Naslovnica

Naziv kolegija: Dokumentacija u muzejima II
Nastavnik: Dr. sc. Goran Zlodi, docent
ECTS-bodovi: 3
Jezik: hrvatski
Trajanje: 1 semestar (zimski)
Status: obvezatni kolegij struke
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat vježbi na tjedan
Uvjeti: bez uvjeta
Ispit: usmeni
Ocjena: Završna ocjena temelji se na radu tijekom semestra, uspješnosti i zalaganju studenta na predavanjima i vježbama te uspjehu na kolokviju i usmenom ispitu.

 

Ciljevi kolegija: Osposobljavanje studenata za kvalitetno dokumentiranje u muzejima u računalnom okruženju, te praktično usvajanje ključnih dokumentacijskih principa. Napredno poznavanje postupaka strukturiranja nazivlja putem klasifikacija i tezaurusa. Razumijevanje opisa na razini zbirke.
Praćenje kvalitete i uspješnosti predmeta: Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra.
    
Sadržaj kolegija:
1.    Uvodno predavanje
2.    Dokumentacijsko nazivlje – uvodne teme
3.    Dokumentacijsko nazivlje – tezaurusi
4.    Dokumentacijsko nazivlje – klasifikacije
5.    Upravljanje nazivljem u globalnom internetskom okruženju (Linked Data)
6.    Primarna muzejska dokumentacija i projekti digitalizacije – 1. dio
7.    Primarna muzejska dokumentacija i projekti digitalizacije – 2. dio
8.    Sekundarna muzejska dokumentacija i projekti digitalizacije
9.    Opis na razini zbirke
10.    Opis na razini zbirke u internetskom okružju
11.    Prilagodba primarne muzejske dokumentacije za komunikaciju u internetskom okružju
12.    Prilagodba sekundarne muzejske dokumentacije za komunikaciju u internetskom okružju
13.    Muzejska dokumentacija i pripadajuće sheme metapodataka
14.    Muzejska dokumentacija i formalne ontologije
15.    Kolokvij
    
Obvezna literatura:    

1.    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi (NN 108/02) [Dostupno na: http://www.nn.hr/clanci/sluzbeno/2002/1751.htm]
2.    Vujić, Žarka. Što je ICONCLASS i možemo li ga primijeniti u našim muzejima i galerijama? // MDC - Bilten o informatizaciji muzejske djelatnosti. 1-4, (1998).
3.    Vujić, Žarka; Zlodi, Goran. Opis na razini zbirke na primjeru Strossmayerove galerije u Zagrebu. // 7. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnost suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2004. 69-79 [Dostupno na: http://dzs.ffzg.hr/text/Vujic_Zlodi_2003.htm]
4.    Poglavlje „Podatkovni standardi za sadržaj i vrijednost podataka“ str. 55-68. iz Zlodi, Goran. Muzejska vizualna dokumentacija u digitalnom obliku. Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, 2004, 105 str.
[Dostupno na: http://www.mdc.hr/UserFiles/File/Muzeologija/muzeologija_40.pdf ]

Dopunska literatura:    
1.    Aitchison, Jean; Gilchrist, Alan; Bawden, David. Thesaurus construction and use : a practical manual. 4th ed. London : Aslib, 2000.
2.    Vujić, Žarka; Zlodi, Goran. Nova tehnologija i pristup muzejskim zbirkama: iskustvo zagrebačkih umjetničkih muzeja i galerija. // Informatica museologica. 31 (2000), 1-2; 25-31.
3.    Dokumentacija i klasifikacija muzejskih i galerijskih predmeta. //
Muzeologija. 25(1987). Zagreb : Muzejski dokumentacijski centar, str 3-117.