Naslovnica

Naziv kolegija: Povijest knjige i knjižnica

Nositelj: dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, doc.

Izvođač: dr. sc. Ivana Hebrang Grgić, doc.

ECTS-bodovi: 3

Jezik: Hrvatski

Trajanje: jedan semestar (zimski)

Status: obvezatni i izborni kolegij

Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat seminara (1/1/0)

Uvjeti za upis kolegija: nema

 

Cilj kolegija: Stjecanje znanja o povijesti pisma, knjige, knjižnica, čitanja i knjižničarstva, te razumijevanje njihovog povijesnog razvoja.

Uloga kolegija u ukupnom kurikulumu: Stečena znanja pružaju opći uvid u povijest knjige i knjižnica i predstavljaju osnovu za produbljivanje specifičnih znanja u području knjižničarstva.
Korištene metode: Izlaganja i rasprave unutar predavanja, uz uporabu računala, iznošenje vlastitog mišljenja, kritičko razmatranje različitih gledišta, poticanje zanimanja i aktivnosti u skladu s aktualnim temama u novom, medijskom okruženju.

 

Sadržaj kolegija: 1. Srednji istok: Šumerani, Babilonci, Feničani, Židovi, Egipat 2. Daleki istok: Kina, Indija 3. Grčko-rimski svijet 4. Europsko srednjovjekovlje 5. Pretkolumbovske civilizacije Amerike 6. Humanizam i renesansa 7. Počeci tiskarstva u Europi 8. Od renesanse do Francuske revolucije 9. Od Francuske revolucije do Prvog svjetskog rata 10. Od Prvog svjetskog rata do danas 11. Periodičke publikacije 12. Čitanje 13. Cenzura 14. Knjižničarstvo 15. Ponavljanje

 

 

Literatura:

Aktualni popis literature nalazi se na Omegi.

 

Način polaganja ispita:

Uvjet za pristupanje ispitu je rad izložen u usmenom obliku tijekom seminara, najkasnije dva tjedna prije semestra.
Ukupna ocjena sastoji se od tri dijela: 1/3 čini provjera znanja stečenog tijekom nastave, 1/3 ocjena rada te 1/3 ocjena zalaganja na seminaru.

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:

Provjera kakvoće i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjska evaluacija podrazumijeva prisustvovanje kolega na satovima i njihovu ocjenu predmeta i nastavnika.