Naslovnica

Predavači: prof. dr.sc. Damir Boras; dr. sc. Vedran Juričić, viši asistent

ECTS bodovi 3

Trajanje: 1 semestar

Status: obvezan za jednopredmetni studij

Oblik nastave: 1 sat predavanja + 1 sat vježbi

Uvjeti: Osnove informacijske tehnologije

Ispit: pismeni i usmeni

 

Sadržaj:

Studenti se upoznaju s osnovnim pojmovima računalnih mreža te mrežnim radom na Linux/UNIX i MS Windows operativnim sustavima. Način rada računalnih mreža upoznaje se kroz sedam slojeva OSI modela računalnih mreža. Studenti kros OSI slojeve upoznaju uređaje i veze za umrežavanje te najpoznatije tehnologije i protokole suvremenih računalnih mreža. Praktični dio kolegija uključuje osnove rada u Linux/UNIX operativnim sustavima te mrežni rad u Linux/UNIX te MS Windows operativnim sustavima. U sklopu praktičnog dijela kojegija studenti se uvode u osnove programiranja u interpretiranom jeziku Python. Svaka tematska jedinica završava kolokvijem.

 

Cilj - opće i specifične kompetencije:

Studenti će steći razumijevanje rada računalnih mreža te savladati osnove projektiranja jednostavnijih računalnih mreža. Steći će osnove mrežnog rada u Linux/UNIX te MS Windows operativnim sustavima te osnove programiranja u Pythonu.

 

Praćenje kvalitete i uspješnosti predmeta:

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

 

Literatura:

1. Tanenbaum, Andrew S. Computer Networks. New Jersey: Pearson Education, 2003.
2. Žagar, Mario. UNIX i kako ga koristiti. Zagreb: Antonić, 1997.
3. MSDN. http://msdn.microsoft.com (29.06.2006.)
4. Python Documentation. http://docs.python.org (29.06.2006.)

 

Dopunska literatura:

1. Peterson, Larry L. Computer Networks: A Systems Approach. San Francisco: Morgan Kaufmann Publishers, 2003.
2. Computer Networks And Internets. http://www.netbook.cs.purdue.edu/ (29.06.2006.)
3. Computer Networking - Wikipedia. http://en.wikipedia.org/wiki/Computer_network (29.06.2006.)