Naslovnica

Naziv kolegija: Baze podataka

Nastavnik: prof. dr. sc. Vladimir Mateljan

ECTS-bodovi: 6

Jezik: hrvatski

Trajanje: jedan semestar, zimski, 3. semestar

Status: obvezan

Oblik nastave: 2 sata predavanja i 2 sata vježbi (2+2+0)

Uvjeti za upis kolegija: nema

 

Cilj kolegija: Studenti trebaju upoznati koncepte, mogućnosti i ulogu baze podataka i sustava za pretraživanje informacija u informacijskom sustavu. Praktičan rad s bazom podataka omogućit će studentu da upozna i ovlada različitim metodama rukovanja s bazom. U tu svrhu koristit će se neke od poznatih baza podataka za osobna računala.

 

Sadržaj kolegija: Uloga i zadaci baze podataka u informacijskom sustavu. Upravljački sustav, logičke sheme i sadržaj baze podataka. Odnos baze podataka i operativnog sustava. Normalizacija, integritet i zaštita podataka u bazi. Programski jezici za rad s bazom podataka. Osnovni elementi relacijske baze podataka. Vrste podataka. Upravljački sustav. Logički slog, datoteka i tabela. Katalozi. Zaštita podataka. Planiranje i kreiranje sheme. Ažuriranje sheme. Ostale operacije sa shemama. Operacije s tabelama. Unos podataka u tabelu. Brisanje podataka iz tabele. Ažuriranje sadržaja tabele. Operacije s tabelama. Sortiranje. Upiti i pretraživanje baze podataka. Uvjeti za pretraživanje. Složeni upiti. Aritmetički operatori. Relacijski operatori. Logički operatori. Operatori za rad s nizom znakova. Operatori za rad s datumima. Izbor datoteke i izbor polja. Rad s dvije i više tabela. Konverzija podataka. Izvještaji. Vrste izvještaja. Izbor i kreiranje izvještaja. Objektno orijentirane baze podataka. Objekti, metode i poruke. Objekti i klase. Klase, instance i kolekcije.
Na vježbama se obrađuju primjeri koji prate predavanja.

 

Sadržaj (podjela po tjednima):

1. Uvod u kolegij, Pojam baze podataka
2. Rad s tablicama
3. Upiti
4. Forme
5. Izvještaji
6. KOLOKVIJ
7. Osnove web dizajna
8. Izrada web formi za prikaz podataka
9. Izrada web formi za dodavanje, mijenjanje i brisanje podataka
10. KOLOKVIJ
11. Osnove .Net programiranja
12. Izrada formi za prikaz podataka
13. Izrada formi za dodavanje, mijenjanje i brisanje podataka
14. KOLOKVIJ

 

Literatura:

  1. Date, C. J., An Introduction to Database Systems, Addison-Wesley, 2004 . (8th edition)
  2. Radovan, M.: Baza podataka, Informator, Zagreb, 1993.

 

Dopunska literatura:

  1. H. Garcia-Molina, J. D. Ullman, J. Widom:Database Systems: The Complete Book, Prentice Hall, 2002.
  2. Tkalac, S.: Relacijski model podataka, Informator, Zagreb, 1988.
  3. Ullman, D. J.: Database and Knowledge - base Systems, Computer Science Press, 1999.

 

Način polaganja ispita: pismeni i usmeni

 

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta: Provjera kvalitete i uspješnosti izvedbe predmeta vršit će se kombiniranjem unutrašnje i vanjske evaluacije. Unutrašnju evaluaciju činit će nastavnici i studenti. Evaluacija će se provesti metodom ankete na kraju semestra. Vanjsku evaluaciju realizirat ćemo prisustvovanjem kolega na predmetu i njihovom ocjenom predmeta i nastavnika.