Naslovnica

Naziv kolegija: Metapodaci za upravljanje gradivom
Nastavnik: Dr. sc. Goran Zlodi, docent
ECTS-bodovi: 3
Jezik: Hrvatski
Trajanje: 1 semestar
Status: Obavezni
Oblik nastave: 1 sat predavanja, 1 sat vježbi
Uvjeti: Planiranje i oblikovanje sustava za upravljanje gradivom
Ispit: Usmeni

 

Cilj kolegija: Studenti se osposobljavaju za razumijevanje, korištenje i oblikovanje podatkovnih modela i shema metapodataka za upravljanje gradivom.
Praćenje kvalitete i uspješnosti predmeta: Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra.

Sadržaj kolegija (podjela po tjednima):
1.    Uvodno predavanje
2.    Značajke zapisa
3.    Metapodaci
4.    Sheme metapodataka
5.    XML
6.    Arhivističke norme i metapodaci (EAD)
7.    Model zahtjeva za upravljanje elektroničkim zapisima – MoReq
8.    Dublin Core
9.    Public Record Office Functional Requirements
10.  ARHiNET - mrežni informacijski sustav za opis, obradu i upravljanje arhivskim gradivom
11.   Metapodaci i digitalizacija
12.   Strukturalni metapodaci (METS standard za kodiranje i prijenos metapodataka)
13.   Metapodaci i upravljanje elektroničkom građom (OAIS i PREMIS standardi)
14.   Inteoperabilnost metapodataka
15.   Kolokvij

Obvezna literatura:

1.    Model zahtjeva za upravljanje elektroničkim zapisima – MoReq, Hrvatski državni arhiv, Zagreb 2003.
2.    Jozo Ivanović, Sheme metapodataka i upravljanje dokumentima, Arhivski vjesnik 44 (2001), str. 103-121.

 

Dopunska literatura:    

1.    Tomislav Ćepulić, MoReq i uredsko poslovanje. Arhivski vjesnik 46 (2003), str. 77 84
2.    Requirements for Electronic Records Management Systems, Public Record Office, London 2002. (URL: http://www.nationalarchives.gov.uk/electronicrecords/reqs2002/)
3.    Jozo Ivanović, Mirna Willer, Goran Zlodi, Dublin Core: uvodne informacije, Arhivi, knjižnice, muzeji. Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, sv. 2/3, Hrvatsko muzejsko društvo, Zagreb 2000., str. 206.
4.    Sadržaj podataka za odabir i oblik odrednica (pristupnica) prema elementima Dublin Corea, Arhivi, knjižnice, muzeji. Mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture, sv. 2/3, Hrvatsko muzejsko društvo, Zagreb 2000., str. 207-215.

 

Provjera znanja i ocjenjivanje: Završna ocjena temelji se na radu tijekom semestra, uspješnosti i zalaganju studenta na predavanjima i vježbama te uspjehu na kolokviju i usmenom ispitu.