Naslovnica

Naziv kolegija: Prijevodne memorije kao prevodilački alati

Nastavnik: prof. dr. sc. Sanja Seljan

Izvođači: Sanja Seljan, Ivan Dunđer

ECTS-bodovi:    5

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar / diplomski studij / sedmi ili deveti semestar

Status: obavezni za jednopredmetnu informatiku istraživački i nastavnički, izborni za ostale na Odsjeku i Fakultetu

Oblik nastave:  1 sat predavanja, 1 sat seminara, 1 sat vježbi

Uvjeti: nema uvjeta

Ispit: pismeni/usmeni + seminar + vježbe

 

Sadržaj
Računalno potpomognuto prevođenje - Uloga i primjena prijevodnih memorija, ograničenja, prednosti – Formati - Izrada i održavanje prijevodnih memorija – Izrada i održavanje glosara – Segmentacija teksta – Sravnjivanje tekstova - Izgradnja prijevodnih memorija, analiza, evaluacija – Primjena različitih alata za izgranju prijevodnih memorija - Integriranost prijevodnih memorija s drugim izvorima – Analiza postojećih izvora (prijevodne memorije, terminološke baze, konkordancije, glosari) koji se koriste u EU i primjena za hrvatskih jezik - Analiza izvora u EU za službene jezika - Primjena različitog softvera za izradu prijevodnih memorija ovisno o dostupu (SDL, GeoWorkz, Wordfast, Atril, memoQ ili dr.) - Primjena alata za ekstrakciju terminologije, analiza i evaluacija - Primjena alata za lokalizaciju - Vježbe na razlicitim tekstovima – Korištenje, primjena i prenošenja znanja iz upravljanja integriranim prevodilačkim sustavima -Kritičko prosuđivanje u području poslovnih mogućnosti - Seminarski rad, prikaz provedenog istraživanja 

 

Način izvođenja nastave:

- klasično i primjenom sustava za e-učenje

    • Predavanja – teorijski dio
    • Vježbe – kroz samostalne zadatke
    • Seminar – kroz samostalni ili timski rad

 

Ocjenjivanje

Pohađanje nastave

Izvršeni zadaci na vježbama

Seminarski rad

Pismeni/ usmeni

 

Praćenje kvalitete i uspješnosti predmeta

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnja evaluacija se može provesti metodom ankete na kraju semestra, kroz interes studenata za dodatni angažman (sudjelovanje u istraživanjima, završni rad, praksa). Vanjska evaluacija može se provesti prisustvovanjem kolega s drugih odsjeka ili institucija/kompanija, sudjelovanjem na skupovima/ kongresima, mišljenjem djelatnika kompanija kod kojih se provodi praksa te sveukupnom ocjenom predmeta i nastavnika.

 

Obvezna literatura:

1. Seljan, Sanja et al. Computational Language Analysis: Computer-Assisted Translation and e-Language Learning. Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2012. V+360 str.   (odabrana poglavlja)

2. Seljan, Sanja; Pavuna, Damir. Translation Memory Database in the Translation Process // Proceedings of the 17th International Conference on Info rmation and Intelligent Systems IIS 2006. Varaždin : FOI, 2006, 327-332

3. Seljan, Sanja; Tadić, Marko; Agić, Željko; Šnajder, Jan; Dalbelo Bašić, Bojana; Osmann; Vjekoslav. Corpus Aligner (CorAl) Evaluation on English-Croatian Parallel Corpora. Proceedings of the Seventh conference on International Language Resources and Evaluation (LREC’10), Malta

4.Seljan, Sanja; Gašpar, Angelina; Pavuna, Damir. Sentence Alignment as the Basis For Translation Memory Database. // INFuture2007-The Future of Information Sciences: Digital Info rmation and Heritage. Zagreb: Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, 2007, 299-311

5. Cruz-Lara, S; Bellalem, N; Ducret, J; Kramer, I.Interoperability between translation memories and localization tools by using the MultiLingual Information Framework, EAMT 2006.

6. Sandrini, Peter. Localization and Translation. MuTra Journal, Vol. 02, 2008
7. The DGT Multilingual Translation Memory of the Acquis Communautaire: DGT-TM
8.  DGT of EU: Translation Tools and Workflow, 2007.

9.The DGT Multilingual Translation Memory of the Acquis Communautaire: DGT-TM

10.SDL Trados Studio 2014 

 

Dopunska literatura:

1. Seljan, Sanja. Translation Technology as Challenge in Education an Business. Informatologia 44 (2011), 4, 279-286

2. Brkić, Marija; Seljan, Sanja; Bašić Mikulić, Božena. Using Translation Memory to Speed up Translation Process // The Future of Information Sciences: INFuture 2009 - Digital Resources and Knowledge Sharing Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, 2009, 353-363

3. Kučiš, Vlasta; Seljan, Sanja; Klasnić, Ksenija. Evaluation of Electronic Translation Tools Through Quality Parameters // The Future of Information Sciences: INFuture2009 - Digital Resources and Knowledge Sharing. Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, 2009, 341-351.

4. Seljan, Sanja; Agić, Željko; Tadić, Marko. Evaluating Sentence Alignment on Croatian-English Parallel Corpora // Proceedings of the 6th International Conference on Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages. Zagreb : Croatian Language Technologies Society, 2008, 101-108

5. Localization Guide – Multilingual Computing, 2009.

6. Jost Zetzshe: A Translator's Tool Box—A Computer Primer for Translators, International Writer's Group, 2014.

7. Francie Gow. Metrics for Evaluating Translation Memory Software, 2003. (MA thesis, Ottawa, Kanada)

8. A Compact Data Structure for Searchable Translation Memories. EAMT 2005, 59–65

9. Austermühl, Frank. Electronic Tools for Translators. Manchester: St. Jerome. 2005.

10. TM Survey (latest version) 

11. Muñoz Sánchez, P. Electronic Tools for Translators in the 21st Century, 2006.

12. Translation Service of the EU: Translating for Multilingual Community, 2002. 

13. EAGLES – Evaluation of NLP Systems – Benchmarking translation memories

14. LISA OSCAR Standards - Translation Memory 

15. Seljan, S.; Gašpar, A. Primjena prevoditeljskih alata u EU i potreba za hrvatskim tehnologijama. Jezična politika i jezična stvarnost / Language Policy and Language Reality. Zagreb: HDPL, 2009, 617-625.

16. Seljan, Sanja; Agić, Željko; Tadić, Marko. Evaluating Sentence Alignment on Croatian-English Parallel Corpora // Proceedings of the 6th International Conference on Formal Approaches to South Slavic and Balkan Languages. Zagreb : Croatian Language Technologies Society, 2008, 101-108

 

Organizacije/ udruge/institucije/ izvori:

LISA OSCAR Standards

CAT Tools

LREC

Translatum  - Computer-Aided Translation
Multilingual
EAMT European Association for Machine Translation
ELSNET European Network of Exellence in Human Language Technologies
AMTA Association for Machine Translation in the Americas