Naziv kolegija: Sustavi za organizaciju znanja
Nastavnici: prof. dr. Jadranka Lasić Lazić, Tomislav Ivanjko
ECTS-bodovi: 3
Jezik: hrvatski
Trajanje: 1 semestar (8. semestar)
Status: izborni za sve studije na Odsjeku i FF-u
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat seminara (1+0+1)
Uvjeti za upis kolegija: nema
Načini ocjenjivanja: Seminar 40%
Pismeni ispit 40%
Usmeni ispit 20%

Cilj kolegija
Pružiti studentima temeljna znanja iz područja organizacije znanja. Definirati svrhu, načela i porijeklo sustava za organizaciju znanja. Definirati intelektualnu, povijesnu i filozofsku osnovu organizacije znanja. Pokriti osnovne tipove sustava za organizaciju znanja: popisi pojmova, klasifikacije i kategorizacije, relacijski popisi. Pružiti pregled i razvoj osnovnih sustava za organizaciju znanja: tezaurusi, klasifikacije, ontologije, Semantički web, društveno označivanje.

Ishodi učenja predmeta
Nakon odslušanih predavanja i rada u seminaru studenti će razumjeti osnovne pojmove teorije organizacije znanja, znati definirati porijeklo i filozofsku osnovu sustava za organizaciju znanja te usvojiti osnovne tipove sustava za organizaciju znanja, znati ih razlikovati i primijeniti u informacijskom okruženju.

Sadržaj kolegija
1. Polazišta i problemi sustava za organizaciju znanja
2. Intelektualna osnova organizacije znanja
3. Povijesna i filozofska osnova organizacije znanja
3. Osnovni pojmovi organizacije znanja
4. Prirodni i kontrolirani jezik u organizaciji znanja
5. Dokumentacijski jezici
5. Tezaurusi kao sustav organizacije znanja6. Klasifikacije kao sustav organizacije znanja
7. Bibliotečno-bibliografske klasifikacije
8. Sustavi za organizaciju znanja baštinskom okruženju
9. Sustavi za organizaciju znanja u obrazovnom okruženju
10. Sustavi za organizaciju znanja u elektroničkom okruženju
11. Sustavi za organizaciju znanja u poslovnom okruženju (Intranet)
12. Ontologije kao podloga sustava za organizaciju znanja
13. Semantički Web
14. SKOS (Simple Knowledge Organization System)
15. Društveno označivanje i folksonomije kao metoda organizacije znanja

Literatura
Osnovna
1. Rowley, J and Hartley, R. Organizing knowledge : an introduction to managing access to information. Aldershot, England ; Burlington, VT : Ashgate, 2008.
2. Odabrana poglavlja iz organizacije znanja / urednica Jadranka Lasić-Lazić.Zagreb : Zavod za informacijske studije, 2004
Dopunska
1. Popper, K. R. Objective knowledge. Oxford : Oxford University Press, 1979.
2. Svenonious. E. Intelektualne osnove organizacije informacija / prevela Mirna Willer. Lokve : Benja, 2005
3. Špiranec, Sonja; Ivanjko, Tomislav. Predmetni jezici s korisničkim jamstvom: što možemo naučiti od folksonomija? // 15. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture : zbornik radova / Hassenay, Damir. ; Krtalić, Maja (ur.). Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2012.