Nositelj: ime nastavnika naknadno


Izvoditelji: ime nastavnika naknadno


ECTS-bodovi: 3


Status: Izborni predmet u 9. semestru


Oblik: 1 sat predavanja i 1 sat seminara


Uvjeti za upis: Nema


Provjera znanja: Pismeni rad na odabranu i s nastavnikom dogovorenu temu; javno izlaganje na seminaru

Cilj: osposobiti studenta da razumije odnos između zakonskih propisa kojima se uređuje društvo i djelovanja knjižnica i drugih informacijskih ustanova i pružiti uvid u međunarodne dokumente koji utječu na nacionalne zakonske propise. Student će nakon odslušanog predmeta moći prepoznati etičke dileme u informacijskom području, imat će osjećaj odgovornosti za posljedice uvjetovane određenim postupcima i ponašanjem u informacijskoj i knjižničarskoj struci, steći će osnovno znanje o etičkim pojmovima i teorijama i njihovoj relevantnosti za svakodnevni posao u knjižnici/informacijskoj ustanovi i moći će razmišljati etički i kritički o poslu koji radi.

Sadržaj: Europske smjernice za knjižnično zakonodavstvo i politiku. Međunarodni dokumenti o knjižnicama (IFLA, Vijeće Europe, EBLIDA). Domaći zakonski propisi relevantni za knjižnice. Autorsko i srodna prava, zaštita osobnih podataka, zaštita tajnosti podataka, pravo na pristup informacijama, čuvanje i zaštita kulturne baštine. Profesionalna etika i etički kodeksi. Profesionalna odgovornost.

Predavanje: Pregled literature, objašnjenje načina rada i provjere naučenoga.

Odnos međunarodnih dokumenata o knjižnicama i nacionalnog

zakonodavstva. Uređenje knjižničarstva kao područja.

Seminar: Društvena sredina, organizacije, ustanove i zavodi od važnosti za

knjižničarstvo i knjižnice. Pregled ustanova na webu.

 

Predavanje: Međunarodni dokumenti o knjižnicama.

Seminar: Razgovor o odabranom dokumentu. Dogovor o studentskim

izlaganjima.

 

Predavanje: Informacijska etika, nastanak naziva, razlozi nastanka i cilj

infoetike; profesionalna etika i vrijednosti; vrijednosti knjižničarske

profesije. Slobodan pristup informacijama kao osnovna vrijednost.

Jednakost u pristupu.

Seminar: Razgovor o temi

 

Predavanje: Autorsko pravo, temeljni pojmovi i nazivlje. Načini ostvarivanja

prava.

Seminar: Studentsko izlaganje; razgovor o temi.

 

Predavanje: Autorsko pravo i knjižnice.

Seminar: Studentsko izlaganje; razgovor o primjeni autorskog prava u

knjižnicama.

 

Predavanje: Zaštita intelektualnog vlasništva kao etičko pitanje. Plagiranje i

plagijat.

Seminar: Studentsko izlaganje; razgovor o temi

 

Predavanje: Pravo na pristup informacijama i tajnost podataka.

Seminar: Studentsko izlaganje; razgovor o pravu na pristup informacijama i

tajnosti podataka u knjižnicama.

 

Predavanje: Zaštita osobnih podataka

Seminar: Studentsko izlaganje; razgovor o zaštiti osobnih podataka u

knjižnicama.

Predavanje: Zaštita osobnih podataka i privatnosti. Informacijska privatnost.

Povjerljivost podataka i profesionalna tajna.

Seminar: Studentsko izlaganje; razgovor o temi.

 
Predavanje: Zakonski propisi o knjižnoj baštini

Seminar: Studentsko izlaganje; razgovor o knjižnoj baštini u knjižnicama.

 
Predavanje: Etika prikupljanja baštine. Uništavanje kulturnih dobara i

posljedice. Plavi križ.

Seminar: Studentsko izlaganje; razgovor o temi

 

Predavanje: Odnos prema kolegama i profesiji. Osobna odgovornost knjižničara,

odgovornost prema građi i korisnicima. Društvena odgovornost.

Seminar: Studentsko izlaganje; razgovor o temi.

 

Predavanje: Dokumenti IFLA-e, CILIP-a i ALA-e o profesionalnoj etici.

Seminar: Razgovor o dokumentima.

 

Predavanje: Usporedba kodeksa knjižničara, arhivista i muzealaca. Sličnosti i

razlike.

Seminar: Razgovor o temi.

 Literatura

 

Obvezna:

 

    Etički kodeks arhivista. Zagreb : Hrvatski državni arhiv, 1997.
    Etički kodeks Hrvatskoga knjižničarskog društva. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 45, 3/4(2002), str. 322 ili http://www.hkdrustvo.hr/eticki_kodeks/
    Horvat, A. Javno i tajno u knjižničarskoj struci. // 5. seminar Arhivi, knjižnice, muzeji. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002. Str. 8-15.
    Horvat, A.; Živković, D. Knjižnice i autorsko pravo. Str. 11-24; 62-69; 73-77.
    The IFLA licensing principles. // Na: http://www.ifla.org/V/ebpb/copy.htm.
    The IFLA position on copyright in the digital environment : (2000). Na: http://www.ifla.org/III/clm/p1/pos-dig.htm
    Statut & Kodeks profesionalne etike. Zagreb : Nacionalni komitet ICOM-a, 1991.

 

Izborna:

 

    Gorman, M. Poglavlja: Intellectual freedom i Privacy. // Gorman, M. Our enduring values. Chicago ; London : American Library Association, 2000. Str. 88-101; 144-157.
    Guidelines on library legislation and policy in Europe. // Library legislation in Europe : discussion papers and country reports / edited by Christiane Bohrer. Bad Honnef : Bock+Herchen, 2000. Str. 27-34. Ili na: http://culture.coe.fr/books/eng/ecubook/20r.3.htm
    Jones, B. Libraries, access, and intellectual freedom : developing policies for public and academic libraries. Chicago : ALA, 1999.
    Slobodan pristup informacijama. Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43,

3(2000). (Članci po izboru.)