Naslovnica

Naziv kolegija: Sustavi za označivanje i pretraživanje 1
Nastavnik: dr. sc. Sonja Špiranec, izv. prof.
ECTS-bodovi: 6
Jezik: hrvatski
Trajanje: 1 semestar
Status: obvezni za bibliotekarstvo, izborni za ostale
Oblik nastave: predavanja, seminar, vježbe
Uvjeti za upis kolegija: -
Cilj kolegija:
Cilj je kolegija upoznati studente s različitim tipologijama i vrstama sustava za pretraživanje, pojmovnim određenjima, teorijskim konceptima, zakonitostima i praktičnim dosezima u području pretraživanja informacija te ih potaknuti na kritično promišljanje suvremenih promjena u području.
Studenti će:
1. znati definirati glavne karakteristike različitih sustava za pretraživanje 2. razumjeti razlike između različitih tipova sustava za pretraživanje 3. znati postaviti strategiju pretraživanja i provesti pretraživanje koristeći složenu sintaksu i operatore za pretraživanje 4. znati objasniti uzročno-posljedičnu vezu između različitih vrsta označivanja i funkcionalnosti pretraživanja 5. tumačiti trendove u razvoju sustava za pretraživanje 6. objasniti postupke vrednovanja pretraživanja
Sadržaj:
Pojmovna određenja: sustavi za pretraživanje, sustavi za označivanje. Pretraživanje i pregledavanje (browsing). Pretraživanje informacija (information retrieval), povijesni razvoj i dosezi. Modeli pretraživanja. Vrednovanje sustava za pretraživanje. Učinkovitost i djelotvornost u pretraživanju. Odaziv i preciznost. Relevantnost i pertinentnost. Relevantnost u internetskom/hipertekstualnom okruženju. Problem jezika u pretraživanju. Problemi prirodnog jezika u pretraživanju i učinak jezičnih fenomena u pretraživanju. Kontrolirani rječnici i postavljanje strategije pretraživanja uz kontrolirani rječnik. Jednostavno i složeno pretraživanje, korištenje sintakse i operatora u pretraživanju. Pretraživanje po predmetu i citatno pretraživanje
Literatura:
1. Belkin, N. On the Evaluation of Interactive Information Retrieval Systems. Available at:  http://www.issisociety.info/peteringwersen/pif_online.pdf
2. Chowdhury, G.G. Introduction to modern information retrieval. London: LAP, 1999.
3. Dizdar, S. Od podataka do metapodataka. Sarajevo: Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, 2011. (poglavlje Pretraživanje; str. 223 – 246)
4. Ellis, D. The Dilemma of Measurement in Information Retrieval. Journal of the American Society for Information Science, 47(1), 2006, 23-36.
5. Rowley, J. The controlled versus natural indexing languages debate revisited: perspective on information retrieval practice and research. // Journal of Information Science, 20, 2(1994), str.108-119.
6. Saračević, T. Relevantnost i kako se istraživala. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 50, 1/2(2007), 1-26.
7. Svenonius, E. Intelektualne osnove organizacije informacija. Lokve:Benja, 2005. (Chapter 8 and 9)
8. Šauperl, A. Precoordination or not?: A new view of the old question. // Journal of Documentation, Vol. 65 Iss: 5, pp.817 – 833.

Dodatna literatura:
4. Lancaster, F. W. Warner, A.J. Information retrieval today Arlington, Va: Information Resources Press, 1993.
5. Lesk, M. The Seven Ages of Information Retrieval Available at: http://archive.ifla.org/VI/5/op/udtop5/udtop5.htm
Način polaganja ispita:
Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: