Doktorske disertacije

Na Odsjeku je obranjeno sveukupno 156 doktorskih disertacija. Prema disci­plinama informacijskih znanosti, najviše doktorskih disertacija je obranjeno iz informacijskih sustava 53 (ili 40%), pa komunikologije 22 (16%), zatim infor­matologije 21 (16%), knjižničarstva 20 (15%), muzeologije 9 (7%), arhivistike i dokumentalistike 8 (6%), dok je iz leksikografije i enciklopedistike obranjena samo jedna doktorska disertacija. Jedan od razloga zašto neke discipline (arhivi­stika i leksikografija) imaju mali broj doktorskih disertacija je kasnije osnivanje doktorskih studija iz tih disciplina. Najveći broj obranjenih doktorata bio je u 2012. godini (47) zbog toga što je to bila godina u kojoj su se morali završiti pro­grami koji su započeli prije Bolonjskog sustava. U nastavku na­vodimo njihov popis.

 

Br.

Ime i prezime

Naslov disertacije

Godina

1.

Mira Mikačić

Teorijske osnove sustava za izradbu predmetnog kataloga

1990.

2.

Tatjana Aparac-Gazivoda

Mogućnost teorije bibliotekarstva

1991.

3.

Zdravko Dovedan

Jedan model sintaktičke analize jezika za programiranje

1992.

4.

Peter Jan Abraham Van Mensch

Towards a methodology of museology

1993.

5.

Maja-Marija Jokić

Interakcija korisnika i elektroničkih baza podataka u knjižnicama: na primjeru korištenja CD ROM tehnike

1995.

6.

Marina Fruk (Čizmić Horvat)

Županova Croatia u kulturnom životu Hrvatske

1996.

7.

Vladimir Mateljan

Utjecaj redundancije u bazi podataka na brzinu obrade

1996.

8.

Lajos Szirovicza

Statistička analiza populacijske strukture primjenom lingvističkih i kontinuiranih morfoloških svojstava: prilog antropološkim istraživanjima istočnog Jadrana

1997.

9.

Branko Bubenik

Arhiviranje audiovizualnih dokumenata i promjena televizijskih tehnologija

1997.

10.

Zvjezdana Dukić

Komunikacijska struktura u hrvatskoj znanosti

1997.

11.

Žarka Vujić

Pojam muzeja i oblici sabiranja u Hrvatskoj u 17. stoljeću

1998.

12.

Azem Kožar

Spoznaje o zaštiti arhivske građe u ratnim okolnostima

1998.

13.

Damir Boras

Teorija i pravila segmentacije teksta na hrvatskom jeziku

1998.

14.

Jelka Petrak

Vrednovanje znanstvenih postignuća Sveučilišta u Zagrebu (1986.-1994.) temeljem science citation indeksa: jesu li takve analize dijelom knjižničnog diskursa?

1998.

15.

Dora Sečić

Kraljevska sveučilišna knjižnica u Zagrebu 1874-1918.: prinosi proučavanju i vrednovanju razvoja srednoeuropske knjižnice s dvojnom funkcijom

1998.

16.

Irena Sapač

Vrednovanje informacijskih izvora u sveučilišnom knjižničnom sustavu

1998.

17.

Maja Žumer

Elektroničke nacionalne bibliografije: načela odabira građe i oblikovanja sučelja

1999.

18.

Vesna Oluić-Vuković

Vremenska komponenta u informetrijskim razdiobama

1999.

19.

Melita Ambrožič

Utvrđivanje uspješnosti poslovanja visokoškolskih knjižnica: od kvantitativnih do kvalitativnih pokazatelja

1999.

20.

Mirna Willer

Zadaci kataloških jedinica u strojno čitljivom abecednom katalogu

2000.

21.

Daniela Živković

Suvremeni oblici knjige: doprinos znanosti o knjizi

2000.

22.

Tomislava Lauc

Problemi obrade prirodnog jezika u sustavima za pretraživanje obavijesti putem pretraživanja punoga teksta na hrvatskome književnom jeziku

2001.

23.

Aleksandra Uzelac

Utjecaj novih informacijskih tehnologija na kulturni razvoj: uloga virtualnih mreža

2003.

24.

Ljubica Bakić-Tomić

Komunikološko-menadžerski profil rukovoditelja u hrvatskoj policiji

2003.

25.

Radovan Vrana

Utjecaj mrežnih izvora informacija na razvoj znanstvene komunikacije u društvenim znanostima u Hrvatskoj

2003.

26.

Sanja Seljan

Leksičko-funkcionalna gramatika hrvatskog jezika: teorijski i praktični modeli

2003.

27.

Slavica Nikolovska

Integrirani arhivski informacijski sustavi Republike Makedonije

2004.

28.

Marija Putica

Dizajniranje alata za učenje na www i pretraživanje informacija

2004.

29.

Mile Bakić

Razvoj arhivske službe u Crnoj Gori

2004.

30.

Kornelija Petr

Kvalitativni pokazatelji uspješnosti akademskih knjižnica

2004.

31.

Zvonimir Jakobović

Razvoj hrvatskog tehničkog i prirodoznanstvenog nazivlja

2005.

32.

Renata Šolar

Digitalni katalog izabranih zemljovida kartografske zbirke Narodne i univerzitetne knjižnice, Ljubljana

2006.

33.

Đani Bunja

Upravljanje informacijama kao sredstvo kvalitativnog unapređenja hrvatskog turizma

2006.

34.

Nikolaj Lazić

Modeliranje strojnih postupaka za izgovaranje teksta pisanoga hrvatskim jezikom

2006.

35.

Mladen Tomorad

Model računalne obrade i prezentacije staroegipatskih predmeta u muzejskim zbirkama u Hrvatskoj

2006.

36.

Jasminka Lovrinčević

Školska knjižnica u diskursu informacijskog obrazovanja

2006.

37.

Ivan Mrakovčić

Vrednovanje informatičkog obrazovanja u osnovnoj i srednjoj školi

2006.

38.

Ivanka Stričević

Utvrđivanje informacijskih potreba i čitateljskih interesa mladeži u narodnoj knjižnici

2006.

39.

Mato Brautović

Karakteristike novih medija u funkciji online novinarstva

2006.

40.

Hrvoje Stančić

Teorijski model postojanog očuvanja autentičnosti elektroničkih informacijskih objekata

2006.

41.

Nikša Sviličić

Model prikazivanja vrednovanja sadržaja online muzeja u Hrvatskoj

2006.

42.

Alenka Kavčič-Čolić

Arhiviranje Slovenika na internetu: metodološki pristup

2007.

43.

Živana Heđbeli

Institucije državne uprave Republike Hrvatske od 1990. do 2004. godine

2007.

44.

Nina Gazivoda

Vila Frangeš na Rokovu perivoju u Zagrebu: suodnos arhitekture i ambijentalne zbirke Frangeš-Mihanović

2007.

45.

Dinka Kovačević

Vrednovanje rezultata poučavanja korisnika školske knjižnice

2007.

46.

Sonja Špiranec

Model organizacije informacija u elektroničkoj obrazovnoj okolini

2007.

47.

Mihaela Banek Zorica

Sustavi za upravljanje obrazovnim materijalom u elektroničkom okruženju

2007.

48.

Vladimir Žumer

Vrednovanje zapisa javne uprave u Republici Sloveniji

2007.

49.

Goran Zlodi

Mogućnosti uspostavljanja interoperabilnosti među shemama metapodataka u muzejskom okruženju

2007.

50.

Nadiljko Matić

Razvoj kulture korištenja e-distribucijskog kanala u modernom bankarstvu

2008.

51.

Ivana Tanta

Posredni komunikacijski kanal: glasnogovorništvo u suvremenom kontekstu na području Hrvatske

2008.

52.

Franjo Maletić

Informacijsko modeliranje razvoja novinske industrije u digitalnoj eri

2008.

53.

Siniša Lajnert

Arhivistički prikaz sustava bankovno - novčarskih institucija u Hrvatskoj do likvidacije privatnih kreditnih poduzeća (1846.-1949.)

2008.

54.

Nives Mikelić Preradović

Pristupi izradi strojnog tezaurusa za hrvatski jezik

2008.

55.

Irena Vuksanović

Mogućnosti digitalnih radiofuznih multimedijskih informacija za modernizaciju obrazovnog sustava u Republici Hrvatskoj

2008.

56.

Mario Dumančić

Razvoj analitičkog modela cjeloživotnog učenja

2008.

57.

Ivana Ogrizek

Razvoj informacijsko-analitičkog modela za vrednovanje vizualnih informacija u elektroničkim edukacijskim sustavima

2008.

58.

Vatroslav Zovko

Razvoj informacijsko-analitičkog modela korištenja sustavnog pristupa u projektnom menadžmentu

2008.

59.

Tomislav Kosić

Razvoj analitičkog modela korištenja multimedije i tiskovina u cjeloživotnom učenju

2008.

60.

Zdenko Jecić

Virtualna enciklopedija: redefiniranje zadaće enciklopedijske djelatnosti

2009.

61.

Ana Barbarić

Zadaci suvremenoga knjižničnog kataloga

2009.

62.

Vesna Radičević

Pravo javne posudbe u knjižnicama u Hrvatskoj

2009.

63.

Daniela Sraga

Katalog informacija u tijelima javne vlasti kao preduvjet ostvarivanja prava na pristup informacijama

2009.

64.

Maja Ružić Baf

Učinkovitost prezentiranja multimedijskih sadržaja u nastavi informatike u visokom obrazovanju

2009.

65.

Nikola Ljubešić

Pronalaženje događaja u višestrukim izvorima informacija

2009.

66.

Ljerka Luić

Strateško planiranje integriranog poslovno-informacijskog sustava: dizajn modela na primjeru visokog obrazovanja

2009.

67.

Domagoj Bebić

Uloga interneta u političkoj komunikaciji i poticaju političke uključenosti građana u Hrvatskoj

2009.

68.

Ivana Hebrang Grgić

Otvoreni pristup znanstvenim informacijama u hrvatskim znanstvenim časopisima i digitalnim repozitorijima

2009.

69.

Andrej Rodinis

Institucije javne uprave u Bosni i Hercegovini (1918.-1945.): funkcije i upravljanje zapisima

2009.

70.

Zagorka Majstorović

Razvoj zbirki u sveučilišnom knjižničnom sustavu primjenom Conspectus modela

2009.

71.

Svjetlana Mokriš Marendić

Novinske zbirke u regionalnom knjižničnom sustavu na primjeru Slavonije i Baranje: tehnički aspekti knjižničnog poslovanja i načini međusobnog povezivanja knjižnica u uvjetima suvremenog elektroničkog okruženja

2009.

72.

Branko Hebrang

Politička propaganda kao negativna paradigma: crna politička promidžba u prikazu sudbine Andrije Hebranga i povezanih žrtava i stradalnika

2009.

73.

Sanjica Faletar Tanacković

Modeli suradnje hrvatskih baštinskih ustanova

2009.

74.

Krešimir Pavlina

Interoperabilnost sustava za elektroničko obrazovanje

2009.

75.

Kristina Vučković

Model parsera za hrvatski jezik

2009.

76.

Winton Afrić

Temeljna načela izgradnje virtualne realnosti u RPG sustavima

2010.

77.

Zoran Bekić

Strategije uvođenja i modeli potpore e-učenju u visokom obrazovanju

2010.

78.

Tina Tomažić

Prikriveno oglašavanje kao zakonski i etički nedopustiva prezentacija informacija

2010.

79.

Andrija Nenadić

Simulacijski model obrazovanja na daljinu za pomorce

2010.

80.

Ivica Voloder

Strategija razvoja geoweb-a s informacijskog, tehnološkog, kulturološkog i poslovnog stanovišta

2010.

81.

Mladen Tušek

Očuvanje arhivskih podataka na optičkim medijima

2010.

82.

Arian Rajh

Teorijski model digitalnog arhivskog sustava u domeni regulacije tržišta lijekova

2010.

83.

Lejla Kodrić

Model digitalnih informacijskih usluga u baštinskim ustanovama

2010.

84.

Franjo Pehar

Komunikacijska uloga hrvatskih časopisa u polju informacijskih znanosti: bibliometrijska analiza Vjesnika bibliotekara Hrvatske i Informatologije

2010.

85.

Silvija Babić

Arhivi i arhivsko gradivo znanstvenih institucija

2010.

86.

Josip Ostojić

Usporedba i integracija modela informacijskoga sustava prodaje neživotnih osiguranja

2010.

87.

Alen Jakupović

Model odnosa poslovne djelatnosti, poslovne organizacije i poslovne aplikativne programske podrške

2010.

88.

Đilda Pečarić

Razvoj informacijskih znanosti u Hrvatskoj: bibliometrijska analiza doktorskih disertacija iz informacijskih znanosti 1978.-2007.

2010.

89.

Boris Badurina

Model prihvaćanja novih tehnologija za učenje na daljinu na hrvatskim sveučilištima

2010.

90.

Jadran Perinić

Javno mnijenje kao subjektivna značajka krizne situacije: utjecaj medija i službi za odnose s javnošću na javno mnijenje

2010.

91.

Marko Tomašević

Modeliranje informacije u funkciji optimaliziranja učinkovitosti procesa obrazovanja

2010.

92.

Irides Zović

Model razvoja narodnih knjižnica u kulturnom turizmu istarske županije

2011.

93.

Ivan Mijić

Kauzalnost razvoja informacijskog društva u Hrvatskoj

2011.

94.

Petar Jandrić

Kritička analiza e-obrazovanja

2011.

95.

Marina Mihalić

Vrednovanje digitalnih informacijskih usluga i izvora u knjižnicama

2011.

96.

Tomislav Tepeš

Sustavi za organizaciju i upravljanje informacijama u zrakoplovnoj kompaniji

2011.

97.

Dražen Kušem

Arhivi vjerskih zajednica u sjevernoj Hrvatskoj: razvoj, tipologija, sadržajni značaj

2011.

98.

Vesna Kalajžić

Zadarske novine i kulturni život Zadra od 1990. do 2000. godine

2011.

99.

Tinka Katić

Model organizacije infromacija o europskoj tiskanoj baštini (1455.-1850.) u hrvatskim knjižničnim zbirkama

2011.

100.

Gordan Akrap

Informacijske strategije i operacije u oblikovanju javnog znanja

2011.

101.

Meri Maretić

Uloga medija u izbornom procesu: utjecaj medija i odnosa s javnošću u prvim neposrednim izborima čelnika lokalne samouprave

2011.

102.

Anita Jelić

Utjecaj vizualnog koda na percepciju dizajnirane poruke na primjeru plakata kao komunikacijskog medija

2011.

103.

Jadranka Stojanovski

Analiza sadržaja web stranica visokoškolskih knjižnica s pokazateljima razvoja digitalne knjižnice

2011.

104.

Darko Babić

Koncept upravljanja baštinom unutar teorijskog okvira informacijskih i komunikacijskih znanosti: baštinska pismenost

2011.

105.

Verena Vidrih Perko

Muzeologija in arheologija za javnost: muzej Krasa

2011.

106.

Goran Đambić

Optimizacija baze podataka u višekorisničkom okruženju

2011.

107.

Ljiljana Zekanović-Korona

Model evaluacije sustava za e-učenje

2011.

108.

Krunoslav Peter

Prilagodljivost mrežnih servisa u informacijskom društvu Europe

2011.

109.

Predrag Oreški

Utjecaj slobodnog softvera otvorenog izvornoga koda na izvođenje nastave informatike u osnovnom obrazovanju u Republici Hrvatskoj

2011.

110.

Vjera Lopina

Računalna obrada jezika i stila u pjesništvu A. B. Šimića

2012.

111.

Bruno Dobrić

Nakladništvo, tiskarstvo i novinarstvo na njemačkome jeziku u Puli od druge polovine 19. stoljeća do 1918. godine

2012.

112.

Marica Šapro-Ficović

Djelovanje knjižnica pod opsadom u ratu. Studija slučaja: Hrvatska 1991./1995. godine

2012.

113.

Mira Miletić Drder

Kartografske zbirke u Hrvatskoj: model virtualnog povezivanja

2012.

114.

Sofija Klarin Zadravec

Koncept funkcijonalne granularnosti u organizaciji informacija digitalne knjižnice

2012.

115.

Samanta Matejčić Čotar

Program cjeloživotnog učenja za korisnike narodnih knjižnica u Hrvatskoj

2012.

116.

Mario Hibert

Kritičko bibliotekarstvo: moguća paradigma informacijskog društva

2012.

117.

Dijana Machala

Knjižničarske kompetencije u Hrvatskoj u kontekstu cjeloživotnog učenja

2012.

118.

Vesna Špac

Znanstveno komuniciranje hrvatske šumarske zajednice 1995.-2004.

2012.

119.

Maja Šojat Bikić

Modeliranje digitalnih zbirki i digitalnih proizvoda: sadržajno-korisnički aspekt komuniciranja kulturne baštine u digitalnom obliku

2012.

120.

Vladimir Špišić

Nenadzirana klasifikacija dokumenata prema jeziku

2012.

121.

Tatjana Mihalić

Model izgradnje digitalne glazbene zbirke

2012.

122.

Lobel Machala

Nacionalne bibliografije na mreži: model Hrvatske nacionalne bibliografije knjiga

2012.

123.

Goran Pavelin

Promjena uloge arhiva u komunikaciji s korisnicima na primjeru Državnog arhiva Zadar

2012.

124.

Milka Tica

Model komunikacije izložbom u knjižnici i njeno dokumentiranje

2012.

125.

Dragica Krstić

Razvoj modela zaštite knjižnične građe u Nacionalnoj i sveučilištnoj knjižnici u Zagrebu

2012.

126.

Grozdana Sirotić

Razvoj bioloških znanosti u Hrvatskoj praćen kroz časopis “Periodicum biologorum”

2012.

127.

Helena Markulin

Uloga medicinskog knjižničara u postupku pronalaženja znanstveno utemeljenih dokaza potrebnih u medicinskoj praksi

2012.

128.

Tamara Krajna

Znanstvena komunikacija u području tehničkih znanosti na primjeru Sveučilišta u Zagrebu

2012.

129.

Rajka Bućin

Klasifikacijski sustavi u spisovodstvu uprave u Hrvatskoj: povijesni razvoj i suvremene tendencije

2012.

130.

Vida Pavliček

Arhivsko gradivo terezijanske urbarijalne regulacije Varaždinske županije

2012.

131.

Anja Habus-Korbar

Usporedna analiza nekih metoda za otkrivanje znanja iz podataka na skupu kvantitativnih i kvalitativnih varijabli

2012.

132.

Nataša Jermen

Analiza znanstvenih aktivnosti na području prirodnih znanosti u Hrvatskoj u razdoblju od 1991. do 2005. godine

2012.

133.

Ksenija Švfenda-Radeljak

Obrazovanje i status knjižničara u Hrvatskoj do uvođenja studija bibliotekarstva

2012.

134.

Karmen Delač Petković

Razvoj knjižnica Gorskoga Kotara

2012.

135.

Sanja Čandrlić

Model sustava za timski razvoj i održavanje softvera

2012.

136.

Marija Boban

Sigurnost i zaštita osobnih podataka: pravni i kulturološki aspekti

2012.

137.

Bernard Miočić

Čimbenici odabira modela odnosa s javnošću na internetu

2012.

138.

Gabrijela Gavran

Hrvatske novinske dokumentacije od 1990. do 2010. godine

2012.

139.

Danko Šaurek

Mramorna skulptura i altaristika 17. i 18. stoljeća na području Rijeke i Hrvatskoga primorja

2012.

140.

Ivanka Kuić

Recepcija knjige u Splitu za vrijeme Druge austrijske uprave (1814.-1918.)

2012.

141.

Tena Čačić

Stranice društvenih mreža i kultura net-generacije

2012.

142.

Sanja Pavlaković

Primjena Hayesova modela knjižničnoga planiranja u narodnoj knjižnici

2012.

143.

Zvjezdana Antoš

Uloga europskih etnografskih muzeja u suvremenim procesima globalizacije

2012.

144.

Tvrtko Ujević

Model specijalne knjižnice u procesu upravljanja znanjem

2012.

145.

Vedran Juričić

Detekcija plagijata u višejezičnom okruženju

2012.

146.

Siniša Pavlović

Sustav za razvoj aplikacija usmjerenih na baze podataka

2012.

147.

Željko Širanović

Model oblikovanja multimedijskih obrazovnih web sadržaja

2012.

148.

Leo Mršić

Prijedlog izgradnje modela za podršku odlučivanju u trgovini korištenjem metode transformacije vremenske serije (REFII) i Bayesove logike

2012.

149.

Ivan Pogarčić

Metodološki aspekti migracije informacijskih sustava

2012.

150.

Dubravka Mandušić

Model vrednovanja sustava za elektroničko učenje

2012.

151.

Vinko Morović

Razvoj informacijsko-analitičkoga modela suvremene turističke ponude grada

2012.

152.

Katarina Šiber Makar

Informacijsko-analitički modeli upravljanja znanjem u suvremenim gospodarskim tvrtkama i konkurentska prednost

2012.

153.

Željko Agić

Pristupi ovisnosnom parsanju hrvatskih tekstova

2012.

154.

Tina Pleško

Skulptura kao muzejski predmet i njezini mogući oblici komuniciranja u odnosu na muzejsku publiku

2012.

155.

Marina Vinaj

Knjižna zbirka Prandau-Normann kao muzeološki fenomen

2012.

156.

Mikica Maštrović

Korisnički aspekti uporabe kontroliranog rječnika i važnost njegove sindetičke strukture

2012.

157. Marija Valčić Komunikacijske strategije u upravljanju umjetničkim proizvodima 2012.
158. Alen Šimec Mogućnosti upotrebe RSS tehnologije u oglašavanju 2013.
159. Angelina Gašpar Računalno potpomognuta provjera terminološke dosljednosti prijevoda hrvatskoga zakonodavstva na engleski jezik 2013.
160. Jasna Požgan Arhivistički prikaz sustava upravnih institucija u gradu Čakovcu od 1945. do 1974. godine 2013.
161. Marija Erl Šafar Razvoj pokretnih knjižnica u Republici Hrvatskoj 2013.
162. Marijana Ražnjević Zdrilić Demokratizacija zadarskog novinskog prostora 1989. i 1990. godine na primjeru Fokusa i Narodnog lista 2013.
163. Stela Prislan Fujs Stvaranje imidža Republike Hrvatske putem poštanskih maraka 2013. 
164. Ivana Čerkez Britvić Stvaranje imidža Hrvatskog sabora putem medija i odnosa s javnošću 2011. 2013.
165. Lea Škorić Tezaurus MeSH kao okvir za analizu predmetnih odrednica u sadržajnoj obradi hrvatske medicinske literature 2013.
166. Vlatka Lemić Informacijski sustav u arhivima : povijesni razvoj i perspektive 2013.
167. Dunja Majstorović Etičnost naslovnica nacionalnih dnevnika : analiza sadržaja Jutarnjeg lista i Večernjeg lista 2013.
168. Željka Bagarić Model suradnje narodnih knjižnica i zatvorskog sustava u Republici Hrvatskoj 2013.
169. Zdravko Palavra Virtualna kultura i lokalni identitet - novi mediji u komuniciranju tradicionalnih poruka 2013.
170. Josipa Caktaš Komunikacijski procesi između medija i škola na primjeru grada Splita 2013.
171. Danijela Unić Model multimedijskoga opismenjavanja u osnovnim školama u Republici Hrvatskoj 2013.
172. Marija Brkić Podešavanje parametara i statističko strojno prevođenje za hrvatsko-engleski jezični par 2013.
173. Sanja Kišiček Multimedijski instrukcijski dizajn : multimodalni pristup računalnom opismenjavaju u virtualnom okruženju 2013.
174. Lejla Hajdarpašić Oblici nacionalne bibliografske kontrole u digitalnom okruženju 2014.
175. Mandi Orlić Eksperimentalna i multivarijatna analiza u istraživanju materijalne kulturne baštine  2014. 
176. Jasna Milički Model informacijskoga opismenjavanja u osnovnoškolskim knjižnicama 2014.
177. Krešimir Zauder Razvoj scientometrije praćen kroz časopis Scientometrics od početka izlaženja 1978. do 2010. godine 2014.
178. Gordana Lešin Implementacija informacijske i komunikacijske tehnologije u ustanove ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj 2014.
179. Martina Fabris Model izgradnje repouitorija u znanstvenim ustanovama u Hrvatskoj 2014.
180. Tatijana Petrić Primjena modela bibliografske organizacije na hrvatski korpus meomeđene građe 2014.
181. Tamara Horvat Službeni informacijski izvori u kontekstu e-demokracije 2014.
182. Matija Varga Unaprjeđenje upravljanja informacijskim sustavima u javnom sektoru 2014.
183. Željka Tapalović Eksternalizacija znanja i obavještajna paradigma 2014.
184. Željka Radovinović Zaštita zvučnih zapisa hrvatske glazbene baštine postupkom digitalizacije 2014.
185. Ljiljana Miletić Istraživanje i vrednovanje učinkovitosti e-učenja na primjeru linearnoga programiranja 2014.
186. Vilko Klasan Učinci strategija informacijskoga ratovanja na donošenje odluka i oblikovanje javnoga znanja 2014.
187. Marin Kaluža Metoda za procjenu složenosti poslovnog informacijskog sustava 2014.
188. Aleksandar Skendžić Model vrednovanja sigurnosti lokalnih bežičnih mreža u obrazovnim ustanovama 2014.
189. Helena Stublić Interpretacijske strategije stalnih postava umjetničkih muzeja 2014.
190. Željka Miklošević Muzej kao multimodalan komunikacijski sustav 2014.
191. Petra Bago Model višerazinske prezentacije tekstova starijih hrvatskih rječnika 2014.
192. Tomislav Ivanjko Pristup analizi i primjeni korisničkog označivanja u predmetnom opisu baštinske građe 2015.
193. Vlatko Dolančić Središnja biskupijska uprava u Đakovu 2015.
194. Ivan Dunđer Sustav za statističko strojno prevođenje i računalna adaptacija domene 2015.