Naslovnica

Naziv kolegija: Web servisi

Nositelj: prof. dr. sc. Vladimir Mateljan

Izvođač: Vedran Juričić

Semestar izvođenja: ljetni

Satnica (P/S/V): 2/0/1

ECTS: 6

Uvjeti: nema uvjeta
Vrsta izbornosti: Unutarnja izbornost
Jezik: hrvatski
Trajanje: 1 semestar
Status: izborni
Ispit: ispit je pismeni i usmeni

 

Sadržaj:

Definicija i mogućnosti primjene web servisa. Prednosti, nedostaci i problemi web servisa. Upoznavanje s programskom platformom i alatima. Osnove objektno orjentiranog programiranja i XML-a. Projektiranje, razvoj i testiranje, te instalacija i održavanje web servisa. Povezivanje s relacijskom bazom podataka. Definiranje korištenih tehnologija i protokola.

Na vježbama se obrađuju primjeri koji prate predavanja. Studenti će izraditi aplikaciju, četveroloslojne arhitekture, koja će obuhvatiti sve gradivo s predavanja: bazu podataka, sloj za pristup bazi podataka, web servis i korisničku aplikaciju.

 

Cilj – opće i specifične kompetencije:

Student će upoznati koncept, mogućnosti i ulogu web servisa u informacijskom sustavu. Praktičan rad na projektiranju, izradi i instalaciji web servisa omogućit će studentu stjecanje praktičnih znanja i vještina. Na vježbama će se koristiti najnoviji alati za razvoj aplikacija i neki od poznatih objektno orjentiranih programskih jezika.

 

Praćenje kvalitete i uspješnosti predmeta:

Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta izvodit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.

 

Literatura:

 

  1. Sharp, J. Microsoft Visual C# 2013 Step by Step. Microsoft Press, 2013

  2. Ugurlu, T. Zeitler, A. Kheyrollahi, A. Pro ASP.NET Web API: HTTP Web Services in ASP.NET (Expert's Voice in .NET). Apress, 2013

  3. Barry, D. K. Web Services, Service-Oriented Architectures, and Cloud Computing, Second Edition: The Savvy Manager's Guide. Morgan Kaufmann, 2013

  4. Fawcett, J. Ayers, D. Quin, L. R. E. Beginning XML. Worx, 2012