Naziv kolegija: Dokumentacija u muzejima I
Nastavnik: Dr. sc. Goran Zlodi, docent
ECTS-bodovi: 6
Jezik: hrvatski
Trajanje:  1 semestar (ljetni)
Status: obvezatni kolegij smjera
Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata vježbi na tjedan
Uvjeti: bez uvjeta
Ispit: usmeni
Ocjena: Završna ocjena temelji se na radu tijekom semestra, uspješnosti i zalaganju studenta na predavanjima i vježbama te uspjehu na kolokviju i usmenom ispitu.
Ciljevi kolegija: Osposobljavanje studenata za kvalitetno dokumentiranje u muzejima u računalnom okruženju, te praktično usvajanje ključnih dokumentacijskih principa. Razumijevanje informacijske strukture muzejske dokumentacije. Osnovno poznavanje postupaka strukturiranja nazivlja putem klasifikacija i tezaurusa.
Praćenje kvalitete i uspješnosti predmeta: Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra.
    
Sadržaj kolegija:
1.    Uvodno predavanje
2.    Norme, smjernice i pravilnici za strukturu podataka
3.    Norme, smjernice i pravilnici za nazivlje
4.    Primarna muzejska dokumentacija
5.    Postupci inventarizacije muzejskih predmeta – 1. dio
6.    Postupci inventarizacije muzejskih predmeta – 2. dio
7.    Korištenje nazivlja pri inventarizaciji
8.    Postupci katalogizacije muzejskih predmeta – 1. dio
9.    Postupci katalogizacije muzejskih predmeta – 2. dio
10.    Sadržajna obrada muzejske građe
11.    Korištenje nazivlja pri katalogizaciji i sadržajnoj obradi
12.    Sekundarna muzejska dokumentacija – uvodne teme
13.    Sekundarna muzejska dokumentacija – audiovizualni fondovi
14.    Sekundarna muzejska dokumentacija – dokumentiranje djelatnosti muzeja (evidencije muzejskih izložbi i dr.)
15.    Kolokvij
    
Obvezna literatura:    

1.    Pravilnik o sadržaju i načinu vođenja muzejske dokumentacije o muzejskoj građi. http://www.hrmud.hr/, 11-01.2005.
2.    Bearman, David. Standardi: muzejski metapodaci integrirani s  metapodacima drugih distribuiranih informacijskih izvora // Vijesti muzealaca i konzervatora, 1-2(2000), 68-75.
3.    Hakala, Juha. Dublinski osnovni skup elemenata metapodataka. // Vjesnik bibliotekara Hrvatske 43(2000)1-2, 49-68.
4.    Cataloging Cultural Objects : A Guide to Describing Cultural Works and Their Images, Online Edition / editors Murtha Baca et al. Chicago : American Library Association, 2006. [Dostupno na: http://cco.vrafoundation.org/index.php/toolkit/cco_pdf_version/ ]

 

Dopunska literatura:
1.    Marty, Paul F and Katherine Burton Jones. Museum Informatics: People, Information, and Technology in Museums. Taylor & Francis, 2008.  
2.    Zlodi, Goran. CIDOC-ove Međunarodne smjernice za podatke o muzejskom predmetu i Dublin Core : problemi i perspektive. // Arhivi, knjižnice, muzeji : mogućnosti suradnje u okruženju globalne informacijske infrastrukture / Zagreb : Hrvatsko knjižničarsko društvo, 2001.
3.    SPECTRUM :  The UK Museum  Collections  Management Standard : SPECTRUM version 4.0. Editors: Alex Dawson and Susanna Hillhouse. (2011)  The Collections Trust. [Dostupno na: http://www.collectionstrust.org.uk/the-spectrum-standard/the-spectrum-standard]