Naziv kolegija: Terminološki seminar

ECTS-bodovi: 3

Jezik: hrvatski (engleski)

Trajanje: 1 semestar (8. semestar)

Status: izborni za sve studije na Odsjeku i FF-u

Oblik nastave: predavanja/seminar (1+1)

Uvjeti: Upisan kolegij Terminologija i terminografija

Ispit: seminarski rad

 

Sadržaj:

U kolegiju se objedinjuje opća terminološka teorija s terminografskom praksom.

Definira se razlika između općih i specijaliziranih (terminoloških) rječnika. Uspostavlja se distinkcija između lingvističkih i enciklopedijskih podataka specifičnih za različite vrste rječnika i priručnika tj. razlika između leksikografije i terminografije. Objašnjavaju se specifičnosti natuknica u terminološkim rječnicima.

Analiziraju se raznovrsni terminološki priručnici (u klasičnom i elektroničkom obliku), a terminološka se načela primjenjuju na konkretnoj građi. Studenti će za potrebe izrade vlastitoga uzorka terminološkoga glosara, odnosno male terminološke baze podataka, na konkretnim tekstovima/korpusima identificirati potencijalne strukovne nazive i terminografski ih obraditi. U radu će se služiti računalnim programima za ‚ekstrakciju‘ termina i za obradu terminologije i konzultirati postojeće terminološke banke podataka.

 

Cilj – opće i specifične kompetencije:

Studenti će steći izravno iskustvo u terminološkom radu i posjedovati dovoljno teorijskoga znanja da sastave vlastiti terminografski uzorak. Upoznat će se s dostupnim terminološkim resursima i sustavima za obradu terminologije.

 

Praćenje kvalitete i uspješnosti predmeta: Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se

kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

Obvezatna literatura:

  1. Suonuuti, H. (1997) Upute za nazivlje, Zagreb: Državni zavod za normizaciju
  2. Bergenholtz, H. and S. Tarp, ed. (1995). Manual of Specialized Lexicography, John Benjamins Publishing Company, Amsterdam.UP, 1984, 1989, 2001
  3. ISO Recommendation R 1087:1969 Vocabulary of Terminology
  4. (Nazivlje – rječnik (ISO 1087) 1996, Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo
  5. Načela i postupci stvaranja nazivlja (ISO 704), 1996, Državni zavod za normizaciju i mjeriteljstvo

 

Dodatna literatura:

  1. Wright, S. E. and Gerhard Budin (1997) Handbook of Terminology Management. Amsterdam/Philadelphia: John Benjamins Publishing Co., 2 Volumes