Kompetencije

Kompetencije u certifikatu

 

Modul A

 

Modulom A su, kroz obvezne predmete, obuhvaćena osnovna znanja iz arhivske teorije i prakse, te sređivanja i opisa arhivskog gradiva kao i osnove organizacije arhivske službe te zaštite arhivskog gradiva. Kroz izborne predmete su ponuđena osnovna znanja iz klasifikacije, spisovodstvenih sustava, zaštite i obrade AV gradiva, digitalizacije, organizacije digitalnih arhiva, te zaštite elektroničkog gradiva.

 

Na temelju usvojenih znanja polaznici modula A stječu kompetencije koje proizlaze iz usvojenih znanja i vještina proizišlih iz položenih obveznih i izbornih predmeta. Stečene kompetencije će se razlikovati među kandidatima u ovisnosti o odabranim izbornim predmetima.

 

Kompetencije koje studenti stječu polaganjem obveznih i izbornih predmeta modula A maksimalno obuhvaćaju:
- oblikovanje, uporabu, održavanje, zaštitu, čuvanje i odabiranje arhivskog gradiva (AV i dokumentacije) shodno operativnim, upravnim, zakonskim, financijskim te istraživačkim potrebama organizacije,
- pružanje informacija o gradivu,
- primjenu i razvoj metodologija i tehnika rada,
- analizu potrebe i pružanje informacijske i dokumentacijske podrške poslovanju,
- formalna obrada AV gradiva,
- obavljanje poslova u svezi s korištenjem, vrednovanjem i zaštitom AV gradiva,
- razvijanje senzibiliteta za značenje i korištenje arhivskog gradiva,
- poznavanje relevantnih standarda i metodologija opisa gradiva,
- opisivanje i indeksiranje različitih vrsta gradiva,
- oblikovanje obavijesnih pomagala,
- organizacija procesa digitalizacije,
- osnovno upravljanje spisovodstvenim sustavima u različitim poslovnim i tehnološkim okruženjima,
- prepoznavanje vrsta oštećenja klasičnog gradiva i poduzimanje mjera za njihovo sprečavanje i otklanjanje,
- poznavanje postupaka i metoda u slučaju oštećenja elektroničkog gradiva.


Modul B

 

Modulom B su, kroz obvezne predmete, obuhvaćena napredna znanja iz zaštite, obrade, korištenja i vrednovanja arhivskog gradiva, zatim sređivanja i opisa arhivskog gradiva, kao i organizacije arhivske službe, te zaštite arhivskog gradiva. Kroz izborne predmete ponuđena su napredna znanja iz klasifikacijskih sustava, stvaranja i upravljanja spisovodstvenim sustavima, epistemologije, zaštite i obrade AV gradiva, dostupnosti informacijskih izvora u arhivima, digitalizacije i migracije dokumenata, organizacije i upravljanja informacijama i znanjem u digitalnim arhivima, te zaštite elektroničkog gradiva.

 

Na temelju usvojenih znanja polaznici modula B stječu kompetencije koje proizlaze iz usvojenih znanja i vještina proizišlih iz položenih obveznih i izbornih predmeta. Stečene kompetencije će se razlikovati među kandidatima u ovisnosti o odabranim izbornim predmetima.


Kompetencije koje studenti stječu polaganjem obveznih i izbornih predmeta modula B maksimalno obuhvaćaju:
- oblikovanje, uporabu, održavanje, zaštitu, čuvanje i odabiranje arhivskog gradiva (AV i dokumentacije) shodno operativnim, upravnim, zakonskim, financijskim te istraživačkim potrebama organizacije,
- vođenje sustava upravljanja dokumentima (Records Management), samostalnu obradu i upravljanje arhivskim gradivom,
- pružanje informacija o gradivu,
- primjenu i razvoj metodologija i tehnika rada,
- analizu potrebe i pružanje informacijske i dokumentacijske podrške poslovanju,
- osiguranje usklađenosti spisovodstvenog sustava s propisima i normama koji se na nj odnose,
- vrednovanje i izbor optimalnog spisovodstvenog sustava,
- napredno upravljanje spisovodstvenim sustavima u različitim poslovnim i tehnološkim okruženjima,
- sadržajna obrada AV gradiva i izbor termina za indeksiranje,
- obavljanje poslova u svezi s korištenjem, vrednovanjem i zaštitom AV gradiva,
- razvijanje senzibiliteta za značenje i korištenje arhivskog gradiva,
- vrednovanje klasifikacijskog sustava s aspekta zbirke i korištenje klasifikacije u pretraživanju i organizaciji znanja,
- izradu klasifikacijskih sustava administrativne funkcije stvaratelja,
- izradu klasifikacijskih sustava institucijske funkcije stvaratelja,
- poznavanje relevantnih standarda i metodologija opisa gradiva,
- opisivanje i indeksiranje različitih vrsta gradiva,
- oblikovanje obavijesnih pomagala,
- organizacija digitalizacijskih projekata,
- organizacija projekata dugoročnog očuvanja i migracije gradiva u elektroničkom obliku,
- prepoznavanje vrsta oštećenja klasičnog gradiva i poduzimanje mjera za njihovo sprečavanje i otklanjanje,
- poznavanje postupaka i metoda u slučaju oštećenja elektroničkog gradiva,
- odlučivanje o pravnoj valjanosti zapisa na nekonvencionalnim medijima i strojno čitljivim zapisima,
- upravljanje vitalnim dokumentima institucije,
- organizacija izgradnje digitalnih arhiva,
- upravljanje i vrednovanje intelektualnog kapitala institucije kroz aspekt podrške odlučivanju.