Naziv kolegija: Jednojezična leksikografija

ECTS-bodovi: 3

Jezik: hrvatski (engleski)

Trajanje: 1 semestar (8. semestar)

Status: izborni za sve studije na Odsjeku i FF-u

Oblik nastave: 2 sata seminara na tjedan

Uvjeti: Uvod u leksikografiju

Ispit: seminarski rad

 

Sadržaj:

U kolegiju se raspravlja o osobitostima jednojezičnih rječnika, njihovoj makro- i mikrostrukturi i načinu prezentacije različitih podataka s osobitim obzirom na korisnika (dob, opseg rječnika, izbor natuknica, je li rječnik pasivni ili aktivni, opći ili specijalni, namijenjen izvornim ili neizvornim govornicima itd.). Na zadanim se primjerima uvježbava vještina sastavljanja natuknica za različite tipove leksičkih jedinica na osnovi korpusne građe. Pozornost se obraća specifičnostima hrvatskoga jezika u leksikografskom konekstu.

 

Cilj – opće i specifične kompetencije:

Studenti će upoznati specifične stilove leksikografske obrade s obzirom na tip, veličinu, namjenu i orijentaciju rječnika i u određenoj mjeri razviti i vještinu sastavljanja natuknica i formuliranja definicija u jednojezičnom rječniku.

 

Praćenje kvalitete i uspješnosti predmeta: Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

Obvezatna literatura:

1. Atkins, B.T. (1985) Monolingual and bilingual Learners' dictionaries: A comparison, u R. Ilson (ed.). Dictionaries, lexicography and language learning, Pergamon Press

  1. Ooi, Vincent B.Y. (1998). Computer Corpus Lexicography, Edinburgh: Edinburgh University Press.
  2. Sinclair, J. (2003) Reading Concordances - an introduction. Pearson Education
  3. Svensen, B. (1993) Practical Lexicography, Oxford: OUP

 

Dodatna literatura:

  1. Tafra, B. (1995) Jezikoslovna razdvojba, Zagreb: Matica hrvatska