Naziv kolegija: Knjižnice i knjižnične zbirke II.

 

ECTS bodovi: 6

 

Trajanje: 1 semestar

 

Jezik: hrvatski i engleski

 

Status: izborni

 

Oblik: 2 sata predavanja i 1 sat seminara

 

Način provjere znanja:  seminarski rad i pismeni ispit

 

Preduvjet: Knjižnice i knjižnične zbirke I.

 

 

Cilj:

Osposobiti studente da razumiju ulogu i zadaće knjižnica kao društvenih ustanova, da mogu planirati i organizirati rad u knjižnici te da razumiju kako se planiraju, grade, vrednuju i promiču knjižnične zbirke.

 

 

Sadržaj:

Vrste građe i elektroničkih izvora. Postupci i kriteriji odabira. Načini nabave. Planiranje i izrada proračuna. Izgradnja i organizacija zbirke, smještaj, izrada proračuna, pročišćavanje i otpis, zaštita građe od krađe i oštećivanja, trajna zaštita. Posudba i međuknjižnična posudba. Dostava dokumenata. Upravljanje zbirkom, promicanje zbirke. Vlasništvo nasuprot pristupu. Politika izgradnje, planiranje, suradnja u izgradnji i vođenju zbirke, analiza, vrednovanje i procjena zbirke. Osoblje.

 

Predavanje 1. Vrste i obilježja građe.

Seminar: Vježbanje prepoznavanja vrsta i obilježja građe.

 

Predavanje 2. Postupci i kriteriji odabira. Planiranje nabave.

Seminar: Vježbanje odabira prema kriterijima i uvežbavanje naručivanja.

 

Predavanje 3. Smjernice za nabavu kao dokument knjižnice. Veza s drugim dokumentima.

Seminar: Izrada smjernica za nabavu narodne (ili visokoškolske ili specijalne) knjižnice.

 

Predavanje 4. Vođenje zbirki. Pročišćavanje i povlačenje jedinica. Kriteriji za pročišćavanje. Zaštita i osiguravanje zbirki.

Seminar: Izrada smjernica za nabavu narodne (ili visokoškolske ili specijalne) knjižnice.

 

Predavanje 5. Obrada zbirki. Smještaj. Pohranjivanje. Vanjska spremišta.

Seminar: Izrada smjernica za nabavu školske (ili visokoškolske ili specijalne) knjižnice.

 

Predavanje 6. Posudba i međuknjižnična posudba. Dostava dokumenata. Reproduciranje građe za korisnike.

Seminar: Posjet knjižnici koja ima automatiziranu posudbu za korisnike.

 

Predavanje 7: Mjerenje uspješnosti zbirke.

Seminar: Simulacija mjerenja uspješnosti.

 

Predavanje 8. Elektronički izvori. Hibridna i digitalna knjižnica naspram tradicionalne. Prednosti i nedostaci. Osnovno nazivlje. Internetski izvori. Vlasništvo naspram pristupa.

Seminar: Prezentacija studentskih radova i razgovor o njima.

 

Predavanje 9. Elektronički časopisi. Elektroničke knjige. Odabir. Zadaće i poslovi knjižničara.

Seminar: Prezentacija studentskih radova i razgovor o njima

 

Predavanje 10. Uvod u intelektualno vlasništvo.

Seminar: Prezentacija studentskih radova i razgovor o njima

 

Predavanje 11. Autorsko-pravna pitanja. Licenciranje. Vrste licenci.

Seminar: Prezentacija studentskih radova i razgovor o njima.

 

Predavanje 12. Znanstveno priopćavanje i objavljivanje u tradicionalnoj i digitalnoj sredini. Otvoreni pristup.

Seminar: Prezentacija studentskih radova i razgovor o njima.

 

Predavanje 13. Etička i pravna pitanja vezana uz korištenje zbirki. Odnos s nakladnicima i dobavljačima. Odnos prema kulturnoj knjižnoj baštini.

 

Seminar: Prezentacija studentskih radova i razgovor o njima

 

Predavanje 14. Pismeni ispit.

 

 

Literatura:

  1. Johnson, P. Fundamentals of collection development and management. Chicago : American Library Association, 2004.
  2. Narodna knjižnica : IFLA-ine i UNESCO-ove smjernice za razvoj službi i usluga. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2003.
  3. Nebesny, T.; Švob, M. Izgradnja knjižne zbirke u narodnim knjižnicama. // Slobodan pristup informacijama u službi kulturnog razvitka : zbornik radova. Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2002. str. 56-75.
  4. Preporuke za knjižnično zakonodavstvo i politiku u Europi. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43, 3(2000), 161-162.