Kontakti

Kako mora izgledati završni rad?

Završni rad:

 • Općenito, završni rad mora imati sljedeće dijelove:
  • naslovni list
  • list sa sadržajem
  • tekst rada (uvod, glavnu temu (po potrebi u više zasebnih poglavlja), zaključak, literaturu)
  • priloge (ako ih ima)
  • popis korištene literature

Izgled završnog rada:

 • Završni rad treba biti napisan jednom (istom) vrstom slova veličine 12 točaka
 • Prored među redcima mora biti 1,5 redak
 • Naziv pojedinih poglavlje rada mora biti ispisan veličinom slova od 14 točaka
 • Listovi završnog rada moraju biti folijirani,a stranice paginirane

  Naslovni list završnog rada sadrži:

 • Naziv Fakulteta, Odsjeka, te podatak o ak. god., a svi podaci moraju biti smješteni na vrhu naslovnice, centirani i ispisani velikim slovima veličine 16 točaka
 • Ime i prezime studenta treba biti napisano pri sredini naslovnog lista, centrirano, slovima veličine 16 točaka
 • Naslov rada koji mora biti ispisan masnim slovima (bold), centrirano,ispod imena i prezime studenta, slovima veličine 16 točaka
 • Naziv vrste rada (završni rad) treba biti ispisan ispod naslova rada, centrirano, slovima veličine 14 točaka
 • Ime i prezime mentora trebaju biti ispisani nekoliko redaka ispod naziva vrste rada, centrirano, slovima veličine 14 točaka
 • Na samom dnu naslovnog lista potrebno je napisati mjesto te godinu nastanka rada, centrirano, slovima veličine 14 točaka

  List sadržaja sadrži:
 • Na zasebnom listu popis naslova svih poglavlja u radu i brojeve početnih stranica svakog poglavlja. Ovi podaci moraju biti ispisani slovima veličine 12 točaka, osim naziva samog lista sadržaja (tj. Sadržaj), koji mora biti ispisan slovima veličine 14 točaka

  Poglavlja završnog rada:

 • Naslovi poglavlja moraju biti ispisani slovima veličine 14 točaka, dok sam sadržaj poglavlja mora biti ispisan slovima veličine 12 točaka

  Literatura korištena za nastanak završnog rada:

 • Literatura korištena za nastanak završnog rada mora biti navedena abecednim redoslijedom prema prijedlogu uputa za navođenje literature.

Slikovni primjeri izgleda završnog rada:

 • Naslovnica
 • Sadržaj
 • Poglavlja, Zaključak
 • Literatura