Naslovnica

Naziv klegija: Knjižnice i knjižnične zbirke I
Nositelj: doc. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić

Izvoditelji: doc. dr. sc. Ivana Hebrang Grgić i Marko Pavlovski, asistent

ECTS bodovi: 6
Status: obvezni predmet u 7. semestru
Oblik: 2 sata predavanja i 1 sat seminara
Uvjeti za upis: nema

Ocjena: seminarski rad, aktivnost, zadaci, redovitost, pismeni ispit

 

Cilj:

 

Osposobiti studente da razumiju ulogu i zadaće knjižnica kao društvenih ustanova i javnih prostora, da mogu razlikovati zadaće pojedinih vrsta knjižnica, da razumiju cilj osnivanja pojedinih službi i usluga, da znaju planirati i organizirati rad u knjižnici i da mogu procijeniti uspješnost pojedinih službi i usluga.

 

Sadržaj:

 

Građa, zbirka, knjižnica: tumačenje i razgraničenje pojmova. Obrazovna, informacijska i kulturna zadaća knjižnica. Vrste knjižnica - nacionalne, narodne, školske, specijalne, visokoškolske. Ciljevi, zadaće i poslanja knjižnica. Organizacija knjižničnog poslovanja. Knjižnično zakonodavstvo. Kvalitativni i kvantitativni standardi. Mjerenje izvedbe. Knjižnični dokumenti. Marketing. Suradnja s drugim ustanovama i organizacijama. Knjižničarstvo kao struka, stručne udruge.