Naslovnica

 

Naziv kolegija: Sređivanje i opis arhivskog gradiva

ECTS-bodovi: 6

Trajanje: 1 semestar (ljetni)

Status: obvezan izborni

Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata vježbi tjedno u arhivu

Uvjeti za upis kolegija: nema uvjeta

Ispit: usmeni ispit

 

Sadržaj kolegija (podjela po tjednima):
1. Uvodno predavanje.
2. Načela sređivanja. Struktura i organizacija arhivskog gradiva.
3. Arhivske jedinice: fond, serija, dosje, predmet, dokument. Veze među arhivskim jedinicama: hijerarhijske i horizontalne veze, unutarnje i vanjske veze, načela formiranja i povezivanja jedinica.
4. Logička i fizička struktura arhivske cjeline. Prikaz logičke strukture. Oblikovanje i označavanje fizičkih jedinica. Povezivanje logičkih i fizičkih jedinica. Izrada plana sređivanja.
5. Organizacija rada na sređivanju. Informacijski prikaz strukture gradiva. Analiza sređenosti.
6. Svrha i ciljevi arhivističkoga opisa. Opis kod nastanka gradiva (urudžbeni zapisnik, sustavi metapodataka). Funkcija opisa u upravljanju gradivom.
7. Opis u arhivu. Teorija opisa arhivskoga gradiva kao pretpostavka izrade informativnih pomagala.
8. Opis i pretraživanje i pronalaženje jedinice. Opis i sređivanje. Višerazinski opis.
9. ISAD(G). Opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva.
ISAAR(CPF). Međunarodna norma arhivističkoga normiranoga zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji.
10. Analiza opisne jedinice i odabir pristupnica. Normativna kontrola. Tezaurusi, kontrolirani rječnici i indeksi u opisu gradiva.
11. Opisi posebnih formata: karte, planovi i nacrti; rukopisi; fotografije; tiskovine; nekonvencionalni formati: zvučni zapisi; videozapisi; mikrooblici; elektronički zapisi; pokretne slike.
12. Uvod u obavijesna / informativna pomagala.
13. Povijesni razvoj izrade obavijesnih arhivskih pomagala.
14. Tipologija obavijesnih / informativnih pomagala u arhivu.
15. Registraturna pomagala. Metapodaci. Arhivska obavijesna pomagala.

 

Sadržaj:

Načela sređivanja. Struktura i organizacija arhivskog gradiva. Arhivske jedinice: fond, serija, dosje, predmet, dokument. Veze među arhivskim jedinicama: hijerarhijske i horizontalne veze, unutarnje i vanjske veze, načela formiranja i povezivanja jedinica.
Logička i fizička struktura arhivske cjeline. Prikaz logičke strukture. Oblikovanje i označavanje fizičkih jedinica. Povezivanje logičkih i fizičkih jedinica. Izrada plana sređivanja.
Organizacija rada na sređivanju. Informacijski prikaz strukture gradiva. Analiza sređenosti.
Svrha i ciljevi arhivističkoga opisa. Opis kod nastanka gradiva (urudžbeni zapisnik, sustavi metapodataka). Funkcija opisa u upravljanju gradivom. Opis u arhivu. Teorija opisa arhivskoga gradiva kao pretpostavka izrade informativnih pomagala. Opis i pretraživanje  i pronalaženje jedinice. Opis i sređivanje. Višerazinski opis.
ISAD(G). Opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva. ISAAR(CPF). Međunarodna norma arhivističkoga normiranoga zapisa za pravne i fizičke osobe te obitelji.
Analiza opisne jedinice i odabir pristupnica. Normativna kontrola. Tezaurusi, kontrolirani rječnici i indeksi u opisu gradiva.
Opisi posebnih formata: karte, planovi i nacrti; rukopisi; fotografije; tiskovine; nekonvencionalni formati: zvučni zapisi; videozapisi; mikrooblici; elektronički zapisi;  pokretne slike.

 

Uvod u obavijesna / informativna pomagala. Povijesni razvoj izrade obavijesnih arhivskih pomagala. Tipologija obavijesnih / informativnih pomagala u arhivu. Registraturna pomagala. Metapodaci. Arhivska obavijesna pomagala.

 

Cilj – opće i specifične kompetencije:
Studenti upoznaju strukturu arhivskog fonda, vrste i strukturu jedinica udruživanja spisa, usvajaju načela i postupke analize i organizacije arhivskih cjelina, uče sređivati arhivsko gradivo. Upoznaju standarde i metodologiju opisa gradiva, uče opisivati i indeksirati različite vrste gradiva te oblikovati obavijesna pomagala.

 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita:
1. B. Stulli (ur.), Priručnik iz arhivistike, Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 1977: 107-236.
2. ISAD(G) Opća međunarodna norma za opis arhivskoga gradiva, 2. izd., Zagreb, Hrvatski državni arhiv, 2001.
3. ISAAR(CPF) Međunarodni standard arhivističkog normiranog zapisa za pravne i fizičke osobe i obitelji, Hrvatski državni arhiv, sv.1 (1999), sv.2 (2006), (http://www.arhiv.hr/hr/standardi/fs-ovi/isaar.htm)
4. Richard Pearce-Moses, A Glossary of Archival and Records Terminology, The society of American Archivists, http://www.archivists.org/glossary/
5. Iva Grdinić, Kako do kvalitetnog obavijesnog pomagala? Vrednovanje obavijesnih pomagala u parksi Državog arhiva u Pazinu, Arhivski vjesnik 51(2008) (http://hrcak.srce.hr)

 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska:
1. Michael Cook, Margaret Procter, Manual of Archival Description, Gower Publishing, 2000.
2. J. Ellis (ur.), Keeping archives, Port Melbourne, 1993.²
3. Rules for Archival Description, Bureau of Canadian Archivists, Ottawa 2000. (URL: http://www.cdncouncilarchives.ca/archdesrules.html.)
4. Jozo Ivanović, Sheme metapodataka u upravljanju dokumentima, Arhivski vjesnik 44(2002) (http://hrcak.srce.hr)
5. Vida Pavliček, Pregled arhivskih fondova i zbirki Republike Hrvatske. rad na prikupljanju i obradi podataka, Arhivski vjesnik 50(2007) (http://hrcak.srce.hr)