Naslovnica

Naziv kolegija: Objektno i vizualno programiranje

Nastavnik: prof. dr. sc. Zdravko Dovedan Han

ECTS-bodovi: 6

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar

Status: obavezan za studente jednopredmetnog preddiplomskog studija Informacijskih znanosti, izborni za ostale studije

Oblik nastave: 1 sat predavanja - 2 sata seminara - 1 sat vježbi

Uvjeti: Algoritmi i strukture podataka

Ispit: pismeni i usmeni

 

Sadržaj

Uvod. Python – objektno orijentirani jezik. Definiranje klase (razreda). Objekt kao instanca klase. Atributi i metode. Operatori i operandi. Konstruktori i destruktori. Inicijalizacija i dodjeljivanje. Nasljeđivanje. Enkapsulizacija. Aktivacija i pasivacija. Tkinter kao primjer grafičkog sučelja.  Vizualno programiranje.

 

Sadržaj vježbi

Izvođenje odabranih primjera programa u jeziku Python i generatoru programa (wxFormBuilder), koji prate teme predavanja, i samostalno rješavanje postavljenih problema. Sve se vježbe izvode na računalima.

 

Sadržaj seminara

Rješavanje individualnog projektnog zadatka izradom praktičnog programskog rješenja korištenjem tehnika objektnog i vizualnog programiranja. Student predstavlja svoj rad u pisanom obliku i brani ga usmeno pred predmetnim nastavnikom.

 

Opće i specifične kompetencije

Studenti će naučiti rješavati složene probleme primjenom objektnog programiranja u izabranom jeziku za programiranje (Python) i koristiti aktualne platforme za vizualno programiranje i generiranje programa (wxFormBuilder).

 

Ishodi učenja

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1) Definirati klase (svojstva i metode) za opis objekata.
2) Koristiti napredne tehnike i metodologiju OOP.
3) Primijeniti temeljna načela objektno orijentiranog oblikovanja programa.
4) Koristiti alate za vizualno programiranje i generiranje programa.
5) Koristiti i prilagoditi programske module drugih autora u pisanju vlastitih programa.
6) Pratiti razvoj jezika za programiranje.
7) Primijeniti stečena znanja u drugim predmetima studija.

 

Način održavanja nastave

  • Predavanja: kombinirano, klasično (ploča) i prikazom primjera izvedbom na PCu i projiciranjem uz istodobno pisanje primjera programa od strane studenata na svojim računalima.
  • Vježbe: rješavanje postavljenih zadataka i pisanje programa na računalu.
  • Seminar: rješavanje zadanog projektnog (seminarskog) rada uz konzultiranje s predmetnim nastavnikom.

 

Obveze studenata i uvjeti

Obvezno pohađanje nastave (predavanja i vježbi).

 

Način provjere znanja

Praćenje rada i aktivnosti studenata tijekom semestra:

  • pohađanje predavanja – 10 bodova,
  • posebna isticanja na vježbama – do 10 bodova.

Seminarski rad:

  • Obrana seminarskog rada – 80 bodova

Skala ocjena:
dovoljno (2) 50% - 59%
dobro (3) 60% - 69%
vrlo dobro (4) 70% - 79%
izvrsno (5) 80% - 100%

 

Obavezna literatura

  1. ON-LINE Python v2.7.x documentation

 

Preporučena literatura

  1. Dovedan Han, Z.: Pascal s tehnikama programiranja (1), VVG, Velika Gorica, 2011.
  2. Lutz, M.  Programming Python, Fourth Edition by Mark Lutz, O’Reilly Media, 2011.