Naslovnica

Naziv kolegija: Povijest arhiva

ECTS-bodovi: 3

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar

Status: izborni

Oblik nastave: 1 sata predavanja, 1 sat seminara

Uvjeti: nema uvjeta

Ispit: usmeni

 

Sadržaj kolegija (podjela po tjednima):
1. Uvod u kolegij.
2. Arhivi i pismenost. Arhivi prije pismenosti.
3. Arhivi visokih civilizacija Starog vijeka.
4. Arhivi Grčke i Rima.
5. Arhivi srednjovjekovne Europe.
6. Arhivi kao samostalne ustanove u 18. stoljeću.
7. Razvoj arhiva u 19. stoljeću.
8. Razvoj arhiva u 20. stoljeću.
9. Razvoj arhiva u hrvatskom priobalju.
10. Arhivi u Banskoj Hrvatskoj i utjecaj Srednje Europe na njihov razvoj.
11. Razvoj arhiva u Hrvatskoj u 19. stoljeću.
12. Razvoj arhiva u Hrvatskoj nakon Prvoga svjetskog rata.
13. Sadašnje stanje i ustroj arhivske službe u Hrvatskoj.
14. Međunarodne arhivske organizacije.
15. Suradnja arhiva u današnjoj Europi.

 

Sadržaj:
Povijest arhiva i arhivske službe u Europi. Osnovne odrednice povijesti arhiva: rizničko razdoblje, kancelarijsko razdoblje i arhivi kao samostalne ustanove. Povijest arhiva u starom i srednjem vijeku. Arhivi kao samostalne ustanove u 18. st. Razvoj arhiva u 19. i 20. st.
Povijesni razvoj arhiva u Hrvatskoj. Razvoj arhiva u sredozemnom kulturnome krugu. Arhivi u Banskoj Hrvatskoj i utjecaj Srednje Europe na njihov razvoj. Sadašnje stanje i ustroj arhivske službe u Hrvatskoj. Međunarodne arhivske organizacije i njihova djelatnost. Arhivistički kongresi. CITRA.

 

Cilj – opće i specifične kompetencije:
Studenti upoznaju povijest arhiva i razvoj arhivske službe u Hrvatskoj i svijetu. Također upoznaju organizaciju i način rada arhivske službe u Hrvatskoj, međunarodne organizacije i udruge na području arhivske djelatnosti.

 

Popis literature potrebne za studij i polaganje ispita
1. J. Kolanović (ur.), Arhivski fondovi i zbirke u SFRJ. SR Hrvatska, Beograd, Savez arhivskih radnika Jugoslavije, 1984. Uvodni tekst i uvodi u pojedine arhive.
2. Arhivi, u: Enciklopedija Jugoslavije, sv. 1, Zagreb, JLZ, 1980., str. 250-294.
3. Bernard Stulli, Arhivistika i arhivska služba. Studije i prilozi, Hrvatski državni arhiv, Zagreb 1997., str. 15-191.
4. Igor Karaman, Studije i prilozi iz arhivistike, Hrvatski državni arhiv, Zagreb 1993.

 

Popis literature koja se preporučuje kao dopunska
1. M. Smole, Zgodovina arhivistike in arhivske službe, Ljubljana, 1976.
2. Ernst Posner, Archives in the Ancient World. Havard University Press 2003.
3. J. Buturac - S. Bačić, Iz historije pisanog dokumenta, Zagreb, 1966., str. 22-48.
4. Vida Pavliček, Povijest arhiva slobodnog i kraljevskog grada Varaždina, Arhivski vjesnik 37 (1994), str. 7-17.
5. Ivan Mustać, Povijesni razvoj zaštite arhivske građe na području Dubrovačke Republike i grada Dubrovnika, Arhivski vjesnik 37 (1994), str. 19-23.
6. Boris Zakošek, Razvoj zaštite arhivske građe na području nadležnosti Povijesnog arhiva Rijeka, Arhivski vjesnik 37 (1994), str. 25-48.