Naslovnica

Naziv kolegija: Interpretacija baštine
Ime nastavnika:  dr. sc. Darko Babić

Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat seminara tjedno (1+1+0)
Semestar izvođenja: ljetni semestar

Broj ECTS bodova: 3
Status predmeta: izborni

Uvjeti za upis predmeta: nema

Cilj predmeta: Omogućiti studentima da razumiju osnovne ideje i koncepte interpretacije baštine. Upoznati studente s različitim metodama, alatima i tehnikama interpretacije baštine, te postojećim i mogućim načinima njene primjene, te ih osposobiti za (timski rad) izrade interpretacijskih planova i implementaciju projekata unutar segmenta interpretacije baštine.

 

Sadržaj kolegija: (po tjednima)

1. Uvodno predavanje - uvod u problematiku, definiranje osnovnih pojmova

2. Baština u prostoru (geografija baštine, muzeologija izvan muzeja, studiji baštine)

3. Povijesni razvoj interpretacije baštine

4. Osnovni ciljevi i motivacija pri interpretaciji baštine; uloga i značaj interpretacije baštine

5. Principi interpretacije - 6 osnovnih principa, suvremena načela interpretacije baštine

6. Specifičnosti interpretacije baštine u zadanom kontekstu

7. Interpretacija u 1. licu, interpretacija u 3. licu, live interpretacija, muzejski teatar, oživljena povijest, uprizorenja, role play, pričanje priče

8. Centri za interpretaciju, centri za posjetitelje, baštinske rute

9. Interpretacija baštine i obrazovanje za okoliš

10. Osnovno planiranje i upravljanje projektom interpretacije baštine

11. Oblikovanje interpretativnog baštinskog projekta, metode procjene i evaluacije

12. Profesionalizam i obrazovanje za interpretatore baštine (uključujući turističke vodiče)

13. Prezentacija projekta - analiza i evaluacija I dio

14. Prezentacija projekta - analiza i evaluacija II dio
15. Zaključno predavanje, studentska evaluacija rada na predmetu

 

Obvezna literatura:

1. Pierssené, A. Explaining Our World : Guide to Environmental Interpretation. London : E & FN Spon, 1999.

2. Heritage interpretation centres: The Hicira handbook. (eds.) Pere Izquierdo Tugas, Jordi Juan Tresserras, Juan Carlos Matamala Mellin. Barcelona : Diputació de Barcelona. Institut d'Edicions, 2005.

3. Beck, L.; Cable, T. Interpretation for the 21st Century. Fifteen Guiding Principles for Interpreting Nature and Culture. Champaign : Sagamore Publishing, 2002.

4. In-Herit Professional Development in Heritage Interpretation (Manual). Landcommanderij Alden Biesen: Bilzen, 2016.

5. Tilden, F. Interpreting Our Heritage. Chapel Hill : The University of North Carolina Press, 1977.

6. Ham, S. H. Interpretation : making a difference on purpose. Golden, Col. : Fulcrum, 2013

Preporučena literatura:

1. Carter, J. A Sense of Place - An interpretive planning handbook. Scottish Interpretation Network : Tourism and Environment Initiative, 2001.

2. Blockley M., Hems A. (ur.) Heritage Interpretation. Abingdon : Routledge, 2006.

3. Graham, B.; Ashworth, G. J.; Tunbridge, J. E. A Geography of Heritage: Power, Culture and Economy. London : Arnold, 2004.

 

Način polaganja ispita: praktični rad (izrada interpretativnog projekta) + ispitni kolokvij

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Krajem semestra bit će napravljena sveukupna evaluacija predmeta. Vanjska evaluacija realizirati će se prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom sadržaja predmeta i predavača. Obje će biti upotrijebljene za eventualno restrukturiranje nastave, metoda rada i vrednovanja studenata.