Naslovnica

Naziv kolegija: Muzejska edukacija

Ime nastavnika: Željka Miklošević

Broj ECTS bodova: 3

Jezik: hrvatski
Status kolegija: izborni
Oblik nastave: 1 sata predavanja i 1 sat seminara tjedno (1+1+0)

Uvjeti za upis kolegija: nema uvjeta

Cilj kolegija:
Upoznavanje studenata s višestrukim teorijskim okvirima muzejske edukacije; upoznavanje i osposobljavanje studenata za primjenjivanje teorijskog znanja o muzejskoj edukaciji u praksi kroz opise, analizu i diskusiju o primjerima iz muzeja te izradu novih edukacijskih programa ili adaptacija postojećih muzejskih sadržaja.

 

Sadržaj kolegija: (po tjednima)

1. Uvodno predavanje, važnost edukacije u muzeju kao kulturnoj instituciji, profesija muzejskog pedagoga u HR i izvan nje

2. Muzejska edukacija u suvremenom svijetu, post-moderni društveni diskursi i edukacija

3. Teorije učenja i podučavanja, edukacija i teorije razvoja; formalno, neformalno i informalno učenje

4. Podučavanje temeljeno na muzejskom predmetu, modeli muzejske edukacije (transmisijski i konstuktivistički model)

5. Edukacijski oblici za različite vrste posjetitelja – individualni i grupni, djeca, tinejdžeri, odrasli, osobe s invaliditetom

6. Mediji i oblici komunikacije u muzeju

7. Konteksti muzejskog iskustva – komunikacija i edukacija na izložbi

8. Edukacija kroz radionicu (strukturirani i nestrukturirani edukacijski programi)

 

9. Oblikovanje edukacijskih materijala – priprema za studenski individualni projekt

10.Muzeji i škole – muzejski programi za škole, partnerstva škole muzeja, priprema nastavnika za posjet školske grupe muzeju

11. Muzejska edukacija izvan muzeja, “outreach” programi, muzejska publikacija kao edukacijsko pomagalo

12. Tehnologija i muzejska edukacija na web-u

13. Prezentacija studentskih projekata i evaluacija rada na predmetu

14. Prezentacija studentskih projekata i evaluacija rada na predmetu

15. Zaključno predavanje

 

Obvezna literatura:

1. Eilean Hooper Greenhill. 1999. Education, communication, interpretation: towards a critical pedagogy in museums. U: The Educational Role of the Museum, E.Hooper Greenhill (ur.), 3 - 27. London: New York: Routledge

2. Eilean Hooper Greenhill. 1999. Communication in theory and practice. U: The Educational Role of the Museum, E.Hooper Greenhill (ur.), 28-43. London: New York: Routledge

3. John H. Falk, Lynn D. Dierking i Marianna Adams. 2006. Living in a Learning

Society: Museums and Free-choice Learning. U: A Companion to Museum Studies,

Sharon Macdonald (ur), 323 -339. Blackwell Publishing Ltd

4. Milutinović, Jovana. 2003. Humanistički pristup vaspitno obrazovnoj ulozi muzeja, Novi Sad: Vršac:Savez pedagoških društava Vojvodine, Viša škola za vaspitače, 111 – 133

5. EunJung Chang. 2006. Interactive Experience and Contextual Learning in Museums. Studies in Art Education. A Journal of Issues and Resarch, 47,2, 170-186

6. C. Olivia Frost. 2002. When the Object is Digital: Properties of Digital Surrogate

Objects and Implications for Learning. U:Perspectives on Object-Centered Learning

in Museums, Scott G. Paris (ur.), 79-94. Mahwah: New Jersey: London: Lawrence Erlraum Associates, Publishers

7. Tim Caulton. 2006. Hands-on Exhibitions. Managing interactive museums and science centres. London: New York: Routledge, 17 – 36

8. Marianna Adams, Jessica Luke i Theano Moussouri. 2004. Interactivity: Moving Beyond Terminology. Curator 47,2, 155 – 169

 

 

 

 

 

Preporučena:

1. John H. Falk, Lynn D. Dierking. 1992. The museum experience. Washington, D.C.: Whalesback Books,

2. Lisa C. Roberts.1997. From knowledge to narrative: educators and the changing museum, Washington: London: Smithsonian Institution Press

3. Informatica Museologica – Edukacija u muzejima, 28. (1/4) 1997, Zagreb: Muzejski dokumentacijski centar

4. Skup muzejskih pedagoga Hrvatske s međunarodnim sudjelovanjem, Zagreb : Hrvatsko muzejsko društvo, 2002, 2006, 2008

 

 

Način polaganja ispita: kolokvij + seminarski rad

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se evaluacijom sljedećih elemenata: aktivnosti na satu, praktičnog rada, seminarskog rada i kolokvija. Tijekom nastave studenti će vršiti samo-evaluaciju .