Naslovnica

Naziv kolegija : Strojno prevođenje

Nastavnik : prof. dr. sc. Sanja Seljan

Izvođači: Sanja Seljan, Ivan Dunđer

ECTS-bodovi : 6

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status: obavezni za jednopredmetnu informatiku, izborni za ostale

Oblik nastave : 2 sata predavanja, 2 sata seminara

Uvjeti: nema uvjeta

Ispit: pismeni/usmeni + seminar + vježbe


Sadržaj:
Kolegij "Strojno prevođenje traje 1 semestar (2P, 2S) te uključuje teorijski i praktičan rad vezan uz prevođenje s jednog pisanog jezika na drugi uz primjenu računala (od standarnih alata za obradu teksta, do prijevodnih memorija, programa za prevođenje, elektronskih rječnika, terminoloških baza, tezaurusa). Nastava uključuje teorijski dio, praktičan rad koji prati nastavu i seminarski rad koji se izlaže na satu.

Razvoj strojnog prevođenja: ciljevi, potrebe, sadašnje stanje, zablude, ograničenja, stvarne mogućnosti, dosadašnja primjena – Vrsta teksta, kvaliteta i volumen teksta koji se prevodi – Strategije prevođenja – Primjena i analiza različitih vrsta programa u strojnom prevođenju – Računalna lingvistika – Statistička analiza - Elektronski rječnici – Hrvatski jezik u strojnom prevođenju – Prijevodna memorija – Integrirani sustavi - Prevođenje u EU -Zahtjevi za školovanjem prevoditelja-Evaluacija – Suradnja s komapnijama - Strojno prevođenje na drugim sveučilištima -Aktualna događanja (konferencije, istraživanja, projekti)

Izvođenje praktičnih vježbi koje prate predavanja, kao upotreba različitih programa i izvora za automatsko prevođenje i  računalno potpomognuto prevođenje (prijevodnih memorija, terminoloških baza, elektronskih rječnika, tezaurusa).
Seminarski rad prezentira se na nastavi. Literatura je dostupna u knjižnici Odsjeka za informacijske znanosti i na Omegi, kao i sve prezentacije i relevantni radovi.

 

Način izvođenja nastave

- klasično i primjenom sustava za e-učenje

  • Predavanja – teorijski dio
  • Vježbe – kroz samostalne zadatke
  • Seminar – kroz samostalni ili timski rad

 

Ocjenjivanje

Pohađanje nastave

Izvršeni zadaci na vježbama

Seminarski rad

Pismeni/ usmeni

 

Praćenje kvalitete i uspješnosti predmeta

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnja evaluacija se može provesti metodom ankete na kraju semestra, kroz interes studenata za dodatni angažman (sudjelovanje u istraživanjima, završni rad, praksa). Vanjska evaluacija može se provesti prisustvovanjem kolega s drugih odsjeka ili institucija/kompanija, sudjelovanjem na skupovima/ kongresima, mišljenjem djelatnika kompanija kod kojih se provodi praksa te sveukupnom ocjenom predmeta i nastavnika.

 

Obvezna literatura: (na Omegi, u knjižnici Odsjeka, u Zavodu)

1.Sanja Seljan et al. Computational Language Analysis: Computer-Assisted Translation and e-Language Learning . Zagreb: Zavod za informacijske studije, 2012. V+360 str. (odabrana poglavlja)
2. European Commission, DGT. Translation Tools and Workflow, 2012.

3. Introduction to Machine Translation: An Online Tutorial, 2008.
4. Arnold, Doug. Machine Translation: An Introductory Guide . University of Essex, 2008.
5. Seljan, Sanja. Translation Technology as Challenge in Education and Business // Informatologia 44 (2011), 4, 279-286

6. Dovedan, Zdravko; Seljan, Sanja; Vučković, Kristina. Strojno prevođenje kao pomoć u procesu komunikacije. Str. 283-291. Informatologia 35 (4), 2002.

7. Seljan, Sanja; Gašpar, Angelina. Primjena prevoditeljskih alata u EU i potreba za hrvatskim tehnologijama // Jezična politika i jezična stvarnost / Granić, Jagoda (ur.). Zagreb : HDPL, 2009, 617-625.

8. Kučiš, Vlasta; Seljan, Sanja; Klasnić, Ksenija. Evaluation of Electronic Translation Tools Through Quality Parameters // The Future of Information Sciences: INFuture2009 - Digital Resources and Knowledge Sharing . Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, 2009, 341-351

9. Seljan, Sanja; Vičić, Tomislav; Brkić, Marija. BLEU Evaluation of Machine-Translated English- Croatian Legislation // Proceedings of LREC'12. Istanbul, Turkey : European Language Resources Association (ELRA), 2012
10. Praktičan rad na nekoliko različitih softvera za automatsko prevođenje, rad s jezičnim resursima (online terminološke baze, rječnici višejezični i jednojezični), integracija s prijevodnom memorijom

 

Dopunska literatura:

1. Zetzshe, Jost: A Translator's Tool Box - A Computer Primer. International Writer's Group, 2014.
2. Nirenburg, S; Somers, H; Wilks, Y. Readings in Machine Translation. MIT, 2003.
3. Maegaard, Bente, ed. MT Summit VIII: Machine Translation in the Information Age. Proceedings, Santiago de Compsotela, Spain, 2001.
4. Richardon, S. D. Machine Translation: From Research to Real Users. 5th Conference of the AMTA, 2002.

5. Seljan, Sanja. Tehnologija i jezik // Informacijske znanosti u procesu promjena / Lasić-Lazić, Jadranka (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije, Odsjek za informacijske znanosti, 2005. Str. 24-44
6. Wong, Sylvia: Machine Translation Techniques
7. MT 2000. Machine Translation and Multilingual Applications in the New Millenium. British Computer Society, 2000.
8. Trujillo, A.: Translation Engines: Techniques for MT , Springer, London (Ch. 6 ), 1999.
9. Allen, James. Natural Language Understanding (Knjižnica Odsjeka za informacijske znanosti
10. Balkan, L; Arnold, D; Sadler, L. Tools and Techniques for Machine Translation Teaching: A Survey
11.Cole, R., J. Mariani, H. Uszkoreit, A. Zaenen and V. Zue (eds.) Survey of the State of the Art in Human Language Technology Computer-Aided Translation, 1996.
12. Schmidt Rio-Valle, Regina.Machine Translation today - An evaluation, 1999.
13. Seljan, Sanja. Sublanguage in Machine Translation. Proceedings of 23rd International Convention MIRO 2000: Computers in Intelligent Systems CIS + CTS . Str.17-20. Rijeka: Liniavera, 2000.

14. Prikaz istraživanja/ projekata na pojedinim aktualnim konferencijama

 

Internet izvori:
EAMT European Association for Machine Translation (Archive)
AMTA The Association for Machine Translation in the Americas
BCS The British Computer Society- Natural Language Translation Specialist Group-Publications
ELSNET European Network of Exellence in Human Language Technologies
MT Archive
International Writer's group - The Tool Kit
ASLIB