Naziv kolegija: Baština i razvoj

Ime nastavnika: dr.sc. Darko Babić

Broj ECTS bodova: 6

Jezik: hrvatski
Status kolegija: obvezatni - izborni
Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sat seminara tjedno (2+2+0)

Uvjeti za upis kolegija: nema uvjeta

Cilj kolegija: Spoznati i razumjeti odnose unutar suvremenog društva te ulogu baštine u istom; spoznati izvore, ulogu, i mogućnosti upotrebe baštine, te postojeće i moguće načine njene praktične primjene u funkcioniranju društva i razvojnoj strategiji

 

Sadržaj kolegija: (po tjednima)
1. Uvodno predavanje
2. Koncept baštine u suvremenom svijetu
3. Ideja održivog razvoja
4. Reprezentacija i identitet 
5. Kolektivno pamćenje
6. Društvena etika baštine
7. Društveno odgovorno upravljanje baštinom
8. Kritika muzejske prakse
9. Muzeji u 21. stoljeću
10. Eko-muzeji i muzeji društva
11. Održivi razvoj i baština
12. Kulturne industrije, industrija baštine, kreativne industrije
13. Primjeri dobre prakse I
14. Primjeri dobre prakse II

15. Zaključno predavanje

 

Obvezna literatura:

  1. Zbirka odabranih tekstova (dostupni na Omegi)
  2. Davis, Peter. Ecomuseums - sense of place. London; New York : Leicester University Press, 1999. (ili 2nd Edition, 2011.)
  3. Sørensen, M.L.S. & Carman, J. (ur.). Heritage Studies: Methods and Approaches. London : Routledge, 2009.
  4. Harrison, Rodney. Heritage: Critical Approaches. Abingdon and New York : Routledge, 2013.

 

Preporučena:

  1. Barnes, Julian. Engleska, Engleska. Zagreb. Celeber. 2000.

 

Način polaganja ispita: pismeni

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.