Naslovnica


Naziv kolegija: Organizacija znanja

Nositelji:  izv.prof.dr.sc. Nives Mikelić Preradović,izv. prof.dr.sc. Mihaela Banek Zorica

Izvođači: izv.prof.dr.sc. Nives Mikelić Preradović,  izv. prof.dr.sc. Mihaela Banek Zorica, doc. dr.sc. Tomislav Ivanjko
ECTS-bodovi: 6
Jezik: hrvatski
Trajanje: 1 semestar (ljetni)
Status: obvezan/izborni
Oblik nastave: 2 sata predavanja i 1 sat seminara na tjedan

Sadržaj:

1. Uvod u teorijska polazišta i problematiku područja organizacije znanja. Povijesni pregled. Osnovni pojmovi

2. Organizacija leksema: popisi pojmova, rječnici stop riječi, kontrolirani rječnici, šifrarnici, glosari, terminološke baze, sinonimni prstenovi.

3. Organizacija koncepata: tezaurusi, semantičke mreže (WordNet).

4. Organizacija koncepata: semantičke mreže (EuroWordnet, MultiWordNet). 

5. Ontologije (SUMO/MILO ontologija), GeoWordNet.

6. Kolokvij 1

7. Prezentacija znanja u poslovnom okruženju: izrada taksonomija

8. Organizacija i prezentacija znanja u mrežnom okruženju: suradnički informacijski sustavi, folksonomije i društveno označivanje

9. Organizacija i prezentacija znanja u mrežnom okruženju: ontologije

10. Organizacija i prezentacija znanja u mrežnom okruženju: mapiranje folksonomija i ontologija, povezani podaci

11. Informacijsko ponašanje korisnika: modeli,

12. Pronalaženje informacija: specifičnosti, modeli, razlike između pretraživanje, pregledavanje, slučajno pronalaženje

13.  Politike i upravljanje informacijama. Komunikacija informacija

14. Kolokvij 2Cilj – opće i specifične kompetencije:

Upoznati studente s osnovama područja organizacije znanja. 

 

 

Obvezna literatura:

 1. Rowley, Jennifer E. Organizing knowledge : an introduction to managing access to information / Jennifer Rowley and Richard Hartley. - 4 izd. - Aldershot, England ; Burlington, VT : Ashgate, c2008
 2. Lasić-Lazić, Jadranka; Slavić, Aida; Banek Zorica, Mihaela. Bibliotečna klasifikacija kao pomagalo u organizaciji znanja // Odabrana poglavlja iz organizacije znanja / Lasić-Lazić, Jadranka (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, 2004. Str. 10-33.
 3. Tuđman, M.: Obavijest i znanje. S rječnikom osnovnih pojmova, Zagreb: Zavod za informacijske studije, 1990. (1., 2., 4. poglavlje)
 4. Lambe, Patrick. Organising knowledge : taxonomies, knowledge and organisational effectiveness / Patrick Lambe. - Oxford : Chandos Publishing, 2007
 5. Haynes, David. Metadata for information management and retrieval / David Haynes. - London : Facet publishing, 2004
 6. Alemu, Getaneh. Stevens, Brett. An Emergent Theory of Digital Library metadata: enrich then filter. Elsevier, 2015.

 

Dopunska literatura:

 1. Afrić, Vjekoslav; Lasić-Lazić, Jadranka; Banek Zorica, Mihaela. Znanje, učenje i upravljanje znanjem // Odabrana poglavlja iz organizacije znanja / Lasić-Lazić, Jadranka (ur.). Zagreb : Filozofski fakultet, Zavod za informacijske studije Odsjeka za informacijske znanosti, 2004. Str. 33-62.
 2. Banek Zorica, Mihaela; Špiranec, Sonja; Ivanjko, Tomislav. Folksonomies to enhance the knowledge organization and management // La médiation numérique : renouvellement et diversification des pratiques / Boustany, Joumana ; Broudoux, Evelyne ; Chartron, Ghislaine (ur.). Bruxelles : De Boeck, 2014. Str. 53-64.
 3. Bawden, David.  Introduction to information science / David Bawden and Lyn Robinson. - London : Facet, 2012 – odabrana poglavlja
 4. Hoolandand, Seth van. Linked data for libraries, archives and museums : how to clean, link and publish your metadata / Seth van Hooland, Ruben Verborgh. - London : Facet Publishing, 2014
 5. Hjørland, B. (2008) What is knowledge organization (KO)? Knowledge organization. international journal devoted to concept theory, classification, indexing and knowledge representation, 35(2/3), 86-101
 6. Peters, Isabella. Folksonomies : indexing and retrieval in Web 2.0 / Isabella Peters ; translated from German by Paul Becker. - Berlin : De Gruyter/Saur, c2009 – odabrana poglavlja
 7. Smiraglia, Richard P. Domain Analysis for knowledge organization. Elsevier,  Chandos publishing, 2015.

Naziv kolegija: Medijska kultura

Nastavnik: prof. dr. sc. Mihaela Banek Zorica

ECTS-bodovi: 3

Jezik: Hrvatski

Trajanje: jedan semestar  (zimski, ljetni)

Status: izborni kolegij

Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat seminara (1/1/0)
Uvjeti za upis kolegija: nema

 

Cilj kolegija: Upoznavanje s osnovnim pojmovima medijske kulture, s razvojem i vrstama medija i medijskom recepcijom. Usvajanje temeljnih spoznaja o nastanku i naravi medija, stjecanje uvida u vrednovanje medijskih proizvoda, izgrađivanje vlastitog stava i kritičkog mišljenja.

Korištene metode na  predavanjima i vježbama: Izlaganja i rasprave unutar predavanja, uz uporabu računala, iznošenje vlastitog mišljenja, kritičko razmatranje različitih gledišta, poticanje zanimanja i aktivnosti u skladu s aktualnim trenutkom.

Sadržaj kolegija: 1. Uporaba pojma medij; značenjske dimenzije: institucionalizirani sustav, organizirani komunikacijski kanal, učinkovitost, društvena dominacija. 2. Razvrstavanje medija; primarni, sekundarni, tercijarni i kvartarni mediji. 3. Medijska komunikacija, individualna i masovna komunikacija, istodobnost. 4. Uloga javnosti, publicistika. 5. Razvoj medija, medijske teorije, medijska ekologija. 6. Tiskani mediji. 7. Analogni mediji 8. Digitalni mediji. 9. Kulturna industrija, kulturni obrasci. 10. Moć medija, aktualni trendovi. 11. Medijska politika, pravo i etika. 12. Istraživanje medija, medijska recepcija i kompetencija. 13. Hrvatski mediji. 14.  Rad s medijima, nova zanimanja.15. Ponavljanje.

Literatura

 1. Banek Zorica, Mihaela; Ogrizek Biškupić, Ivana; Ivanjko, Tomislav. STUDENTS INTERACTION IN ELECTRONIC ENVIRONMENT // IADIS MULTI CONFERENCE ON COMPUTER SCIENCE AND INFORMATION SYSTEMS 2011 – e-LEARNING 2011 / Baptista Nunes, Miguel ; McPherson, Maggie (ur.). Rom, Italy : IADIS Press, 2011. 386-392
 2. Banek Zorica, Mihaela; Ogrizek Biškupić, Ivana; Ivanjko, Tomislav; Špiranec, Sonja. Students and Privacy in the Networked Environment // 34th International Convention MIPRO 2011: Computers in Education / Čičin-Šain, Marina ; Uroda, Ivan ; Turčić Prstačić, Ivana ; Sluganović, Ivanka (ur.). Rijeka : Hrvatska udruga za informacijsku i komunikacijsku tehnologiju, elektroniku i mikroelektroniku, 2011. 127-131
 3. Castells, M. Internet galaksija: razmišljanja o Internetu, poslovanju i društvu. Zagreb: Naklada Jesenski i Turk, 2003.
 4. Digital cultures : understanding new media / edited by Glen Creeber and Royston Martin. Maidenhead : Open University Press, McGraw-Hill, 2009.
 5. Inglis, F. Teorija medija. Zagreb: Barbat i AGM, 1997.
 6. Lasić-Lazić, Jadranka; Špiranec, Sonja; Banek Zorica, Mihaela. Izgubljeni u novim obrazovnim okruženjima – pronađeni u informacijskom opismenjivanju. // Medijska istraživanja. 18 (2012) , 1; 125-143
 7. McLuhan, M. Razumijevanje medija : mediji kao čovjekovi produžeci / Marshall ; s engleskoga preveo David Prpa ; pogovor Nada Zgrabljić Rotar. Zagreb : Golden marketing - Tehnička knjiga, 2008.
 8. McLuhan, M.; Fiore, Q. The medium is the massage: an inventory of effects. Corte Madera : Ginko Press, 2001.

 

Ispit:

Uvjet za pristupanje ispitu je kraći rad, koji je nastao kao rezultat samostalnog istraživanja, a koji je izložen u usmenom obliku tijekom seminara.
Ukupna ocjena sastoji se od tri dijela:1/3 ocjene čini provjera znanja stečenog tijekom nastave,  1/3  ocjena rada i izlaganja te 1/3 ocjena zalaganja na seminaru.

Naziv kolegija: Logika za informatičare

Nastavnik: prof. dr. sc. Vladimir Mateljan

ECTS-bodovi: 6

Jezik: hrvatski

Trajanje: 1 semestar, zimski, 1. semestar

Status: obavezan

Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata vježbi (2+2+0)

Uvjeti za upis kolegija: nema

 

 

Cilj kolegija: Student se mora upoznati s osnovnim elementima matematičke logike, koja mu je neophodna za razumijevanje građe iz drugih kolegija na studiju.

 

Sadržaj kolegija: Logika sudova. Pojam suda. Operacije sa sudovima. Jednostavni i složeni sudovi. Hipoteze i posljedice. Pravila zaključivanja za račun sudova. Booleova algebra. reprezentacija Booleove. Minimizacija logičkih izraza. Logičke funkcije. Elektronički logički sklopovi. Normalne forme. Identički istinite formule računa sudova. Formalni izvod identički istinitih formula računa sudova. Logika predikata. Relacije i operacije s njima. Formule kvantifikatorskog računa prvog reda. Normalne forme. Hipoteze i posljedice. Definicije. Formalni sustavi. Aksiomi i posljedice. Dedukcija. Glavna interpretacija. Potpunost, neproturječnost, odlučivost. Osnovni pojmovi teorije modela.

 

Literatura:

 1. Copi, I. M.; Cohen C. Introduction to Logic, 12th Edition, 2004.
 2. Mendelson, Eliot. Introduction to Mathematical Logic, Fourth Edition, 1997.
 3. Barwise, J. Etchemendy, J.: The Language of First-Order Logic, CSLI Pub., Stanford California, 1993.

 

Studentske obaveze: prisustvovanje na predavanjima i vježbama

 

Način polaganja ispita: 2 kolokvija i usmeni ispit

Naziv kolegija: Matematika
ECTS bodovi: 6

Jezik: hrvatski jezik

Trajanje: 1 semestar

Status: TIP D1 - obvezni kolegij za studente matičnog studija

Oblici nastave s brojem sati semestralno (predavanja+seminari+vježbe): 30+0+30

Način provjere znanja: pismeni i usmeni ispit

 

Okvirni sadržaj kolegija:
Skup, element i zadavanje skupova. Konačan, beskonačan i prebrojiv skup. Kardinalan broj skupa. Jednakost skupova i prazan skup. Podskup i partitivni skup. Operacije sa skupovima, Unija, presjek, komplement i razlika. Uređeni par i Kartezijev produkt.
Relacija. Binarna relacija, svojstva binarnih relacija. Ekvivalencija i klase ekvivalencija. Relacija uređaja. Parcijalni uređaj, infimum, supremum, minimumi maksimum. Funkcija, domena, kodomena i slika funkcije.  Svojstva funkcije, injekcija, surjekcija i bijekcija. Permutacija, kompozicija i inverzna funkcija. Potencija, polinom, eksponencijalna i logaritamska funkcija.
Prirodni brojevi. Matematička indukcija. Princip zadavanja rekurzijom. Linearna rekurzija s konstantnim koeficijentima.
Linearna algebra. Vektorski prostor. Model vektorskog prostora. Vektori. Metrike udaljenosti vektora. Matrice. Nul, jedinična, dijagonalna i trokutasta matrica. Zbrajanje, oduzimanje, množenje sa skalarom, transponiranje i množenje matrica. Reducirani oblik matrice. Inverzna matrica. Sustav linearnih jednadžbi. Gauss-Jordanov postupak rješavanja sustava linearnih jednadžbi.
Graf, definicija grafa, prikaz grafa, vrhovi i bridovi. Matrica incidencije i susjedstva grafa. Stupanj vrha i grafa. Šetnja, staza, ciklus. Povezanost i acikličnost grafa. Planarni graf i Eulerova karakteristika. Eulerova staza, tura i graf. Hamiltonov put, ciklus i graf. Stablo i podstablo.

 

Cilj kolegija (očekivane kompetencije):
Studenti će odslušavši predavanja i položivši ispit razumjeti dijelove matematičke analize i vektorskih prostora, pojam realnog broja i funkcija. U temama iz vektorskih prostora opisani su vektori, matrice i postupci rješavanja sustava linearnih jednadžbi.

 

Obvezna literatura:
D. Veljan, Kombinatorna i diskretna matematika, Algoritam, Zagreb 2001.
N. Elezović, Linearna algebra, Element, Zagreb 2003.
P. Javor, Matematička analiza, Element, Zagreb 2001.
B. Tepeš, Predavanja i vježbe iz kombinatorike i grafova, Filozofski fakultet , Zagreb 2007.

Naziv kolegija: Uvod u informacijske znanosti
Nastavnici: prof. dr. Jadranka Lasić Lazić, Tomislav Ivanjko
ECTS-bodovi: 5
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar, zimski, 1. semestar
Status: obavezan
Oblik nastave: 1 sat predavanja i 1 sat seminara (1+0+1)
Uvjeti za upis kolegija: nema
Načini ocjenjivanja: Zadaće 20%
Seminar 40%
Pismeni ispit 40%

Cilj kolegija
Nakon odslušanih predavanja studenti će razumjeti osnovne pojmove informacijskih znanosti, razlikovat će discipline unutar područja informacijskih znanosti i predmete kojima se bave pojedine grane.  Studenti će biti upoznati s povijesnim razvojem i osnovnim epistemološkim problemima informacijske znanosti te metodama i metodologijom istraživanja u informacijskim znanostima. Nakon  rada u seminaru studenti će usvojit osnovne  koncepte, procese i metode pisanja seminarskih radova, citiranja i pretraživanja izvora te osnovne strategije akademskog pisanja.
Ishodi učenja predmeta
Razumjeti osnovne teorijske postavke informacijskih znanosti
Razlikovati discipline unutar područja informacijskih znanosti
Upoznati povijesni razvoj informacijskih znanosti
Usvojiti osnovne koncepte, procese i metode pisanja seminarskih radova
Usvojiti osnovne metode pretraživanja, vrednovanja i citiranja informacijskih izvora
Sadržaj kolegija:
1. Osnovni pojmovi informacijskih znanosti – terminologija i polje istraživanja
2. Položaj informacijskih znanosti unutar klasifikacije znanosti
3. Discipline unutar područja informacijskih znanosti
4. Prikaz znanja kao teorijski problem informacijske znanosti – podatak, informacija, znanje
5. Uvod u epistemološke probleme informacijske znanosti: struktura znanosti i znanja
6. Razvoj informacijskog fenomena i teorije o razvoju znanja
7. Prikaz znanja kao teorijski problem informacijske znanosti.
8. Zabilježeno znanje, znanje o zabilježenom i pohranjenom znanju, proizvodni rezultat znanstvenog rada informacijskog stručnjaka.
9. Metode i metodologija informacijskih znanosti
10. Discipline unutar područja informacijskih znanosti
11. Uvod u pisanje seminarskih radova
12. Struktura znanstvenog rada
13. Citiranje i etičnost u akademskom okruženju
14. Akademsko pisanje i znanstveni stil
15. Komunikacijske i govorničke vještine


Literatura
Osnovna
1. Saračević, T. Prilozi utemeljenju informacijske znanosti. Osijek: Filozofski fakultet, 2006.
2. Tuđman, M. Teorija informacijske znanosti. 2. izd. Zagreb : Informator, 1990. (str. 1-70)
3. Tuđman, M.; Boras, D.; Dovedan, Z. Uvod u informacijske znanosti. Zagreb : Školska knjiga, 1992. (Poglavlja 1., 2., 3.)
4. Oraić Tolić, D. Akademsko pismo : strategije i tehnike klasične retorike za suvremene studentice i studente. Zagreb: Naklada Ljevak,2011
 Dopunska
1. Tuđman, M. Informacijska znanost-predmet, ishodišta, osnovni pojmovi. Odabrana poglavlja iz organizacije znanja. Zagreb: FF, Zavod za informacijske studije, 2004.
2. Tuđman, M. Epistemologijski postav informacijske znanosti. Odabrana poglavlja iz organizacije znanja. Zagreb: FF, Zavod za informacijske studije, 2004.
3. Lasić-Lazić, J.; László, M.; László, B. Konceptualna i primijenjena okosnica studija informacijskih znanosti na Filozofskome fakultetu Sveučilišta u Zagrebu // InFuture2007: Digital information and heritage / Bawden, D. et al., editor(s). Zagreb : Odsjek za informacijske znanosti, Filozofski fakultet, Sveučilište u Zagrebu, 2007.
4. Zins, C., Knowledge map of information science. Journal of the American Society for Information Science and Technology, 58 (2004). Str. 526–535