Naziv kolegija: Knjiga i čitanje

Nositelj i izvođač: dr. sc. Ana Barbarić, izv. prof.

Status kolegija: izborni

Broj ECTS-bodova: 3

Jezik: hrvatski

Oblik nastave: 1 sat predavanja + 1 sat seminara

Uvjeti za upis kolegija i ulazne kompetencije: posebnih uvjeta nema

 

Sadržaj: 

Postindustrijsko društvo – informacijsko društvo, društvena uloga informacijsko-komunikacijske tehnologije. Usmena komunikacija, pismena komunikacija, online komunikacija. Pojam pismenosti. Čitanje kao društveni fenomen. Pojam čitanja, povijest čitanja i struktura čitatelja. Poticanje pismenosti i stjecanje čitateljskih navika. Pismenost u informacijskom društvu. Funkcionalna nepismenost i informacijska nepismenost. Budućnost čitanja u informacijskom društvu – papirna knjiga vs. elektronička knjiga. Dostupnost knjige u pojedinim društvenim slojevima. Ekonomski vidovi uporabe knjige. Cijena knjige. Knjiga kao predmet, funkcionalna knjiga i literarna knjiga. Bibliofilija i bibliomanija. Pojam cenzure. Povijest cenzure. Uništavanje knjiga.

 

Studentske obaveze: redovito pohađanje nastave, pismeni ispit i seminarski rad

 

Praćenje kvalitete i uspješnosti kolegija: studentska anketa

 

Obvezna literatura

 1. Escarpit, R. Revolucija knjige. Zagreb : Prosvjeta, 1972.
 2. Grosman, M. U obranu čitanja : čitatelj i književnost u 21. stoljeću. Zagreb : Algoritam, 2010.
 3. Levinson, P. Digitalni McLuhan. Zagreb : Izvori, 2001.
 4. MacLuhan, M. Gutenbergova galaksija. Beograd : Nolit, 1973.
 5. Manguel, A. Povijest čitanja. Zagreb : Prometej, 2001.
 6. Peti-Stantić, Anita. Čitanjem do (spo)razumijevanja : od čitalačke pismenosti do čitateljske sposobnosti. Zagreb : Ljevak, 2019.
 7. Plevnik, D. Fortuna čitanja. Osijek : Hrvatsko čitateljsko društvo, 2006.
 8. Sabolović-Krajina, D. Neki aspekti čitalačke kulture mladih. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 32 (1989), str. 71-94.
 9. Stipčević, A. Cenzura u knjižnicama. Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znasnosti, 1992.
 10. Stipčević, A. Obavezni primjerak između kulture i cenzure. // Knjižničarstvo : glasnik Društva knjižničara Slavonije i Baranje. 1(1997), str. 9-16.
 11. Stipčević, A. Sudbina knjige. Lokve : “Benja”, 2000.
 12. Turčinec, Z. Cenzura u Nezavisnoj Državi Hrvatskoj. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 43 (2000), str. 79-90.

Izborna literatura:

 1. Castells, M. Informacijsko doba : ekonomija, društvo, kultura. Zagreb : Golden marketing, 2000-2003. Sv. 1 : Uspon umreženog društva. 2000. Sv. 2 : Moć identiteta. 2002. Sv. 3 : Kraj tisućljeća. 2003.
 2. Coetzee, J. M. Giving offense : essays on censorship. Chicago ; London : The University of Chicago Press, 1996.
 3. Grbelja, J. Cenzura u hrvatskom novinstvu : 1945.-1990. Zagreb : Jurčić, 1998.
 4. Horrocks, C. Marshall McLuhan i virtualnost. Zagreb : Jesenski i Turk, 2001.
 5. Knjiga kao simbol. // Europska književnost i latinsko srednjovjekovlje / Ernst Robert Curtius. Zagreb : Naprijed, 1998. Str. 322-376.
 6. Sabolović-Krajina, D. Čitalački interesi tinejđera. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske. 36 (1993), str. 59-66.
 7. Stipčević, A. Cenzura kao ograničavajući faktor u širenju informacija. // Informacijske znanosti i znanje / uredili Slavko Tkalac, Miroslav Tuđman. Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znasnosti, 1993. Str. 131-138.
 8. Stipčević, A. Kako izbjeći cenzora. Zagreb : Hrvatska sveučilišna naklada, 1997.
 9. Stipčević, A. O savršenom cenzoru iliti Priručnik protiv štetnih knjiga i njihovih autora. Zagreb : Nakladni zavod Matice hrvatske, 1994.