Obrada prirodnog jezika, leksikografija i enciklopedika

objavljeno 2. listopada 2017.

Obavijest za studente dodiplomskog (predbolonjskog) studija dostupna je webu Filozofskog fakulteta.

http://www.ffzg.unizg.hr/?p=7450#more-7450


objavljeno 27. veljače 2017.

Važna obavijest: Odlukom Vijeća Filozofskog fakulteta od 16. veljače 2017., produžuje se rok za završetak studija studentima upisanim na predbolonjske studijske programe do kraja ak. god. 2016./2017., odnosno do 30. rujna 2017.


U VIII. semestru studenti prijavljuju diplomski rad. Za prijavu je potrebno odabrati mentora, definirati temu u dogovoru s mentorom te ispunjenu i potpisanu prijavu od kandidata i mentora predati u tajništvo Odsjeka. Prijava diplomskog rada upisuje se u indeks.

Završnu verziju rada odobrenu od mentora potrebno je predati članovima povjerenstva za obranu diplomskog rada najkasnije dva tjedna prije datuma obrane.


Izv. prof. dr. sc. Ana Barbarić održava ispite za studente izvanrednog studija bibliotekarstva predbolonjskog studijskog programa utorkom u E 317 u vrijeme konzultacija, od 14 do 16 sati, uz najavu e mailom (kolokviji, pismeni ispiti i usmeni ispiti iz Bibliografske organizacije i kontrole I te ispiti iz kolegija Knjiga i čitanje, Narodne knjižnice i Zaštita knjižnične građe).