Naziv kolegija: Korpusna leksikografija

Nastavnik: dr. sc. Petra Bago, doc.

ECTS-bodovi: 3

Jezik: hrvatski (engleski)

Trajanje: 1 semestar (1. i 3. semestar diplomskog studija)

Status: izborni za sve smjerove na Odsjeku i FF-u

Oblik nastave: 2S

Ispit: usmeni

 

Sadržaj:

Kolegij objašnjava predmet i načela korpusne leksikografije. Upozorava se na razlike između tradicionalne i korpusno oslonjene leksikografije (služeći se rječnicima izrađenima na osnovi korpusa). Daje se pregled korpusa i njihove uporabe kroz povijest i objašnjavaju suvremene procedure gradnje korpusa za konkretne namjene te prednosti (i nedostatci) leksikografskoga rada sa “živom“ jezičnom građom. Obrađuju se i internetski leksički i leksikografski resursi. Tumače se strategije iskorištavanja korpusa za izradu rječnika i interpretacije podataka što ih korpus omogućuje. Metode korpusne leksikografije ilustriraju se na konkretnim korpusima hrvatskoga i drugih jezika. U sklopu praktičnog rada, studenti će se upoznati s radom alata Sketch Engine (https://www.sketchengine.eu/), alatom za pretraživanje i analizu korpusa.

 

Cilj – opće i specifične kompetencije:

Studenti će analizom i usporedbom postojećih rječnika upoznati prednosti korpusne leksikografije, a u radu na elektronički dostupnim korpusima naučit će koristiti konkordancije i druge izvore za izradu jednojezičnih i dvojezičnih rječničkih natuknica.

 

Obvezatna literatura:

 1. Atkins, B. S., & Rundell, M. (2008) The Oxford guide to practical lexicography. Oxford University Press.
 2. Fontenelle, T. (Ed.). (2008) Practical lexicography: a reader. Oxford University Press.
 3. Sketch Engine User Guide. https://www.sketchengine.eu/guide/
 4. Tadić. M. (2003) Jezične tehnologije i hrvatski jezik. Zagreb: Ex libris
 5. van Sterkenburg, P. (Ed.). (2003). A practical guide to lexicography (Vol. 6). John Benjamins Publishing.

 

Dodatna literatura:

 1. Altenberg, Bengt (ed.) (2002) Lexis in contrast. Corpus-based approaches. Amsterdam
 2. Bratanić, M. (1998) Korpusna lingvistika na kraju 20. stoljeća i implikacije za suvremenu hrvatsku leksikografiju, Filologija, 30-31, Zagreb 1998 , 171-177.
 3. Bratanić, M. (1997) Od intuicije do opservacije i nazad (Višejezična leksikografija i paralelni korpusi, Suvremena lingvistika br. 43-44, Zagreb 1997, str 1-12.
 4. Krishnamurthy, R. (2008). Corpus-driven lexicography. International Journal of Lexicography, 21(3), 231-242.
 5. MacEnery, T.& Wilson, A. (1996) Corpus linguistics. Edinburgh 1996.
 6. Mair, C. (ed.). Corpus linguistics and linguistic theory. Amsterdam 2000.
 7. Pearson, J. (2002) Working with Specialized Language. A practical guide to using corpora. London/New York: Routledge.
 8. Sinclair, J (1991) Corpus, Concordance, Collocation. OUP, Oxford
 9. Sinclair, J.(2004) Trust the Text: Language, Corpus and Discourse. London: Routledge.