jezičnih alata i jezičnih resursa. Studenti će se upoznati s karakteristikama jezičnih alata na glasovnoj/fonemskoj/grafemskoj razini, razini riječi, sintaktičkoj razini, semantičkoj razini te pragmatičkoj razini te posebice sa složenim komercijalnim alatima. Detaljnije će se upoznati i s jezičnim resursima za hrvatski jezik (računalni korpusi, učenički korpusi i valencijski leksikon). Nadalje, cilj kolegija je pružiti studentima teoretsko i praktično znanje u oblikovanju jezičnog resursa. Tijekom semestra će raditi na projektu izrade jezičnog resursa na kojem će moći ispuniti sve očekivane ishode učenja. Studenti će imati priliku raditi na jednom od 2 projekta: izradi i označavanju CroLTeC-a (učeničkog korpusa hrvatskog kao stranog jezika) ili CroVallex-a (valencijskog leksikona hrvatskih glagola).Studenti će se upoznati s automatskom analizom ljudskog jezika od strane računalnih algoritama te ih koristiti za pretvorbu jednog jezičnog oblika u drugi, ali i za parsiranje jezika u strukturirani oblik.


Cilj – opće i specifične kompetencije:

Studenti će steći teoretsko i praktično znanje u oblikovanju i označavanju jezičnog resursa (CroLTeC ili CroVallex). Tijekom semestra će raditi na projektu izrade jezičnog resursa (korpusa) na kojem će moći:

a) prepoznati značajke koje razlikuju sustave prirodnog jezika od ostalih inteligentnih sustava;

b) pokazati detaljno poznavanje pristupa izradi jezičnog resursa za hrvatski jezik

c) upoznati razliku u sintaktičkom i semantičkom pristupu izradi leksičkih resursa za različite prirodne jezike (WordNet, FrameNet, Crovallex, VerbNet, PropBank)

d) vrednovati postojeće sustave za različite prirodne jezike

 


Sadržaj kolegija (podjela po tjednima):

 1. Uvodno predavanje. Opis kolegija i uvjeti. Pregled područja i ciljevi.
 2. Jezični resursi i alati. MULTEXT-EAST morfosintaktičke specifikacije.
 3. Jezični alati: 4 razine.
 4. Jezični resursi: leksikoni. Sintaktički i semantički pristup izradi leksičkih resursa.
 5. Jezični resursi: učenički korpusi - svjetski projekti izrade učeničkih korpusa. 
 6. Učenički korpus CroLTeC. 
 7. Jezični resursi - višejezični korpusi EU.  
 8. Važnost valencijskog leksikona za računalnu obradu jezika.  
 9. Valencijski leksikon: CROVALLEX- valencijski leksikon glagola hrvatskog jezika.. 
 10. Svjetski projekti izrade valencijskih leksikona.
 11. Leksikon/rječnik vs. papirnati / ljudski/ strojni tezaurus.
 12. E-leksikografija i računalna leksikografija.
 13. Obrada diskursa i obrada dijaloga.
 14. Dijaloški sustavi s inicijativom sustava. Dijaloški sustavi s inicijativom korisnika.

 

Osnovna literatura:

1. Mikelić Preradović, Nives; Berać, Monika; Boras, Damir. Learner Corpus of Croatian as a Second and Foreign Language // Multidisciplinary Approaches to Multilingualism / Cergol Kovačević, Kristina ; Udier, Sanda Lucija (ur.). Frankfurt am Main, Germany : Peter Lang, 2015. Str. 107-126.

2. Mikelić Preradović, Nives. CROVALLEX Valencijski leksikon glagola hrvatskoga jezika. Zagreb: Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske i komunikacijske znanosti Filozofskog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu, 2014 (monografija).

3. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir. Semi-automatic Verb Valence Frame Assignment through VerbNet Classification // Lecture notes in Computer Science / Habernal, Ivan ; Matoušek, Václav (ur.). Heidelberg : Springer, 2013. Str. 492-500.

4. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir. Knowledge-Driven Multilingual Event Detection Using Cross-Lingual Subcategorization Frames // Human Language Technologies as a Challenge for Computer Science and Linguistics / Vetulani, Zygmunt ; Uszkoreit, Hans (ur.). Poznan, Poland: Fundacja Uniwersytetu im. A. Mickiewicza, 2013. Str. 214-218.

5. Mikelić Preradović, Nives; Boras, Damir; Lauc, Tomislava. Motion Event in Croatian, English, German and Italian Concerning Path Prefixes and Prepositions // Lecture Notes in Computer Science / Habernal, Ivan; Matoušek, Václav (ur.). Heidelberg : Springer, 2013. Str. 335-342.

6. Mikelić Preradović, Nives. Semantic classification of verbs in CROVALLEX // RECENT ADVANCES in COMPUTER ENGINEERING and APPLICATIONS. Proceedings of the 4th WSEAS International Conference on COMPUTER ENGINEERING and APPLICATIONS (CEA '10). / Lagakos, Stephen ; Perlovsky, Leonid ; Jha, Manoj ; Covaci, Brindusa ; Zaharim, Azama ; Mastorakis, Nikos (ur.). Harvard University, Cambridge, USA : WSEAS Press, 2010. Str. 53-59.

 

Dopunska:

1. Copestake, Ann. Analysing Sentences, Noel Burton-Roberts, Longman, 1997.

2. Allen, James. Natural Language Understanding. Redwood, CA: Benjamin, 1995.

3. Marko Tadić i Božo Bekavac. Preparation of POS tagging of Croatian using CLaRK System. Proceedings of RANLP2003 Conference (Borovets 2003), Bugarska akademija znanosti, str. 455-459

4. Marko Tadić i Krešimir Šojat. Finding Multiword Term Candidates in Croatian. Proceedings of RANLP2003 Conference (Borovets 2003), Bugarska akademija znanosti, str. 102-107

5. Evans, Roger; and Gerald Gazdar. DATR: a Language for Lexical Knowledge Representation. Computational Linguistics 22 (2).167-216.

6. Pinker, Steven. The Language Instinct. London: Penguin, 1994.

7. Marko Tadić. Jezične tehnologije i hrvatski jezik. Exlibris, Zagreb 2003.

Naziv kolegija: Napredno programiranje web aplikacija

Predavač: doc.dr.sc. Kristina Kocijan

ECTS bodovi: 5

Status: izborni

Oblik: 1 sat predavanja + 2 sata vježbi

Uvjeti: Osnove web dizajna

Ispit: pismeni

Sadržaj: Uvod. Povijest programiranja. PHP povijest. Kako putuje stranica s PHP-om. Interaktivnost web aplikacija. HTML u PHP-u. PHP sintaksa. Tipovi podataka. Operatori. Varijable. Uvjeti. Petlje. Vanjske datoteke. Slanje i provjera podataka iz HTML obrasca. Komunikacija s txt i xml datotekama.

Uvod u bazu podataka - MySQL. Osnove baze podataka. Upravljanje tablicama i indeksima. Dodavanje, ažuriranje i brisanje. SQL i pretraživanje. Upiti za spajanje tablica. Ažuriranje sadržaja baze podataka. Pretraživanje baze podataka na web-u. Formatiranje rezultata upita. Rad s drugim sustavima za upravljanje bazama podataka. Kolačići. 

 

Ishodi učenja: Nakon uspješnog savladavanja kolegija, studenti će moći: 

 • prepoznati i primijeniti sintaksu PHP-a,
 • samostalno postaviti upite nad MySQL bazom podataka,
 • povezati stranicu s MySQL bazom podataka,
 • definirati i obrazložiti polja u MySQL bazi podataka,
 • demonstrirati dodavanje, ažuriranje i brisanje podataka u MySQL bazi podataka koristeći PHP,
 • samostalno izraditi jednostavniji PHP kod,
 • objasniti i primijeniti kompleksniji PHP kod,
 • samostalno i/ili timskim radom osmisliti interaktivno web sjedište ovisno o temi web sjedišta,
 • valorizirati, održavati i uređivati postojeća ili nova web sjedišta koja koriste PHP i MySQL bazu podataka.Literatura:

 1.     AHMED, Kal; AYERS, Danny: Professional XML Meta Data, Wrox Press Ltd., 2001.
 2.     CHOI, W., KENT, A., LEA, C. : Beginning PHP4, Wrox Press Ltd., Birmingham, 2000.
 3.     FLANAGAN, D. : JavaScript: The Definitive Guide, O'Reilly & Associates, Inc. Sebastopol, 2002.
 4.     GAULD, A. : Learning to program, http://www.freenetpages.co.uk/hp/alan.gauld/tutor.pdf
 5.     JAMSA, K., KING, K., ANDERSON, A. : HTML i Web dizajn: kroz praktične primere, Mikro knjiga, (str. 324-378; 422-476), 2003.
 6.     LERDORF, R., TATROE, K. : Programming PHP, O'Reily & Associates, Inc. Sebastopol, 2002.
 7.     PITTS, Natanya: Osnove XML, Kompjuter biblioteka, 2000.
 8.     SCHWENDIMAN, B. : PHP4: Vodič za programere, Mikro knjiga, 2001.
 9.     WILLIAMS, E.Hugh, LANDE, David: Web aplikacije i baze podataka: PHP i MySQL, Mikro knjiga, 2003.
 10.     YOUNG, Michale J.: Step by Step XML, Microsoft Press, 2000.

Naziv kolegija: Web servisi

Nositelj: prof. dr. sc. Vladimir Mateljan

Izvođač: Vedran Juričić

Semestar izvođenja: ljetni

Satnica (P/S/V): 2/0/1

ECTS: 6

Uvjeti: nema uvjeta
Vrsta izbornosti: Unutarnja izbornost
Jezik: hrvatski
Trajanje: 1 semestar
Status: izborni
Ispit: ispit je pismeni i usmeni

 

Sadržaj:

Definicija i mogućnosti primjene web servisa. Prednosti, nedostaci i problemi web servisa. Upoznavanje s programskom platformom i alatima. Osnove objektno orjentiranog programiranja i XML-a. Projektiranje, razvoj i testiranje, te instalacija i održavanje web servisa. Povezivanje s relacijskom bazom podataka. Definiranje korištenih tehnologija i protokola.

Na vježbama se obrađuju primjeri koji prate predavanja. Studenti će izraditi aplikaciju, četveroloslojne arhitekture, koja će obuhvatiti sve gradivo s predavanja: bazu podataka, sloj za pristup bazi podataka, web servis i korisničku aplikaciju.

 

Cilj – opće i specifične kompetencije:

Student će upoznati koncept, mogućnosti i ulogu web servisa u informacijskom sustavu. Praktičan rad na projektiranju, izradi i instalaciji web servisa omogućit će studentu stjecanje praktičnih znanja i vještina. Na vježbama će se koristiti najnoviji alati za razvoj aplikacija i neki od poznatih objektno orjentiranih programskih jezika.

 

Praćenje kvalitete i uspješnosti predmeta:

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta izvodit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

 

Literatura:

 

 1. Sharp, J. Microsoft Visual C# 2013 Step by Step. Microsoft Press, 2013

 2. Ugurlu, T. Zeitler, A. Kheyrollahi, A. Pro ASP.NET Web API: HTTP Web Services in ASP.NET (Expert's Voice in .NET). Apress, 2013

 3. Barry, D. K. Web Services, Service-Oriented Architectures, and Cloud Computing, Second Edition: The Savvy Manager's Guide. Morgan Kaufmann, 2013

 4. Fawcett, J. Ayers, D. Quin, L. R. E. Beginning XML. Worx, 2012