Raspored predavanja

Na sjednici Odsjeka održanoj 10.1.2019. usvojen je dokument Upute i pravila za prijavu, pisanje i obranu rada na redovitom studiju.
Dokument je dostupan ovdje.

Ostali dokumenti važni za cijeli postupak prijave, pisanja i obrane:

Digitalni repozitoriji

Ime nastavnika: dr.sc. Radovan Vrana, red. prof.

Satnica: 2 sata predavanja + 1 sat seminara


Bodovi: 3 ECTS

Cilj: Upoznati studente s glavnim elementima uspostavljanja i upravljanja digitalnim repozitorijima.

Sadržaj/planirane teme:

Znanstveno komuniciranje i njegov razvoj;  Znanstveno objavljivanje; E-znanost / umrežena znanosti; E-infrastruktura za podršku e-znanosti;  Digitalni repozitoriji – temeljni pojmovi; Oblikovanje zbirki u digitalnim repozitorijima; Selekcija sadržaja za pohranu u digitalnim repozitorijima; Digitalizacija sadržaja za pohranu u digitalnim repozitorijima; Metapodaci u digitalnim repozitorijima; Formati sadržaja u digitalnim repozitorijima; Dugoročno očuvanje sadržaja digitalnih repozitorija; Skrb o podacima znanstvenih istraživanja; Upravljanje digitalnim repozitorijima; Primjeri dobre prakse

Ispit: Pismeni ispit 50% (Ispit je moguće položiti putem 2 kolokvija tijekom semestra ili pismenim ispitom na kraju semestra.) + Seminarski rad 50% (U konačnu ocjenu ulazi i ocjena seminarskog rada.)

Literatura kolegija:

 • Bergman, Sherrie S. The Scholarly Communication Movement : Highlights and Recent Developments. // Collection building. 25, 4(2006), 108-128.
 • Borgman, Christine L. Od Gutenbergova izuma do globalnog informacijskog povezivanja : pristup informaciji u umreženom svijetu. Lokve : Naklada Benja ; Zadar : Gradska knjižnica Zadar, 2002, str. 1-26 i 69-98.
 • Borgman, Christine L. Scholarship in the Digital Age: Information, Infrastructure, and the Internet. Cambridge; London : The MIT Press, 2007.
 • Cox, John. Evolution or revolution in scholarly publishing: challenges to the publisher. // International Yearbook of Library and Information Management 2004-2005: Scholarly Publishing in an Electronic Era . uredili G. E. Gorman, Fytton , Rowland, London : Facet Publishing, 2005. str. 55-74.
 • Hey, Tony; Hey, Jessie. E-Science and its implications for the library community. // Library Hi Tech. 24, 4(2006), 515-528.
 • Crow, Raym. The Case for Institutional Repositories: A SPARC Position Paper. Washington, DC: The Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition, 2002. http://www.arl.org/sparc/bm~doc/ir_final_release_102.pdf

Dopunska literatura:

 • Vrana, Radovan. Supporting E-Science: The Role of Digital Repositories in Scientific Communication // Proceedings of the 21st Central European Conference on Information and Intelligent Systems / Aurer, Boris ; Bača, Miroslav ; Shatten, Markus (ur.). Varaždin : Faculty of Organization and Informatics, 2010. 229-236
 • Vrana, Radovan. Towards E-science: Scientific Communication on the Verge of Paradigm Change // Proceedings of the ITI 2010 32nd International Conference on Information Technology Interfaces / Vesna Luzar-Stiffler ; Iva Jarec ; Zoran Bekic (ur.). Zagreb : University Computing Centre, University of Zagreb, 2010. 403-408
 • Paul, Shampa. Institutional Repositories: Benefits and incentives. // The International Information & Library Review. 44, 4(2012), 194–201.
 • Vrana, Radovan. Supporting e-science: scientific research data curation. // The Future of Information Sciences INFuture 2011.  Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, 2011, str. 407-416.

Naziv kolegija: Uvod u formalne jezike i automate

Nastavnik: prof. dr. sc. Zdravko Dovedan Han

ECTS-bodovi: 6

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar (5.)

Status: obavezan za studente jednopredmetnog preddiplomskog studija Informacijskih znanosti, izborni za ostale studije

Oblik nastave: 1 sat predavanja - 2 sata seminara - 1 sat vježbi

UvjetiAlgoritmi i strukture podataka

Ispit: pismeni i usmeni

 

Sadržaj

Uvod u teoriju formalnih jezika: znakovi i nizovi znakova, definicija formalnog jezika, operacije nad jezicima, simboli i nizovi simbola, klasifikacija jezika, definiranje jezika. Regularni skupovi i izrazi. Gramatike: definicija gramatike, gramatika kao generator jezika, rečenična forma, niz izvođenja, klasifikacija gramatika, prikaz gramatika, transformiranje gramatika. Automati: automati i jezici, konačni automat, deterministički i nedeterministički automat, konačni generatori, konačni generatori i regularni izrazi. Linearni jezici: linearne gramatike, izvođenje gramatika linearnih jezika, izvođenje linearnih gramatika iz regularnih izraza, konačni automati i linearne gramatike. Beskontekstni jezici: svojstvo beskontekstnih jezika, beskontekstne gramatike, transformiranje beskontekstnih gramatika, stogovni automati, ekvivalentnost stogovnih automata i beskontekstnih gramatika,  stogovni automat s praznim stogom, izvođenje beskontekstnih gramatika. Kontekstni jezici: indeksirane gramatike, kontekstne gramatike, graf izvođenja, dvostruko-stogovni automat, ekvivalentnost dvostruko-stogovnih automata i kontekstnih gramatika, dvostruko-stogovni automat s jednim stanjem, izvođenje gramatika kontekstnih jezika. Jezici bez ograničenja: gramatike bez ograničenja, Turingov stroj, Turingov generator, izvođenje gramatika bez ograničenja. Jezici sa svojstvima: sintaksa i semantika, atributne gramatike, generator jezika sa svojstvima.

 

Sadržaj vježbi

Vježbe slijede predavanja. Sva teorijska razmatranja i definicije upotpunjavaju se odgovarajućim primjerima. Svi se algoritmi implementiraju u jeziku Python.

 

Sadržaj seminara

Rješavanje individualnog projektnog zadatka izradom praktičnog programskog rješenja u jeziku Python. Student predstavlja svoj rad u pisanom obliku i brani ga usmeno pred predmetnim nastavnikom.

 

Opće i specifične kompetencije

Student će dobiti temeljna znanja iz discipline formalnih jezika, posebno regularnih izraza, gramatika i automata, neophodna za primjenu u identifikaciji tipa jezika i definiranju njegove specifikacije (sintakse) izborom odgovarajućeg formalizma.

 

Ishodi učenja

Nakon uspješno savladanog predmeta, student će moći:

1) Definirati pojam jezika.
2) Definirati regularni izraz danog regularnog jezika.
3) Modelirati gramatiku jezika bilo kojeg tipa.
4) Modelirati generator jezika bilo kojeg tipa.
5) Primijeniti stečena znanja u drugim predmetima studija.

 

Način održavanja nastave

 • Predavanja: kombinirano, klasično (ploča) i prikazom primjera izvedbom na PCu i projiciranjem uz istodobno pisanje primjera programa od strane studenata na svojim računalima.
 • Vježbe: rješavanje postavljenih zadataka i pisanje programa na računalu.
 • Seminar: rješavanje zadanog projektnog (seminarskog) rada uz konzultiranje s predmetnim nastavnikom.

 

Obveze studenata i uvjeti

Obvezno pohađanje nastave (predavanja i vježbi).

 

Način provjere znanja

Praćenje rada i aktivnosti studenata tijekom semestra:

 • pohađanje predavanja – 10 bodova,
 • posebna isticanja na vježbama – do 10 bodova.

Seminarski rad:

 • Obrana seminarskog rada – 80 bodova

Skala ocjena: 
dovoljno (2) 50% - 59%
dobro (3) 60% - 69%
vrlo dobro (4) 70% - 79%
izvrsno (5) 80% - 100%

 

Obavezna literatura

 1. Dovedan Han, Z.: FORMALNI JEZICI I PREVODIOCI  • regularni izrazi, gramatike, automati, Element,  Zagreb, 2012.

 

Preporučena literatura

 1. Aho, V. A.; Ullman, D. J.: The Theory of Parsing, Translation, and Compiling, vol. I: Parsing,
  Prentice-Hall, 1972.

 2. Denning, J. P.; Dennis, B. J.; Qualitz, E. J.: Machines, Languages, and Computation, Prentice-Hall, 1978.
 3. Dovedan, Z.: FORMALNI JEZICI • sintaksna analiza, Zagreb, ZIS, 2003.
 4. Dovedan Han, Z.: Pascal s tehnikama programiranja (1), VVG, Velika Gorica, 2011.
 5. Hopcroft, E. J.; Ullman, D. J.: Introduction to Automata Theory, Languages, and Computation,
  Addison-Wesley, 1979.

Informacije o uvjetima upisa možete pronaći na adresama:

Preddiplomski studij informacijskih znanosti - DVOPREDMETNI

Opisi kolegija


1. semestar
       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Stančić Osnove informacijske tehnologije  
       
  Lasić-Lazić Uvod u informacijske znanosti  
       
  P. Barbarić
(Centar za strane jezike)
Engleski za informacijske stručnjake  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Mateljan Matematika  
  Mateljan Logika za informatičare  
  Banek Zorica Medijska kultura  
       

2. semestar
       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Zlodi Baštinske institucije  
  Živković Osnove bibliotekarstva  
  Ćosić Uvod u arhivsku teoriju i praksu  
 

Banek-Zorica

Mikelić Preradović

Organizacija znanja  
       
  Vrana Osnove komunikacijske tehnologije  
  Mikelić Preradović Uvod u obradu prirodnog jezika  
       
  P. Barbarić
(Centar za strane jezike)
Engleski za informacijske stručnjake  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Juričić Algoritmi i strukture podataka  
  Juričić Računalne mreže  
       

3. semestar
       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Juričić Baze podataka  
       
  Bago Obrada teksta i jezika  
  Stančić Spisovodstvo  
  Barbarić Bibliografska organizacija I.  
  Vujić Uvod u muzeologiju  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Lazić Uvod u računalnu sintezu govora  
  Hebrang Grgić Povijest knjige i knjižnica  
  Ćosić Povijest arhiva  
  Banek Zorica
Špiranec
Osnove informacijske pismenosti  
  Banek Zorica
Špiranec
Digitalne obrazovne knjižnice  
  Dovedan Han Objektno i vizualno programiranje  
       

4. semestar
       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Banek Zorica Klasifikacijski sustavi  
  Ćosić Sređivanje i opis arhivskog gradiva  
  Lauc Multimedijski prikaz znanja  
  Zlodi Opća teorija baštine  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Tepeš Vjerojatnost i statistika  
  Dovedan Han Objektno i vizualno programiranje  
  Seljan
Stančić
Mikelić Preradović
Osnove digitalne obrade teksta i slike  
  Dovedan Han Napredno programiranje web aplikacija  
  Dovedan Han Osnove web dizajna  
       

5. semestar
       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Živković Informacijski izvori i služba  
  Vujić Osnove upravljanja muzejskim zbirkama  
  Mikelić Preradović Jezični inženjering  
  Ćosić Vrednovanje arhivskog gradiva  
  Dovedan Han Uvod u formalne jezike i automate  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Zlodi Dokumentacija u muzejima I.  
  Seljan Strojno prevođenje  
  Bago Jezične baze podataka  
  Stančić Zaštita podataka  
  Dovedan Han Seminar iz C++  
  Vrana Digitalne zbirke  
  Lauc Pretraživanje obavijesti i obrada prirodnog jezika  
  Banek Zorica
Špiranec
Osnove informacijske pismenosti  
  Banek Zorica
Špiranec
Digitalne obrazovne knjižnice  
 

Lasić-Lazić

Mikelić Preradović

Lauc

Teorija informacijske znanosti  
       

6. semestar
       
  Nositelj Naziv kolegija  
       
  Lasić-Lazić Osnove upravljanja informacijskim institucijama  
       
  Barbarić Zaštita knjižničnog i arhivskog gradiva  
  Vujić Osnove zaštite muzejskih zbirki  
       
    IZBORNI KOLEGIJI  
  Živković Digitalna knjižnica I  
  Mateljan Kriptologija  
  Dovedan Han Objektno-orijentirana analiza i razvoj aplikacija