Naslovnica

Naziv kolegija: Napredno programiranje web aplikacija

Predavač: doc.dr.sc. Kristina Kocijan

ECTS bodovi: 5

Status: izborni

Oblik: 1 sat predavanja + 2 sata vježbi

Uvjeti: Osnove web dizajna

Ispit: pismeni

Sadržaj: Uvod. Povijest programiranja. PHP povijest. Kako putuje stranica s PHP-om. Interaktivnost web aplikacija. HTML u PHP-u. PHP sintaksa. Tipovi podataka. Operatori. Varijable. Uvjeti. Petlje. Vanjske datoteke. Slanje i provjera podataka iz HTML obrasca. Komunikacija s txt i xml datotekama.

Uvod u bazu podataka - MySQL. Osnove baze podataka. Upravljanje tablicama i indeksima. Dodavanje, ažuriranje i brisanje. SQL i pretraživanje. Upiti za spajanje tablica. Ažuriranje sadržaja baze podataka. Pretraživanje baze podataka na web-u. Formatiranje rezultata upita. Rad s drugim sustavima za upravljanje bazama podataka. Kolačići. 

 

Ishodi učenja: Nakon uspješnog savladavanja kolegija, studenti će moći: 

 • prepoznati i primijeniti sintaksu PHP-a,
 • samostalno postaviti upite nad MySQL bazom podataka,
 • povezati stranicu s MySQL bazom podataka,
 • definirati i obrazložiti polja u MySQL bazi podataka,
 • demonstrirati dodavanje, ažuriranje i brisanje podataka u MySQL bazi podataka koristeći PHP,
 • samostalno izraditi jednostavniji PHP kod,
 • objasniti i primijeniti kompleksniji PHP kod,
 • samostalno i/ili timskim radom osmisliti interaktivno web sjedište ovisno o temi web sjedišta,
 • valorizirati, održavati i uređivati postojeća ili nova web sjedišta koja koriste PHP i MySQL bazu podataka.Literatura:

 1.     AHMED, Kal; AYERS, Danny: Professional XML Meta Data, Wrox Press Ltd., 2001.
 2.     CHOI, W., KENT, A., LEA, C. : Beginning PHP4, Wrox Press Ltd., Birmingham, 2000.
 3.     FLANAGAN, D. : JavaScript: The Definitive Guide, O'Reilly & Associates, Inc. Sebastopol, 2002.
 4.     GAULD, A. : Learning to program, http://www.freenetpages.co.uk/hp/alan.gauld/tutor.pdf
 5.     JAMSA, K., KING, K., ANDERSON, A. : HTML i Web dizajn: kroz praktične primere, Mikro knjiga, (str. 324-378; 422-476), 2003.
 6.     LERDORF, R., TATROE, K. : Programming PHP, O'Reily & Associates, Inc. Sebastopol, 2002.
 7.     PITTS, Natanya: Osnove XML, Kompjuter biblioteka, 2000.
 8.     SCHWENDIMAN, B. : PHP4: Vodič za programere, Mikro knjiga, 2001.
 9.     WILLIAMS, E.Hugh, LANDE, David: Web aplikacije i baze podataka: PHP i MySQL, Mikro knjiga, 2003.
 10.     YOUNG, Michale J.: Step by Step XML, Microsoft Press, 2000.