Naziv kolegija: Vjerojatnost i statistika
Nastavnik: Prof. dr. sc. Božidar Tepeš
ECTS-bodovi: 6
Jezik: hrvatski
Trajanje: jedan semestar
Status: obvezan za studente jednopredmetnog studija
Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata seminara tjedno (2+2+0)
Uvjeti za upis kolegija: nema

Cilj kolegija: U kolegiju su teme iz vjerojatnosti i statistike. Prvo se uvodi pojam temeljnog skupa i uzorka. Vjerojatnost se obrađuje kroz prostor vjerojatnosti i uvjetne vjerojatnosti. Uvode se pojmovi slučajne varijable, funkcije razdiobe i funkcije vjerojatnosti. Slučajni uzorak određuje statistiku. Od statističkih postupaka obrađuje se ocjena parametara razdiobe, testiranje statističkih hipoteza i linearna regresija.

Sadržaj kolegija:

 1. Deskriptivna statistika. Statistički skup. Statistiučka obilježja. Prikupljanje podataka. Stvaranje statističkoga niza. Statistička tabela. Grafički prikaz.
 2. Sredine. Aritmetička sredina. Harmonijska sredina. Medijan. Mod.
 3. Raspršenost. Raspon varijacije. Interkvartil. Koeficijent kvartilne devijacije. Grafički prikaz raspršenosti. Varijanca. Standardna devijacija. Koeficijent varijacije.
 4. Vremenski nizovi. podjela vremenskih nizova. Grafički prikaz. Bazni indeksi. verižni indeksi. Stope promjene. Prosječna stopa promjene.
 5. Uzorak. Uzorak bez vraćanja i s vraćanjem u temeljni skup. Ponavljanje eksperimenta pod jednakim uvjetima. Veliki temeljni skup.
 6. Prostor vjerojatnosti. Eksperiment, algebra događaja i vjerojatnost. Disjunktnost događaja. Vjerojatnost unije događaja.
 7. Uvjetna vjerojatnost. Nezavisnost i uvjetna vjerojatnost. Totalna vjerojatnost i Bayesova formula.
 8. Funkcija razdiobe. Slučajna varijabla. Funkcija razdiobe i funkcija vjerojatnosti. Očekivanje i varijanca.
 9. Diskretne razdiobe. Uniformna razdioba. Binomna razdioba. Poisonava razdioba.
 10. Kontinuirane razdiobe. Uniformna razdioba. Normalna razdioba. Eksponencijalna razdioba. Studentova iHi-kvadrat razdioba.
 11. Slučajni uzorak. Dvodimanzionalna funkcija razdiobe i koeficijent korelacije. Funkcija razdiobe slučajnog uzorka. Statistika. Očekivanje i varijanca slučajnog uzorka.
 12. Ocjene parametara razdiobe. Postupak momenata, maksimalne vjerojatnosti i nepristrane ocjene. Ocjena intervala parametara razdioba. Ocjene parametara normalne razdiobe.
 13. Testiranje statističkih hipoteza. Hipoteza i test. Pogreška prvog i drugog reda. Testovi parametara normalne razdiobe. Hi-kvadrat testovi.
 14. Linearna regresija. Pravac regresije. Ocjene parametara pravca regresije. Ocjena koeficijenta korelacije.

 

Literatura:

 1. A. M. Mood, F. A. Graybill, D. C. Boes: Introduction to the Theory of Statistics, McGraw-Hill, New York 1974.
 2. I. Šošić Statistika, Školska knjiga, Zagreb, 1996.
 3. I. Pavlić, Statistička teorija i primjena, Tehnička knjiga, Zagreb 1988.
 4. B. Tepeš: Skripte iz deskriptivne statistike
 5. B. Tepeš: Skripte iz vjerojatnosti
 6. B. Tepeš: Skripte iz razdioba
 7. B. Tepeš: Skripte iz statistike
 8. Statističke tabele

 

Način polaganja ispita: U toku semestra tri testa ili na kraju semestra pismeni i usmeni ispit.