Naslovnica

Nastavnici: prof. dr. sc. Daniela Živković

ECTS bodovi: 6

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Oblik: 2 sata predavanja i 1 sat seminara

Ispit: pismeni i seminarski rad

 

Sadržaj:

Definicije pojmova: nakladnik, izdavanje, raspačavatelj, knjižarstvo. Pojava i razvoj rukopisne knjige, tiskane knjige i elektroničke knjige. Materijal, cijena i raspačavanje. Tradicionalno i elektroničko nakladništvo. Tehnika tiska na zahtjev. Stvarne i mrežne knjižare. Sajmovi knjiga. Nakladnički i knjižarski katalozi. Povijesni pregled tiskarstva u Hrvatskoj. Suvremeno nakladništvo u Hrvatskoj. Statistički pokazatelji. Istraživanje tržišta knjige. Racionalizacija poslovanja u sektoru knjige. Razvitak sustava za brojčano označavanje i kôdiranje nakladničkih proizvoda (ISBN, DOI itd.). Metapodaci za potrebe različitih sustava poslovanja. Posjeti tiskari/izdavaču/sajmu knjiga. Izrada bibliografije Nakladništvo u Hrvatskoj.

Ishodi učenja: Studenti će nakon odslušanog kolegija poznavati razvitak nakladništva i knjižarstva (tradicionalnog i elektroničkog) te razumjeti primjenu identifikacijskih sustava u poslovanju tiskanom i elektroničkom građom.

 

Literatura:

1. Almanah hrvatskoga tiskarstva, nakladništva, novinstva, bibliotekarstva i knjižarstva s adresarom / autori Igor Gostl et al. Zagreb : Horizont press [etc], 1997.

2. Europske knjižnice i izazovi e-nakladništva / Europski ured za knjižnične, informacijske i dokumentacijske usluge (EBLIDA). Dostupno na: http://www.hkdrustvo.hr/clanovi/alib/datoteke/file/EBLIDA%20-%20Europske%20knjiznice%20i%20izazovi%20e-nakladnistva%20-%20HKD%20web.pdf

3. Horvat, A; Živković, D. Između javnosti i privatnosti : knjižnice u vremenu e-knjige. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2012.

4. Horvat, A. ; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 2009. Dostupno na: http://darhiv.ffzg.hr/2002/ (proučiti prema kazalu sve uz pojmove: nakladnici, nakladnički ugovor te str. 31-57, 159-161).

5. Hrvatska enciklopedija. Zagreb : LZ, 1999-2009. 11 sv. Dostupno na: http://www.enciklopedija.hr/ ( natuknice: Knjižarstvo; Kugli, Stjepan; Nakladništvo; Tiskarstvo; pojedini nakladnici).

6. Klaić, V. Knjižarstvo u Hrvata. Zagreb : S. Kugli, 1922. (tiskarstvo Zagreba i još jedne regije po izboru)

7. Mrežne stranice nakladnika i knjižara.

8. Pelc, M. Pismo – knjiga – slika. Zagreb : Golden marketing, 2002. (izbor gore spomenutih tema za potrebe ovog kolegija)

9. Stipčević, A. Povijest knjige. 2. prošireno i dopunjeno izd. Zagreb : Matica hrvatska, 2006. (izbor gore spomenutih tema za potrebe ovog kolegija)

10. Tomašević, N.; Kovač, M. Knjiga, tranzicija, iluzija. Zagreb : "Ljevak", 2009.

11. Živković, D. Elektronička knjiga. Zagreb : Multigraf, 2001. (str. 15-25, 49-52, 77-90, 101-135, 137-148, 167-203).

12. Živković, D. Nakladnici knjiga i nota u Hrvatskoj 1997/1998. Zagreb : Nacionalna i sveučilišna knjižnica, 1997.