Naslovnica

Naziv kolegija: Uvod u informacijske znanosti
Nastavnici: prof. dr. Jadranka Lasić Lazić, Tomislav Ivanjko
ECTS-bodovi: 5
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar, zimski, 1. semestar
Status: obavezan
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat seminara (1+0+1)
Uvjeti za upis kolegija: nema
Načini ocjenjivanja: Zadaće 20%
Seminar 40%
Pismeni ispit 40%

Cilj kolegija
Nakon odslušanih predavanja studenti će razumjeti osnovne pojmove informacijskih znanosti, razlikovat će discipline unutar područja informacijskih znanosti i predmete kojima se bave pojedine grane.  Studenti će biti upoznati s povijesnim razvojem i osnovnim epistemološkim problemima informacijske znanosti te metodama i metodologijom istraživanja u informacijskim znanostima. Nakon  rada u seminaru studenti će usvojit osnovne  koncepte, procese i metode pisanja seminarskih radova, citiranja i pretraživanja izvora te osnovne strategije akademskog pisanja.
Ishodi učenja predmeta
Razumjeti osnovne teorijske postavke informacijskih znanosti
Razlikovati discipline unutar područja informacijskih znanosti
Upoznati povijesni razvoj informacijskih znanosti
Usvojiti osnovne koncepte, procese i metode pisanja seminarskih radova
Usvojiti osnovne metode pretraživanja, vrednovanja i citiranja informacijskih izvora
Sadržaj kolegija:
1. Osnovni pojmovi informacijskih znanosti – terminologija i polje istraživanja
2. Položaj informacijskih znanosti unutar klasifikacije znanosti
3. Discipline unutar područja informacijskih znanosti
4. Prikaz znanja kao teorijski problem informacijske znanosti – podatak, informacija, znanje
5. Uvod u epistemološke probleme informacijske znanosti: struktura znanosti i znanja
6. Razvoj informacijskog fenomena i teorije o razvoju znanja
7. Prikaz znanja kao teorijski problem informacijske znanosti.
8. Zabilježeno znanje, znanje o zabilježenom i pohranjenom znanju, proizvodni rezultat znanstvenog rada informacijskog stručnjaka.
9. Metode i metodologija informacijskih znanosti
10. Discipline unutar područja informacijskih znanosti
11. Uvod u pisanje seminarskih radova
12. Struktura znanstvenog rada
13. Citiranje i etičnost u akademskom okruženju
14. Akademsko pisanje i znanstveni stil
15. Komunikacijske i govorničke vještine


Literatura
Osnovna
1. Saračević, T. Prilozi utemeljenju informacijske znanosti. Osijek: Filozofski fakultet, 2006.
2. Tuđman, M. Teorija informacijske znanosti. 2. izd. Zagreb : Informator, 1990. (str. 1-70)
3. Tuđman, M.; Boras, D.; Dovedan, Z. Uvod u informacijske znanosti. Zagreb : Školska knjiga, 1992. (Poglavlja 1., 2., 3.)
4. Oraić Tolić, D. Akademsko pismo : strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente. Zagreb: Naklada Ljevak,2011
 Dopunska
1. Tuđman, M. Informacijska znanost-predmet, ishodišta, osnovni pojmovi. Odabrana poglavlja iz organizacije znanja. Zagreb: FF, Zavod za informacijske studije, 2004.
2. Tuđman, M. Epistemologijski postav informacijske znanosti. Odabrana poglavlja iz organizacije znanja. Zagreb: FF, Zavod za informacijske studije, 2004.
3. Lasić-Lazić, J.; László, M.; László, B. Konceptualna i primijenjena okosnica studija informacijskih znanosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu // InFuture2007: Digital information and heritage / Bawden, D. et al., editor(s). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2007.
4. Zins, C., Knowledge map of information science. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58 (2004). Str. 526–535