Naslovnica

Naziv kolegija: Medijska kultura

Nastavnik: prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica

ECTS-bodovi: 3

Jezik: Hrvatski

Trajanje: jedan semestar  (zimski, ljetni)

Status: izborni kolegij

Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat seminara (1/1/0)
Uvjeti za upis kolegija: nema

 

Cilj kolegija: Upoznavanje s osnovnim pojmovima medijske kulture, s razvojem i vrstama medija i medijskom recepcijom. Usvajanje temeljnih spoznaja o nastanku i naravi medija, stjecanje uvida u vrednovanje medijskih proizvoda, izgrađivanje vlastitog stava i kritičkog mišljenja.

Korištene metode na  predavanjima i vježbama: Izlaganja i rasprave unutar predavanja, uz uporabu računala, iznošenje vlastitog mišljenja, kritičko razmatranje različitih gledišta, poticanje zanimanja i aktivnosti u skladu s aktualnim trenutkom.

Sadržaj kolegija: 1. Uporaba pojma medij; značenjske dimenzije: institucionalizirani sustav, organizirani komunikacijski kanal, učinkovitost, društvena dominacija. 2. Razvrstavanje medija; primarni, sekundarni, tercijarni i kvartarni mediji. 3. Medijska komunikacija, individualna i masovna komunikacija, istodobnost. 4. Uloga javnosti, publicistika. 5. Razvoj medija, medijske teorije, medijska ekologija. 6. Tiskani mediji. 7. Analogni mediji 8. Digitalni mediji. 9. Kulturna industrija, kulturni obrasci. 10. Moć medija, aktualni trendovi. 11. Medijska politika, pravo i etika. 12. Istraživanje medija, medijska recepcija i kompetencija. 13. Hrvatski mediji. 14.  Rad s medijima, nova zanimanja.15. Ponavljanje.

Literatura

  1. Banek Zorica, Mihaela; Ogrizek Biškupić, Ivana; Ivanjko, Tomislav. STUDENTS INTERACTION IN ELECTRONIC ENVIRONMENT // IADIS MULTI CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS 2011 – e-LEARNING 2011 / Baptista Nunes, Miguel ; McPherson, Maggie (ur.). Rom, Italy : IADIS Press, 2011. 386-392
  2. Banek Zorica, Mihaela; Ogrizek Biškupić, Ivana; Ivanjko, Tomislav; Špiranec, Sonja. Students and Privacy in the Networked Environment // 34th International Convention MIPRO 2011: Computers in Education / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.). Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, 2011. 127-131
  3. Castells, M. Internet galaksija: razmišljanja o Internetu, poslovanju i društvu. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2003.
  4. Digital cultures : understanding new media / edited by Glen Creeber and Royston Martin. Maidenhead : Open University Press, McGraw-Hill, 2009.
  5. Inglis, F. Teorija medija. Zagreb: Barbat i AGM, 1997.
  6. Lasić-Lazić, Jadranka; Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela. Izgubljeni u novim obrazovnim okruženjima – pronađeni u informacijskom opismenjivanju. // Medijska istraživanja. 18 (2012) , 1; 125-143
  7. McLuhan, M. Razumijevanje medija : mediji kao čovjekovi produžeci / Marshall ; s engleskoga preveo David Prpa ; pogovor Nada Zgrabljić Rotar. Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2008.
  8. McLuhan, M.; Fiore, Q. The medium is the massage: an inventory of effects. Corte Madera : Ginko Press, 2001.

 

Ispit:

Uvjet za pristupanje ispitu je kraći rad, koji je nastao kao rezultat samostalnog istraživanja, a koji je izložen u usmenom obliku tijekom seminara.
Ukupna ocjena sastoji se od tri dijela:1/3 ocjene čini provjera znanja stečenog tijekom nastave,  1/3  ocjena rada i izlaganja te 1/3 ocjena zalaganja na seminaru.