Naziv kolegija: Upravljanje baštinom

Ime nastavnika: dr.sc. Darko Babić

Broj ECTS bodova: 6

Jezik: hrvatski

Status kolegija: obvezatni - izborni

Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sat seminara tjedno (2+2+0)

Uvjeti za upis kolegija: nema uvjeta

 

Cilj kolegija: Spoznati složenost pojma/sintagme upravljanje baštinom u suvremenom društvu; spoznati i razumjeti međuodnos identiteta i baštine; steći teorijska i praktična znanja o načinu upotrebe i upravljanja unutar područja baštine; steći uvid u oblike raznolike društvene prakse u kojoj su prepoznavanje, zaštita i komuniciranje središnji proces; upravljanje projektnim ciklusom i izrada (mini) baštinskog projekta.

 

Sadržaj kolegija: (po tjednima)

 1. Uvodno predavanje
 2. Istraživanje, prikupljanje i obrada informacija o identitetu, te njihova komunikacija
 3. Prepoznavanje, proučavanje, čuvanje, i oblikovanje identiteta (novinarstvo, građanske udruge)
 4. Marketing mjesta i stvaranje javne slike identiteta
 5. Važnost i implikacije baštinskog djelovanja
 6. Identitet kao generativni dio razvojne strategije
 7. Kulturni turizam, Kulturne industrije, Industrija destinacija
 8. Upravljanje baštinom kao sredstvo razvoja
 9. Identiteti u strategiji održivog razvoja
 10. Razumijevanje identiteta kao spoznavanje istinskog (kolektivnog i individualnog) sebe
 11. Moralna vrijednost identiteta (iako različiti) jednaki po važnosti i pravu na postojanje)
 12. Identitet kao potreba u globalizacijskoj okolini (akulturacija, diskulturacija, komodifikacija i internacionalizacija)
 13. Djelovanje za opće dobro
 14. Identitet u procesu uspostave trajnog mira i povjerenja, te kao očuvanje raznolikosti

 

Obvezna literatura:

1. Zbirka tekstova: a) Harvey, David C. Heritage pasts and heritage presents : temporality, meaning and the scope of heritage studies. // International journal of heritage studies. 7, 4(2001), str. 319–338 ili Harvey, David C. The history of heritage. // The Ashgate research companion to heritage and identity / editors Brian Graham, Peter Howard. Farnham : Ashgate, 2008. Str. 19-36.; b) Schofield, John. Heritage management : theory and practice. // The heritage reader / editors Graham Fairclough [et al]. London ; New York : Routledge, 2008. Str. 15-30.; c) Graham, B.; Ashworth, G; Tunbridge, J. The uses and abuses of heritage. // Heritage, museums and galleries : an introductory reader / editor G. Corsne. London ; New York : Routledge, 2005. 26-37.; d) Davis, Peter. Places, 'cultural touchstones' and the ecomuseum. // Heritage, museums and galleries : an introductory reader / editor Gerard Corsane. London ; New York : Routledge, 2005. 365-376.

2. Smith, L. Uses of heritage. London : Routledge, 2006.

3. Graham, B.; Ashworth, G; Tunbridge, J. A geography of heritage : power, culture and economy. London : Arnold, 2000.

4. Kirchenblatt-Gimblett, Barbara. Destination Culture / Tourism, Museums and Heritage, University of California Press, Berkeley, Los Angeles, London, 1998. ili Boniface, Priscilla; Fowler, Peter J. Heritage and Tourism in the Global Village (Heritage: Care, Preservation, Management). Routledge, London, 1993.

5. Castells, Manuel. Moć identiteta. Zagreb: Golden Marketing. 2002 ili Segalen, Martine (ur.). Drugi i sličan - pogledi na etnologiju suvremenih društava (poglavlje II - Identiteti i kulture). Zagreb. Jesenski i Turk. 2002.

 

Dopunska literatura:

1. Daun, Åke; Janson, Sören (ur.). Europljani - Kultura i identitet. Zagreb. Jesenski i Turk. 2004.

Način polaganja ispita: pismeni

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.