Naslovnica

Naziv kolegija: Osnove komunikacijske tehnologije


Nastavnik:
dr. sc. Radovan Vrana, red. prof.

ECTS-bodovi: 5

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar, 2. semestar, ljetni

Status: obavezni i izborni

Oblik nastave: 1 sat predavanja i 2 sata vježbi tjedno (1+2+0)

Uvjeti za upis kolegija: Osnove informacijske tehnologije


Cilj kolegija:
Upoznavanje s osnovama rada i komuniciranja u umreženoj okolini, te upoznavanje s osnovama mrežnih servisa i usluga na Internetu.


Sadržaj / Planirane teme i aktivnosti:

 • Računalne mreže (osnovni pojmovi); Uvod u Internet
 • Rad na Internetu; Pružatelji pristupa Internetu
 • Adresiranje na Internetu; Internetske domene
 • Osnovni mrežni protokoli
 • Elektronička pošta
 • World Wide Web
 • Pretraživači; Osnove rada pretraživača i metapretraživača
 • Osnovne karakteristike mrežnih izvora informacija (Web imenici, portali, on-line enciklopedije)
 • Komuniciranje putem Interneta; Društveni softver
 • Prijenos datoteka putem Interneta; Multimedija
 • Sigurnost na Internetu
 • Uvod u nevidljivi Web
 • Praktični dio odnosit će se na upoznavanje pojedinih servisa i usluga na Internetu, te na osnove izrade statičnih HTML stranica.

Literatura:

 • Tripathi, Manorama; Kumar, Sunil. Use of Web 2.0 tools in academic libraries: A reconnaissance of the international landscape. // The International Information & Library Review 42(2010), 195-207.
 • Gralla, Preston. How the Internet works. Indianapolis: QUE, 2007.
 • Duckett, Jon. HTML & CSS: Design and Build Web Sites. Indianapolis, IN: John Wiley & Sons, 2011.
 • Miller, Joseph B. Internet technologies and information services. Westport, Conn. : Libraries Unlimited, 2009.
 • Gralla, Preston. Kako funkcionira Internet. Zagreb : Algoritam, 2004.

Dodatna literatura:

 

Način polaganja ispita: Ispit je moguće položiti putem dva kolokvija tijekom semestra ili pismenim ispitom na kraju semestra.


Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta:
anketa.