Naslovnica

Naziv kolegija: Objektno-orijentirana analiza i razvoj aplikacija

Nastavnik: prof. dr. Zdravko Dovedan, Željko Agić

ECTS bodovi: 6

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar

Status: izborni kolegij

Oblik nastave: 2 sata predavanja + 1 sat seminara

Uvjeti za upis kolegija: Algoritmi i strukture podataka

 

Ciljevi kolegija:

1. Studentima predstaviti moderni inženjerski pristup razvoju programskih rješenja, s naglaskom na objektno-orijentiranu analizu i modeliranje aplikacijskog softvera iz specifičnih korisničkih zahtjeva te potom i njegov razvoj korištenjem objektno-orijentirane programske paradigme

2. Oslanjanjem sadržaja kolegija na kvalitetno osmišljenu ponudu grupnih seminarskih zadataka, potaknuti studente da djeluju kao članovi razvojnog tima te kao takvi zajedno razvijaju i prezentiraju vlastita rješenja

3. Potaknuti studente na nadgledano samostalno učenje barem jednog novog, objektno-orijentiranog programskog jezika (C++, C#, Java) ili serverskog skriptnog jezika (PHP, ASP .NET)

 

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu:

Povezati stečena znanja o implementaciji programskih rješenja (kolegiji Algoritmi i strukture podataka, Objektno i vizualno programiranje, Baze podataka, Programiranje naprednih web aplikacija, itd.) i prikazati ih u njihovom prirodnom okruženju – kao alate za ostvarenje programskih rješenja koja u najvećoj mogućoj mjeri udovoljavaju specifičnim korisničkim zahtjevima

 

Korištene metode:

1. Klasična predavanja i seminari, sa svrhom pojašnjenja osnovnih teorijskih postavki: tijek razvoja softvera, modeliranje, objektno-orijentirane metode i programski jezici

2. Izrada grupnih seminarskih radova s kontinuiranim prezentiranjem tijeka izrade na predefiniranim kontrolnim točkama; metoda je odabrana jer na vrlo sličan način funkcionira i razvoj programskih rješenja u poslovnom svijetu

 

Sadržaj kolegija:

Programsko inženjerstvo kao disciplina. Razvojni ciklus računalnih aplikacija. Pojam i opći principi modeliranja. Metode modeliranja svojstvene razvoju računalnih aplikacija. Od korisničkih zahtjeva ka logičkom modelu: objektno-orijentirani pristup. UML – jezik OO modeliranja. Osnovni elementi UML jezika. Dinamika objektno-orijentiranog modela: stanje, događaj, poruka. Od modela ka implementaciji: objektno-orijentirani pristup. Klasa, objekt, svojstvo, metoda. Enkapsulacija, nasljeđivanje, polimorfizam. Višestruka iskoristivost programskog koda. Razvojni uzorci (design patterns). Metode testiranja i potvrde udovoljenja korisničkim zahtjevima.

 

Literatura:

1. Ian Sommerville: Software Engineering. Addison-Wesley, 2006.

2. Grady Booch et al.: Object-Oriented Analysis and Design with Applications. Addison-Wesley, 2004.

3. Erich Gamma et al.: Design Patterns: Elements of Reusable Object-Oriented Software. Addison-Wesley, 1995.

4. Martin Fowler: UML Distilled: A Brief Guide to the Standard Object Modeling Language. Addison-Wesley, 2003.

 

Način polaganja ispita: seminarski radovi, usmeni ispit po potrebi

 

Praćenje kvalitete i uspješnosti izvedbe:

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.