Obavijesti

Za svaku obranu sinopsisa, odnosno predstavljanje doktorske teme predviđeno 30 minuta (15-20 minuta za prezentaciju + 10-ak minuta za pitanja).

 
Vaša Powerpoint prezentacija (pa tako i Word dokument koji sadrži dio buduće disertacije) treba pratiti logiku DR.SC-01 obrasca:
predloženi naslov, ime mentora, uvod, pregled dosadašnjih istraživanja, cilj i hipoteze, metodologiju i plan istraživanja, očekivani doprinos, zaključak, recentnu literaturu, eventualne napomene itd.
Time se zapravo simulira DR.SC.-01 obrazac.
 

Svakako u svojoj prezentaciji težište stavite na motivaciju i obrazloženje teme te znanstveni doprinos, a manje na uvod i pregled dosadašnjih istraživanja.