Naslovnica

Naziv kolegija: Osnove web dizajna  

Predavač: dr. sc. Kristina Kocijan, doc.

ECTS bodovi: 5

Status: izborni

Oblik: 1 sat predavanja +  2 sata vježbi

Uvjeti: Osnove komunikacijske tehnologije

Ispit: Pismeni

 

Sadržaj: Od SGML-a do XHTML-a. Kako putuje stranica. Web standardi. DHTML. Osnovni dizajn, struktura i sadržaj HTML stranice. Izrada i održavanje web stranica. Planiranje arhitekture stranica, izgled stranica, elementi navigacije, tipovi web korisnika i pristupačnost stranica. Hipertekst, tekstualni stilovi, nabrajanje, grafika i grafičke mape, tablice, okviri, formulari. Testiranje stranica. HTML i različiti preglednici. Meta podatci. 

Kreiranje, editiranje i korištenje vanjskih i umetnutih CSS-ova. Sintaksa CSS-a. Tipovi selektora. CSS svojstva. CSS2 i CSS3.

Povijest JavaScript-a. Pozicioniranje i sintaksa. Tipovi podataka i operacije nad podatcima. Ugrađene i korisnički definirane funkcije. Funkcije s i bez argumenata. Objekti (svojstva i metode). DOM metode. 

 

Ishodi učenja: Nakon uspješnog savladavanja kolegija, studenti će moći: 

 • prepoznati i primijeniti sintaksu HTML-a, CSS-a i JavaScript-a,
 • povezati vanjske CSS i JavaScript datoteke s HTML-om,
 • definirati i obrazložiti izbor HTML elemenata,
 • demonstrirati primjenu CSS-a,
 • samostalno izraditi jednostavniji JavaScript kod,
 • objasniti i primijeniti kompleksniji JavaScript kod,
 • samostalno i/ili timskim radom osmisliti interaktivno web sjedište ovisno o temi web sjedišta,
 • valorizirati, održavati i uređivati postojeća ili nova web sjedišta.

 

Literatura:

 1. Dan Cederholm: Bulletproof Web Design, 2007.
 2. Joe Clark: Building Accessible Websites, 2003.
 3. Abby Covert: Making sense of any mess,2015.
 4. T.A.Powell : Kompletan priručnik - Web Dizajn, 2000.
 5. J. Keith: DOM Scripting: Web Design with JavaScript and the Document Object Model, 2005.
 6. S. Krug: Don't Make Me Think:A Common Sense Approach To Web Usability, 2000.
 7. Eric Mayer: CSS web site design hands on training, 2006.
 8. J.Nielsen: Designing web usability:The Practice of Simplicity
 9. Jim Thatcher et al. : Constructing Accessible Websites
 10. R. Andrew, D. Shafer: HTML Utopia: Designing without tables using CSS, 2006.
 11. Mary Frances Theofanos and Janice (Ginny) Redish : Guidelines for Accessible and Usable Web Sites: Observing Users Who Work With Screen Readers

Dodatna literatura:

 1. K.Jamsa, K.King, A.Anderson : HTML i Web dizajn: kroz praktične primere, Mikro knjiga (str.324-378; 422-476), 2003.
 2. E.Castro: HTML za World Wide Web: brzi virtualni vodič, 2004.
 3. E.Tittel, S.N.James : HTML 4 za neupućene, 2002.